Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

589. Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Medvode, stran 1111.

Na podlagi 13. in 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popravek in 42/94 – odločba US) in 11. ter 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 3. seji dne 15. 12. 1999
O D L O K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Medvode
1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji in postopki dodelitve socialnih pomoči v Občini Medvode.
2. člen
Do socialnih pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Medvode, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, ki je lahko povečan za 20% od cenzusa, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem odloku denarna pomoč.
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin;
– plačilu šolskih kosil osnovnošolcem;
– plačilu letovanj in šole v naravi osnovnošolcem;
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– plačilu najemnine za stanovanje;
– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
5. člen
Znesek denarne pomoči je najmanj 10.000 tolarjev in največ do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o socialnem varstvu, povišana za 20%.
Denarna pomoč, ki je namenjena plačilu šolskih kosil, se določi do cene, ki jo zaračunava šola.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za šolska kosila, letovanja in šolo v naravi ter v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe, se krijejo stroški neposredno izvajalcu.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem odloku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
7. člen
Izjemoma je mogoče dodeliti denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega odloka vendar ne več kot za 100% ter za šolska kosila otrokom brez stalnega prebivališča v občini.
8. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča Center za socialno delo Ljubljana-Šiška na podlagi tega odloka in na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Občino Medvode.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči« pri Centru za socialno delo Ljubljana-Šiška, enota Medvode.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem odlokom.
Center za socialno delo Ljubljana-Šiška, enota Medvode preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku tridesetih dni odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom. Zoper sklep Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška, enota Medvode je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu sklepa. O pritožbi zoper sklep Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška, enota Medvode odloča župan Občine Medvode.
9. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Medvode.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0308/99
Medvode, dne 15. februarja 1999.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti