Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

638. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Beltinci, stran 1227.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na 4. seji dne 9. 2. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Beltinci določa merila, pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja Občina Beltinci.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež oziroma sekcijo v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so registrirani vsaj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva in plačano članarino.
4. člen
Izvajalci programov športa so lahko:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva ali klubi,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– šport predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine,
– šport v društvih in klubih:
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek,
– športno-rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– mednarodna športna dejavnost,
– športne prireditve.
6. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov navedenih v 5. členu tega pravilnika se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju športa. Medsebojne obveznosti med občino in investitorjem se praviloma uredijo z ustrezno pogodbo.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi občina, zbrane predloge obdelata skupaj Športna zveza Beltinci in referat za družbene dejavnosti in pripravita izbor programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski proračun. Izbor programov in predlog delitve sredstev potrdi občinski svet po predhodni obravnavi za šport pristojnega odbora. Upoštevajo se naslednja merila:
– razvrstitev športnih društev v skupine,
– razvrstitev športnih društev v razrede, upoštevajoč razširjenost in uspešnost,
– programi drugih izvajalcev programov športa,
– drugi programi, ki so v javnem interesu in njihov obseg.
8. člen
Župan sklene pogodbo z izvajalci športnih programov. Pogodba opredeljuje realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo se jim ukinejo finančna sredstva.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za razvrstitev športnih društev v skupine in razrede ter merila za vrednotenje programov.
10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo enako, kot velja za njegov sprejem.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 086/99
Beltinci, dne 9. februarja 1999.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti