Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

672. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990, stran 1285.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) je Občinski svet občine Škofja Loka na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka na 2. seji dne 4. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990
1. člen
(uvodne določbe)
S tem odlokom se spremeni in dopolni spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86), dopolnjen 1989 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/89), dopolnjen 1993 (Uradni list RS, št. 47/93), popravek 1994 (Uradni list RS, št. 8/94) v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, dopolnjen 1987 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/87), dopolnjen 1989 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/89), dopolnjen 1993 (Uradni list RS, št. 47/93), popravek 1994 (Uradni list RS, št. 8/94), v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan, na območju Občine Škofja Loka, ki se nanašajo na
a) predvideno izgradnjo Regionalne ceste R 319, odsek Škofja Loka-Zminec (Poljanska obvoznica).
2. člen
(kategorizacija)
V skladu z uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 7. člen) se Regionalna cesta R319/1110 prekategorizira in se z dnem 1. 7. 1998 preimenuje:
Regionalna cesta 1. reda, številka ceste 210, odsek 1110 ali R1-210/1110.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
1) Dolgoročni plan se v tekstualnem delu spremeni: V poglavju 5.5.2.1., Promet, Cestni promet se zadnji odstavek dopolni; slednja na odseku Škofja Loka-Zminec.
2) V kartografskem delu dolgoročnega plana je vsebina Pregledne karte v merilu 1:25 000 dopolnjena s potekom izbrane trase obvozne ceste na odseku Škofja Loka-Zminec.
3) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane tudi v kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu, na združenih kartah PKN in TTN v merilu 1: 5 000.
4. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
1) Srednjeročni plan se dopolni v tekstualnem delu, poglavje 4.3.2.1.1., Cestno omrežje, Naloge: Izgradili bomo odsek regionalne ceste R1-210/1110, odsek Škofja Loka-Zminec (Poljanska obvoznica).
Dopolni se poglavje 4.3.4.1.3 Lokacijski načrti: Lokacijski načrt za regionalno cesto R1-210/1110, odsek Škofja Loka-Zminec (Poljanska obvoznica).
Dopolni se poglavje 4.3.4.2. Programske zasnove za prostorske izvedbene načrte
Programska zasnova za lokacijski načrt regionalne ceste R1-210/1110, odsek Škofja Loka–Zminec (Poljanska obvoznica)
I. MEJA OBMOČJA KOMPLEKSNEGA UREJANJA IN OBODNA PARCELACIJA
Območje regionalne ceste R1-210/1110 se nahaja delno v k.o. Suha, delno v k.o. Puštal in delno v k.o. Zminec.
Predvideni odsek poteka od juga Ljubljanske ceste, ki leži v k.o. Suha do vzhodnega roba naselja Zminec, ki leži v k.o. Zminec. Za omenjeno cesto se določi varovalno območje izključne in omejene rabe prostora (rezervat) v širini 60 m na celotni dolžini izbrane in potrjene modre variante, za katero je bil izdelan idejni projekt (izdelal: SCT-PNZ, april 1991). Varovalno območje koridorja se razširi na območju, kjer so predvidene deviacije in povezave s prečnimi obstoječimi cestami in na območju vhodov v tunel.
Natančna in dokončna meja ureditvenega območja bo določena z lokacijskim načrtom, s tem, da obod ureditvenega območja ne bo presegal oboda območja programske zasnove.
Ureditveno območje lokacijskega načrta regionalne ceste R1-210/1110, odsek Škofja Loka–Zminec (Poljanska obvoznica), bo obsegal parcele oziroma dele parcel, ki bodo trajno prizadete, ali bodo potrebne za prestavitev in poteke komunalnih ter energetskih infrastrukturnih vodov in objektov.
II. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
Ureditveno območje lokacijskega načrta bo obsegal:
– območje izključne rabe regionalne ceste z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in poti, predor, nadvoze, podvoze, mostove, propuste, priključke),
– območje vodnogospodarskih ureditev (regulacije vodotokov, nasipi),
– območje rekultivacije zemljišč,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje reliefnega preoblikovanja brežin,
– območje ostalih okoljevarstvenih ukrepov (zaščita pred hrupom, vegetacijski pasovi).
Regionalna cesta
Regionalna cesta R1-210/1110 predstavlja glavno prometno povezavo Škofje Loke in Poljanske doline.
Trasa poteka skozi Suho, preko reke Sore, in se usmeri v predor pod Stenom. V nadaljevanju poteka po desnem bregu Poljanščice in se s prehodom čez Poljansko Soro priključi na že rekonstruirani del Poljanske ceste v Zmincu.
Regionalna cesta med križiščem z Ljubljansko cesto in priključkom na obstoječo cesto v Zmincu, mora v svoji oblikovni zasnovi v največji možni meri upoštevati prostorsko- urbanistične kriterije in pogoje. V prometno-tehničnem smislu pa mora biti zagotovljena vsestransko funkcionalna in varna raba.
III. PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA POVRŠIN
Regionalna cesta – obvoznica je zasnovana kot dvopasovna cesta, ki bo z veljavnimi prometno tehničnimi predpisi opredeljena v lokacijskem načrtu.
Po sprejetju lokacijskega načrta bo namenska raba vseh površin, ki ne bo zajeta v površini sestavnega dela javne ceste (zakon o javnih cestah, Uradni list RS, št. 29/97), ostala namenjena prvotni rabi (kmetijska raba, gozdna raba, stavbišča).
Na celotnem odseku je potrebno zgraditi vrsto objektov, ki so potrebni za samo izgradnjo ceste ali prečkanja poti in vodotokov, vsi objekti pa morajo biti določeni z lokacijskim načrtom.
Vsem obstoječim objektom je potrebno zagotoviti normalno dostopnost kakor tudi urejen prometni režim za vse obstoječe cestne sisteme.
IV. INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE
Trasa regionalne ceste tangira nekatere komunalne in energetske vode in naprave, ki morajo zaradi izgradnje ceste nemoteno funkcionirati. V ta namen bodo kot strokovne osnove izdelane idejne rešitve prestavitev, zaščit in nadomestnih tras tangiranih naprav, skladno s pogoji upravljalcev. Idejne rešitve bodo upoštevane pri izdelavi lokacijskega načrta.
V. USMERITVE ZA VAROVANJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE IN VAROVANJE BIVALNEGA OKOLJA
Varstvo kulturne dediščine
Trasa obvoznice je zaradi varovanja kulturne dediščine umaknjena iz območja zaščitenega starega mestnega jedra Škofje Loke. Izgradnja obvoznice bo izrazito pozitivno vplivala na območje zavarovane dediščine, saj bo mestno jedro razbremenjeno tranzitnega prometa in njegovih negativnih vplivov.
Del trase poteka znotraj meja širšega zaščitenega območja starega mestnega jedra Škofje Loke, zato je potrebno pri izdelavi lokacijskega načrta smiselno upoštevati določila odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske št. 21., str. 9-16, 1988, Uradni list RS, št. 31/93). Za izdelavo lokacijskega načrta je treba upoštevati smernice in pogoje pristojnih institucij za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Varstvo naravne dediščine
Na območju odseka, ki ga obravnava programska zasnova, se večji konflikti z naravno dediščino pojavljajo predvsem pri prečkanju vodotokov, pri posegih v brežine gozdnega roba, predvsem pa bodo potrebni veliki posegi v brežino pri vhodu v tunel.
Zaradi poteka trase se bodo bistveno spreminjali krajinski elementi in oblikovalske kvalitete odprtega prostora, zato je treba v izogib preveliki degradaciji prostora v lokacijskem načrtu upoštevati mnenja, usmeritve ter pogoje pristojnih institucij za varstvo naravne dediščine.
Vsi oporni zidovi morajo biti izvedeni tako, da bodo prilagojeni konfiguraciji terena, uporabljajo pa naj se naravni materiali.
Prečkanja vodotokov (mostovi) morajo biti zaradi izpostavljene lege v prostoru primerno arhitektonsko oblikovana, enako velja za oba tunelska portala.
Na celotnem poteku trase je potrebno obcestne površine primerno hortikulturno urediti.
Trasa ceste mora v največji možni meri slediti konfiguraciji terena tako, da bodo gradbeni posegi izvedeni v najmanjšem potrebnem obsegu. Vse večje brežine, predvsem pri vkopih, se reliefno oblikujejo skladno z okoljem in zasadijo z enako vegetacijo, kot je prisotna v bližnjem območju.
Glede na navedeno je potrebno zagotoviti izdelavo ustreznih strokovnih podlag (presoja vplivov na okolje), ki v svojih rešitvah predvidevajo omilitvene ukrepe.
Varovanje bivalnega okolja
Cesta praviloma vedno povzroča negativne vplive na okolje. Negativni vpliv na okolje predstavlja zlasti hrup.
Na podlagi podrobnejše analize bo potrebno v skladu z odredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), v lokacijskem načrtu izdelati predlog ukrepov pasivne in aktivne protihrupne zaščite.
Vsi objekti ob regionalni in lokalni cesti morajo biti dostopni za intervencijska vozila.
Pri načrtovanju in graditvi obvoznice se morajo, na podlagi ocen ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, upoštevati in izvajati predpisani prostorski, urbanistični, gradbeno tehnični, tehnični in drugi ukrepi, ki preprečujejo nastanek nesreč in omogočajo zaščito in reševanje.
VI. RUŠITVE
S predvidenim posegom so nekatere stanovanjske hiše, gospodarska poslopja in funkcionalna zemljišča z gradnjo ali negativnimi vplivi prizadeti v taki meri, da je njih nadaljnja raba nemogoča in jih je treba pred gradnjo odkupiti ali odstraniti ter zagotoviti primerna nadomestila. Za te objekte je potrebno proučiti vse zakonsko predpisane in možne ukrepe za čim manjše poslabšanje bivalnih pogojev, (imisije, emisije, hrup) zato je treba izdelati študijo vplivov na okolje.
2) Kartografska dokumentacija programske zasnove obsega:
– 1. situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo območja kompleksnega urejanja, merilo 1: 25000,
– 2. namenska raba prostora v območju lokacijskega načrta za regionalno cesto R1-210/1110, merilo 1: 5000,
– 3. komunalna in energetska infrastruktura, merilo 1:5000.
3) Vse spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so prikazane v kartografski dokumentaciji k srednjeročnemu in dolgoročnemu planu, na kartah PKN in TTN, v merilu 1:5000.
5. člen
(pričetek veljavnosti)
Odlok o spremembah in dopolnivah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990 začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30-02/84
Škofja Loka, dne 4. februarja 1999.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti