Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

516. Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. (ZPSZ)
517. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri Banki Kreditanstalt für Wiederaufbau (ZPDKBK)
518. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko – Blagovica, Blagovica – Šentjakob, Pesnica – Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina – Klanec in Višnja Gora – Bič (ZSDKAO)
519. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko – Blagovica, Blagovica – Šentjakob, Pesnica – Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina – Klanec in Višnja Gora – Bič (ZPDKAO)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

520. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Madžarski
521. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
522. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

523. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
626. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvo polletje 1998
627. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

MINISTRSTVA

524. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 1997
525. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
526. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2
527. Pravilnik o študiji požarne varnosti
528. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
529. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
530. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
531. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
532. Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
533. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanj za varstvo pred požarom

USTAVNO SODIŠČE

534. Odločba, da zakon o gozdovih ni v skladu z ustavo, kolikor ne predvideva in ne ureja sodelovanja delavcev zavoda za gozdove Slovenije v upravljanju tega zavoda
535. Odločba o ugotovitvi, da zakon o reprezentativnosti sindikatov ni v neskladju z ustavo in ratificiranimi mednarodnimi pogodbami
536. Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju odloka o lokacijskem načrtu za garažno hišo ob vstopu v mesto Piran
537. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 8. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
538. Odločba o razveljavitvi dela drugega odstavka 94. člena ter tretjega in četrtega odstavka 109. člena zakona o obrambi
539. Odločba, da ni v neskladju z ustavo, da zakon o denacionalizaciji ne ureja pravnega nasledstva pravnih oseb kot upravičencev do denacionalizacije
540. Sklep o zadržanju izvrševanja petega odstavka 67. člena zakona o telekomunikacijah z odločitvijo končne izvršitve ter o zadržanju izvrševanja uredbe o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM
541. Odločba o razveljavitvi prve in druge alinee prvega odstavka 1. člena zakona o spremembah zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
542. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 3. člena zakona o političnih strankah ter o odpravi odločitev Vrhovnega sodišča in Ministrstva za notranje zadeve o zavrnitvi vpisa politične stranke v register političnih strank

BANKA SLOVENIJE

543. Sklep o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije
544. Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

545. Sklep o akontativni uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1998
546. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
547. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
548. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
549. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
550. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
551. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
552. Sklep o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1997
553. Sklep o preračunu pokojnin, uveljavljenih v letu 1998
554. Datum nastopa in dela notarja
555. Sklep o potrditvi delovnega učbenika Matematika za 1. razred osnovne šole
556. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Vaje iz matematike za 1. razred osnovne šole
557. Sklep o potrditvi delovnega učbenika Matematika za 2. razred osnovne šole
558. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Vaje iz matematike za 2. razred osnovne šole
559. Sklep o potrditvi delovnega učbenika Matematika za 3. razred osnovne šole
560. Sklep o potrditvi učbenika Matematika za 4. razred osnovne šole
561. Sklep o potrditvi učbenika Matematika za peti razred osnovne šole
562. Sklep o potrditvi učbenika Matematika za šesti razred osnovne šole
563. Sklep o potrditvi učbenika Matematika za sedmi razred osnovne šole
564. Sklep o potrditvi učbenika Matematika za osmi razred osnovne šole
565. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Etika in družba – sedmi razred
566. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Etika in družba – osmi razred
567. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Kemija za osmi razred, organska kemija
568. Sklep o potrditvi učbenika Kemija za osmi razred, organska kemija
569. Sklep o potrditvi učbenika Gospodinjstvo za 8. razred, učbenik
570. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Gospodinjstvo za 8. razred, delovni zvezek
571. Sklep o potrditvi učbenika Organska kemija III
572. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog Vaje iz matematike za 3. razred
573. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog Vaje iz matematike za 4. razred
574. Sklep o potrditvi učnega sredstva Po zeleni stezi 4–6
575. Sklep o potrditvi učnega sredstva Po zeleni stezi 7–8
576. Sklep o potrditvi učnega sredstva Raziskujmo Slovenijo, raziskujmo Belo Krajino in Kočevsko
577. Sklep o potrditvi učnega sredstva Raziskujmo Slovenijo, raziskujmo Gorenjsko
578. Sklep o potrditvi učnega sredstva Raziskujmo Slovenijo, raziskujmo Ljubljansko barje in Šmarno goro
579. Sklep o potrditvi učnega sredstva Raziskujmo Slovenijo, raziskujmo Notranjsko
580. Sklep o potrditvi učnega sredstva Raziskujmo Slovenijo, raziskujmo Pomurje
581. Sklep o potrditvi učnega sredstva Raziskujmo Slovenijo, raziskujmo Primorsko
582. Sklep o potrditvi učnega sredstva Raziskujmo Slovenijo, raziskujmo Štajersko
583. Sklep o potrditvi učnega sredstva k delovnim listom Biologija, laboratorijsko delo
584. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke diapozitivov Severna Amerika

OBČINE

Bled

587. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
588. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
589. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Bled prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenskih krščanskih demokratov

Celje

590. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje

Grosuplje

591. Odlok o preimenovanju dela naselja Sp. Blato (hišne številke od 1/a do 7/a) v naselje Praproče
592. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje
593. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Polica
594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Vino

Hrpelje-Kozina

595. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rodik

Idrija

596. Odlok o določitvi števila članov Sveta krajevne skupnosti Idrija

Kamnik

597. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
598. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 1998

Kungota

599. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kungota za leto 1997
600. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kungota

Kuzma

601. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kuzma v letu 1998

Laško

602. Odlok o zazidalnem načrtu RTP Laško
603. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Laško
604. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško

Lenart

605. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Lenart
606. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Lenart
607. Odlok o dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart
608. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart
609. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu, pogojih in postopku oddaje stavbnih zemljišč v Občini Lenart
610. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998

Litija

611. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Bogenšperk
612. Odlok o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija

Ljubljana

585. Dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana
586. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana

Medvode

613. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 1998

Osilnica

614. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1997

Podčetrtek

615. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek v letu 1998
616. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 1998
617. Sklep o višini cen programov v otroških vrtcih v Občini Podčetrtek

Ravne-Prevalje

618. Odlok o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Ravne-Prevalje

Rogaška Slatina

619. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998

Sežana

620. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1998

Slovenske Konjice

621. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1998
622. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
623. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998

Šentjur pri Celju

624. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
625. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Šentjur, Planina, Gorica, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti