Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

662. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Bogojina - za naselje Ivanci, stran 1253.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96) in 85. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95, 60/95 in 23/96) je Svet krajevne skupnost Bogojina na seji dne 22. februarja 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Bogojina – za naselje Ivanci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Bogojina, za naselje Ivanci.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– sofinanciranje izgradnje pločnikov v naselju,
– urejanje vaških objektov in njihove okolice,
– vzdrževanje komunalnih objektov,
– sofinanciranje delovanja KS in društev.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 28. marca 1999 od 7. do 19. ure na glasovnem mestu v osnovni šoli v Ivancih.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 5. 1999 do 30. 4. 2004.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Bogojina – v naselju Ivanci in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Ivanci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
a) denarju
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 3% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim bivališčem v naselju Ivanci, ki so na začasnem delu v tujini.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/96).
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Bogojina dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Bogojina, in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost Bogojina pošlje zavezancem položnice za plačilo.
9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca februarja 1999 ocenjen na ca. 60,000.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma 8,000.000 SIT.
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Bogojina št. 51900-842-078-82021, s pripisom »samoprispevek KS Bogojina – za naselje Ivanci«.
10. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
12. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Bogojina in vaški odbor naselja Ivanci.
13. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Bogojina, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Bogojina – 
                 naselje Ivanci
                G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 28. marca 1999, o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 5. 1999 do 30. 4. 2004, v KS Bogojina – v naselju Ivanci za financiranje naslednjih programov:
– sofinanciranje izgradnje pločnikov v naselju,
– urejanje vaških objektov in njihove okolice,
– vzdrževanje komunalnih objektov,
– sofinanciranje delovanja KS in društev.
GLASUJEM
»ZA«                                  »PROTI«
Glasujete tako, da obkrožite besedo »za«, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo »proti«, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi Krajevna skupnost Bogojina.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Št. 1/99
Bogojina, dne 22. februarja 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Bogojina
Andrej Benkovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti