Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

527. Pravilnik o študiji požarne varnosti, stran 810.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 30. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o študiji požarne varnosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa:
1. vrsto in vsebino študije požarne varnosti (v nadaljnjem besedilu: študija) pri projektiranju novih objektov oziroma rekonstrukciji objektov (v nadaljnjem besedilu: projektiranje),
2. pogoje za pridobitev in odvzem pooblastila za izdelovalce študije ter
3. objekte, za katere je obvezna izdelava študije.
II. VRSTE ŠTUDIJ
2. člen
Za načrtovanje ukrepov varstva pred požarom se pri projektiranju izdela študija za nov objekt oziroma študija za rekonstrukcijo objekta.
III. VSEBINA ŠTUDIJE
3. člen
Študija je sestavljena iz splošnega in strokovnega pisnega dela ter grafičnih prilog.
4. člen
Splošni pisni del je za vse študije enak in mora vsebovati:
1. podatke o naročniku študije,
2. podatke o izdelovalcu študije,
3. podatke o objektu (vrsta, lokacija, investitor),
4. naslov in vrsto študije,
5. kraj in datum izdelave študije,
6. podpis izdelovalca študije,
7. številko in datum izdaje pooblastila za izdelovalca študije,
8. seznam upoštevanih predpisov, standardov in druge tehnične specifikacije ter strokovne literature.
5. člen
Strokovni pisni del študije mora vsebovati opis objekta, oceno požarne nevarnosti in ogroženosti, načrtovane ukrepe varstva pred požarom ter opis in oceno ustreznosti načrtovanih ukrepov varstva pred požarom.
Načrtovanje ukrepov varstva pred požarom obsega:
1. opis objekta, ki mora vsebovati:
a) naziv ali firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov investitorja,
b) lokacijo objekta,
c) velikost objekta,
d) namembnost objekta,
e) predvidene in že vgrajene gradbene proizvode,
f) seznam in opis požarno nevarnih prostorov, naprav in opravil,
2. opis dejavnosti oziroma predvidene rabe (namembnosti) objekta ter opis predvidene tehnologije,
3. vrste ter količine požarno in eksplozijsko nevarnih snovi v objektu,
4. zasnovo požarne in eksplozijske zaščite v objektu,
5. zahteve za lokacijo objekta z odmiki od drugih objektov, ki so navedene v predpisih,
6. zahteve za razdelitev objekta v požarne in dimne sektorje,
7. zahteve glede požarne odpornosti in požarnih lastnosti načrtovanih gradbenih proizvodov,
8. načrtovane evakuacijske poti glede na predvideno število ljudi v objektu,
9. posebne zahteve z vidika varstva pred požarom za naprave, napeljave (v nadaljnjem besedilu: inštalacije) in opremo,
10. posebne zahteve z vidika varstva pred požarom za tehnološke inštalacije,
11. zahteve za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite,
12. vrste in načine gašenja ter potrebne količine gasilnih naprav in sredstev,
13. zahteve za intervencijske površine, ki so navedene v predpisih,
14. organizacijske ukrepe varstva pred požarom (npr. za zmanjšanje nevarnosti nastanka požara, za odkrivanje in javljanje požara, za evakuacijo ter za gašenje požara),
15. posebne zahteve glede varstva okolja ob požaru.
Oceno požarne ogroženosti in varnosti je treba pripraviti v skladu s predpisi oziroma na podlagi računskih metod.
Strokovnemu pisnemu delu študije morajo biti priloženi vsi potrebni podatki za izračun in rezultati izračunov, ki so bili uporabljeni pri izdelavi študije, ter vsa potrebna pojasnila za uporabo posameznih ukrepov varstva pred požarom.
6. člen
Grafične priloge študije morajo predstaviti rešitve predvidenih požarnovarnostnih ukrepov:
1. požarno odpornost nosilnih in predelnih konstrukcij ter mejnih in zapornih elementov,
2. meje požarnih in dimnih sektorjev,
3. območja, objekte ali dele objektov s povečano požarno ali eksplozijsko nevarnostjo,
4. evakuacijske in intervencijske poti in prostore za umik,
5. lokacijo opreme, naprav in sredstev za začetno gašenje,
6. objekte ali dele objektov z vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite in navedbo teh sistemov,
7. intervencijske površine,
8. legendo uporabljenih požarnovarnostnih simbolov.
7. člen
Odgovorna oseba mora s podpisom na vseh zaključnih delih študije potrditi njeno skladnost s predpisi.
IV. POGOJI ZA IZDELOVALCE ŠTUDIJ
8. člen
Študijo sme izdelati projektivno podjetje po predpisih o graditvi objektov, ki je registrirano za dejavnost projektiranja in tehničnega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec študije), si pridobi pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) in ima najmanj eno osebo, ki je pri izdelovalcu študije odgovorna za izdelovanje študij (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba) in izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov diplomirani inženir ustrezne tehnične ali naravoslovne smeri ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo ustrezne visokošolske organizacije,
2. da ima opravljen strokovni izpit za projektiranje požarne varnosti in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri projektiranju podobnih delih,
3. da je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.
9. člen
Projektivno podjetje, ki želi izdelovati študije, vloži pri upravi vlogo z vsemi potrebnimi dokumenti, iz katerih je razvidno, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena tega pravilnika. Vlogi mora priložiti tudi poimenski seznam odgovornih oseb, ki bodo izdelovale študije, s podatki o vrsti in stopnji njihove strokovne izobrazbe, opravljenem strokovnem izpitu in delovnih izkušnjah.
Po prejemu vloge uprava v šestdesetih dneh izda z odločbo pooblastilo za izdelovalca študije projektivnemu podjetju, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Pooblastilo za izdelovalca študije velja pet let od dneva njegove izdaje in se lahko podaljša.
10. člen
Izdelovalec študije mora o vsaki kadrovski spremembi, ki vpliva na izpolnjevanje pogojev za pridobitev pooblastila za izdelovalca študije, najpozneje v tridesetih dneh obvestiti upravo.
11. člen
Uprava vodi seznam pooblaščenih izdelovalcev študij in ga vsako leto objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Kot strokovni izpit za projektiranje požarne varnosti se štejeta:
1. opravljen strokovni izpit za projektanta požarne varnosti po programu, ki ga predpiše direktor uprave, ali
2. v Republiki Sloveniji nostrificirana v tujini prodobljena diploma za projektanta požarne varnosti.
13. člen
Uprava lahko pooblastilo za izdelovalca študije z odločbo predčasno odvzame, če izdelovalec študije:
1. ne izpolnjuje več pogojev iz 8. člena tega pravilnika,
2. kljub opozorilu uprave ali inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ne izdeluje študije v skladu s predpisi in standardi,
3. pred začetkom izdelovanja študije izmed svojih odgovornih oseb ne imenuje odgovornega izdelovalca študije,
4. ne obvesti uprave o kadrovskih spremembah v predpisanem roku.
Izdelovalce študij nadzoruje Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V. OBJEKTI, ZA KATERE JE OBVEZNA IZDELAVA ŠTUDIJE
14. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo pri projektiranju objektov, za katere je s tem pravilnikom predpisana študija, razen če za posamezno vrsto objekta z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona, ni zahtevano drugače.
Objekti, za katere je izdelava študije obvezna, morajo biti projektirani in grajeni tako, da bodo v primeru požara izpolnili te zahteve:
– zadostna nosilnost konstrukcije za določen čas,
– omejen nastanek in širjenje požara po objektu,
– omejeno širjenje požara na sosednje objekte,
– varna evakuacija vseh ljudi iz objekta,
– varnost gasilcev in reševalcev v objektu.
15. člen
(1) Objekti, za katere je izdelava študije obvezna, so glede na razmejitvena merila, določena v drugem odstavku tega člena:
1. Objekti s področja visokih gradenj
1.1. Stanovanjski objekti:
1.1.1.Večstanovanjski objekti – merilo 1,
1.1.2.Skupinski stanovanjski objekti – merilo 1,
1.2. Nestanovanjski objekti:
1.2.1. hotelski in podobni objekti – merilo 2, 3, 4 in 5,
1.2.2. poslovni objekti – merilo 3, 4, 5, 6, 7, 8, in 11,
1.2.3. objekti za trgovino – merilo 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 11,
1.2.4. objekti za promet in komunikacije (postaje, terminali s pomožnimi objekti, garažne stavbe) – merilo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10,
1.2.5. industrijski in skladiščni objekti – merilo 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 11,
1.2.6. objekti za razvedrilo, izobraževanje, bolnišnice in zavodi (muzeji, knjižnice, šolske stavbe, inštituti, stavbe za bolniško nego, športne dvorane ipd.) – merilo 3, 4, 5, 6, 7 in 8,
1.2.7. drugi nestanovanjski objekti (nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za bogoslužje in opravljanje verskih dejavnosti, stavbe, ki so varovane kot kulturna dediščina) drugi nestanovanjski objekti, ki niso uvrščeni drugje (stavbe za vojsko, policijo, gasilce, zapori, zaklonišča ipd.) – merilo 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 11,
2. Objekti s področja inženirskih gradenj
2.1. objekti prometne infrastrukture (podzemne in dvignjene železnice, predori in podhodi dolžine 70 m in več ipd.),
2.2. objekti energetskih in telekomunikacijskih vodov in cevovodov (črpališča naftnih derivatov ali plina, transformatorske in plinske postaje ipd.),
2.3. objekti industrijskih kompleksov (cementarne, opekarne, elektrarne, kemične tovarne, rafinerije, jeklarne ipd.).
(2) Razmejitvena merila za objekt iz 1. točke prvega odstavka tega člena so:
merilo 1: deset ali več stanovanj oziroma vrstnih, atrijskih ali podobnih med seboj povezanih objektov,
merilo 2: namenjen za krajše bivanje s 30 in več ležišči,
merilo 3: namenjen za zbiranje oziroma delo ljudi, če so prostori v dveh ali več etažah,
merilo 4: namenjen za zbiranje oziroma delo ljudi, če so prostori nad nivojem terena predvideni za 100 in več ljudi,
merilo 5: namenjeni za zbiranje oziroma delo ljudi, če so prostori pod nivojem terena predvideni za 50 in več ljudi,
merilo 6: višji od 10 m nad nivojem terena,
merilo 7: skupna tlorisna površina vseh prostorov je večja od 600 m2,
merilo 8: skupna tlorisna površina vseh prostorov je manjša od 600 m2, vendar je oddaljenost objekta od drugih manjša, kot je določeno v predpisih o minimalnih požarnovarnostnih zahtevah, ki jih je treba upoštevati pri lokaciji zgradbe,
merilo 9: namenjen za parkiranje oziroma garažiranje vozil, če ima prostore v dveh ali več etažah,
merilo 10: namenjen za parkiranje oziroma garažiranje vozil, če je skupna tlorisna površina vseh prostorov večja od 600 m2,
merilo 11: namenjen za proizvodnjo, skadiščenje, prodajo ali uporabo nevarnih snovi.
(3) Objekti, za katere je izdelava študije obvezna, so lahko tudi tisti objekti s področja visokih gradenj iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ki imajo manjše vrednosti razmejitvenih meril od 1 do 10 iz drugega odstavka tega člena, če je tako določeno v drugem predpisu.
(4) Objekti, za katere je izdelava študije obvezna, so lahko tudi drugi objekti s področja nizkih gradenj, ki niso našteti v 2. točki prvega odstavka tega člena, če je tako določeno v drugem predpisu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Pravne in fizične osebe, ki izdelujejo študije oziroma elaborate varstva pred požarom po določbah pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije (Uradni list SRS, št. 40/89), morajo, če želijo izdelovati študije po tem pravilniku, pridobiti pooblastilo za izdelovalca študije v devetih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika, sicer morajo z izdelavo študij prenehati.
Fizične osebe, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika izdelovale elaborate varstva pred požarom po določbah pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije (Uradni list SRS, št. 40/89) in niso samostojni podjetniki posamezniki, morajo z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehati izdelovati elaborate ali študije.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko pravne in fizične osebe, ki z dnem uveljavitve tega pravilnika že izdelujejo elaborate varstva pred požarom, pridobijo pooblastilo iz 9. člena tega pravilnika za največ eno leto, če imajo zaposlenega najmanj enega delavca z višjo izobrazbo ustrezne tehnične stroke, opravljenim strokovnim izpitom iz varstva pred požarom v skladu s pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajane ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95) ter najmanj pet let delovnih izkušenj pri izdelavi elaboratov varstva pred požarom.
17. čeln
Elaborat varstva pred požarom, katerega izdelava se je začela pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko nadaljuje in konča po določbah pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije (Uradni list SRS, št. 40/89), če je bila pogodba za njegovo izdelavo sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika.
18. člen
Šteje se, da diplomirani inženir z najmanj pet leti delovnih izkušenj kot projektant ali inženir z najmanj deset leti delovnih izkušenj kot projektant ter opravljenim strokovnim izpitom po predpisih o graditvi objektov in strokovnim izpitom iz varstva pred požarom v skladu s pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajane ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95) izpolnjuje izobrazbene pogoje za odgovornega izdelovalca študije.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati tiste določbe pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije (Uradni list SRS, št. 40/89), ki urejajo vsebino elaboratov o varstvu pred požarom in obveznost izdelave ocene požarne ogroženosti.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-14/97
Ljubljana, dne 2. februarja 1998.
Minister za obrambo
Tit Turnšek l. r.
Soglašam!
Minister za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti