Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

605. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Lenart, stran 915.

Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 5. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Lenart
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na območju Občine Lenart (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
Javno službo na območju Občine Lenart izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v organu občinske uprave, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem javne službe imajo po tem odloku občinski svet, župan in komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Organizacijo režijskega obrata podrobneje opredeli župan oziroma se določi z aktom o sistemizaciji delovnih mest v uradu občinske uprave.
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za potrebe župana in komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči po tem odloku.
Računovodska opravila za potrebe javne službe opravlja organ občinske uprave.
3. člen
Pri izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo vprašanja:
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba,
– pravic in obveznosti uporabnikov,
– virov financiranja in njihovega oblikovanja,
– ter drugih elementov, pomembnih za opravljanje in razvoj javne službe.
4. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno ločeno v proračunu občine in se namensko uporabljajo za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.
5. člen
Pri izvajanju javne službe je Občinski svet občine Lenart pristojen za sprejem:
– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje javne službe,
– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne službe,
– letnih poročil in zaključnih računov javne službe.
Letni programi in finančni načrti ter poročila in zaključni računi se lahko predložijo skupaj z občinskim proračunom in njegovim zaključnim računom.
6. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Lenart in odlokom o proračunu Občine Lenart, ima župan še naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem akte iz 5. člena tega odloka,
– sprejema sklepe o prodaji, nakupu, menjavi in oddaji stavbnih zemljišč po predhodno pridobljenem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
7. člen
Ustanovi se komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Komisija ima predsednika in šest članov. Komisijo imenuje občinski svet na predlog župana.
Komisija za svoje delo sprejme poslovnik.
Pristojnosti komisije so:
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč,
– daje predhodna mnenja županu k njegovim odločitvam v zvezi s prodajo, nakupi, menjavo in oddajo stavbnih zemljišč,
– obravnava vsa vprašanja v zvezi z javno službo, za katera to zahteva župan ali vodja režijskega obrata oziroma za katera sama oceni, da je to potrebno ter v zvezi s tem sprejema predloge, mnenja ali usmeritve, ki jih posreduje županu in vodji režijskega obrata.
8. člen
Vodjo režijskega obrata se določi z aktom o sistemizaciji delovnih mest v uradu občinske uprave. Vodja odgovarja za zakonitost delovanja javne službe in je dolžan zagotavljati izvajanje javne službe skladno s programi in finančnimi načrti ter sprejetimi usmeritvami.
9. člen
Režijski obrat iz 2. člena prevzame v upravljanje premoženje, obveznosti in sredstva Sklada stavbnih zemljišč občine Lenart, ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Lenart (Uradni list SRS, št. 43/85 in 5/86 in Uradni list RS, št. 36/95) vključno z evidencami in drugimi podatkovnimi bazami, ki jih na podlagi 54. člena zakona o stavbnih zemljiščih z dne 31. 12. 1997 prevzame Občina Lenart.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 462-4/98
Lenart, dne 6. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti