Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

601. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej, stran 1127.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej
(Programska zasnova za zazidalni načrt stanovanjska cona sejmišče III)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 16/98) - v nadaljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin planskih aktov občine ter sredstva potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se nanašajo na območje ob jedru naselja Šentjernej, med starejšo individualno pozidavo na zahodu ter blokovno gradnjo na severu in vzhodu, v površini ca. 1,45 ha in se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
V veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine je območje že opredeljeno kot stavbno zemljišče oziroma je zanj predvidena izdelava zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo srednje gostote, v okviru teh sprememb in dopolnitev pa se predhodno s programsko zasnovo določi podrobnejša zasnova namenske rabe z organizacijo dejavnosti v prostoru, zasnova prometne in komunalne opreme območja ter podajo usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje območja in objektov.
Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe strokovne podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s 7. členom navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Prostorske sestavine planskih aktov občine, ki se dopolnijo:
A) Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se dopolnijo v poglavju II. DRUŽBENI PLAN, v točki 6.6 Programske zasnove, kjer se na koncu besedila doda podtočka z naslovom:
2. Programska zasnova za zazidalni načrt sejmišče III
B) Kartografska dokumentacija k dolgoročnem in družbenem planu občine
Na podlagi opredelitve območja urejanja v programski zasnovi se po potrebi korigira območje izdelave zazidalnega načrta, vrisano v kartografski dokumentaciji izdelani na PKN M 1: 5000, na listu: Kostanjevica – 22.
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list RS, št. 20/85).
Programska zasnova se kot sestavina srednjeročne- ga družbenega plana občine pripravi v skladu z 38. in 39. členom v prejšnjem odstavku navedenega navodila.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi strokovna služba občinske uprave, izdelovalec dokumentov pa se določi po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb.
b) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Občine Šentjernej oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanja prostora.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana,
– Cestno podjetje Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumenta v 45 dneh po podpisu pogodbe.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinski strokovni službi najkasneje v dveh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.
– Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javna obravnava se izvede na sedežu Občine Šentjernej v času javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
– Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
– Po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občinska strokovna služba poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju republiški prostorski plan).
– Župan Občine Šentjernej posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s poročilom o pripombah občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov s programsko zasnovo za zazidalni načrt sredstva zagotovi naročnik izdelave planskih in izvedbenega dokumenta.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Šentjernej.
Št. 003-03-001/99-2
Šentjernej, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti