Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

595. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rodik, stran 908.

Na podlagi določil 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 15/85) ter statuta Krajevne skupnosti Rodik je Svet krajevne skupnosti Rodik na podlagi sklepa zbora občanov Krajevne skupnosti Rodik o uvedbi krajevnega samoprispevka z dne 30. 1. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rodik
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka pri sofinanciranju izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Rodik:
– za izgradnjo zidu okoli pokopališča,
– za izgradnjo mrliške vežice,
– za ureditev vaškega prostora,
– za dopolnitev javne razsvetljave,
– za popravilo asfaltnih površin,
– za potrebe drugih dejavnosti, ki se pojavijo sproti in so nujne za življenje v kraju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 5. aprila 1998 od 7. ure in najpozneje do 19. ure istega dne na istem volišču na katerem so potekale lokalne volitve v Svet krajevne skupnosti Rodik.
Za dan, ko začnejo teči opravila za izvedbo referenduma se šteje 24. februar 1998.
3. člen
Sredstva iz samoprispevka se bodo zbirala za obdobje 5 let in se bodo porabila namensko za program iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Samoprispevek se zbira v denarju na žiro računu Krajevne skupnosti Rodik, ki so sredstva Krajevne skupnosti Rodik.
Samoprispevek se lahko zbira tudi v drugačni obliki, ki predstavlja neposredno korist za izvedbo programa in sicer:
– osebno delo oziroma prispevek občanov v delu ali materialu,
– odstop svojega zemljišča ali dela zemljišča, potrebnega za izvedbo programa iz 1. člena tega sklepa,
– prispevek delovnih organizacij in samostojnih podjetnikov za svoje delavce: v delu, materialu ali denarju, kadar gre za neposredno korist podjetja ali samostojnega podjetnika.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Rodik, in sicer:
1. vsi zaposleni po stopnji 1,5% mesečno od neto plače, ne glede na to, ali je zavezanec zaposlen v Sloveniji ali tujini, po merilih obračunavanja v Sloveniji,
2. zavezanci plačila davkov in prispevkov iz katastrskega dohodka po stopnji 2% od katastrskega dohodka,
3. zavezanci od dohodkov iz dejavnosti od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za socialno varnost po stopnji 1,5%,
4. samoprispevek bodo plačevali tudi:
– občani iz KS Rodik na delu v tujini po stopnji 1,5% poprečne bruto plače v Republiki Sloveniji,
– lastniki vikendov ali drugih nepremičnin, ki nimajo v KS Rodik stalnega bivališča, v višini 1.000 SIT mesečno, razen v primeru, če jih Svet KS Rodik iz opravičenih razlogov oprosti plačila samoprispevka v denarju,
– prejemniki pokojnin po stopnji 1,5% od neto prejemkov pokojnin, razen iz naslova kmečkih in invalidskih pokojnin, ki so oproščeni denarnih dajatev za samoprispevek,
– lastniki nepremičnin s stalnim prebivališčem v KS Rodik, dokler nimajo stalne zaposlitve, v višini 6.000 SIT letno ali po dogovoru s krajevno skupnostjo.
Plačila samoprispevka v denarju so oproščeni vsi upravičenci, ki jih določa zakon o samoprispevku. Za njih se določi nadomestna oblika samoprispevka, če so zmožni tako obliko samoprispevka nuditi.
6. člen
Trenutno neangažirana denarna sredstva iz samoprispevka se lahko ustrezno kratkoročno vežejo pri banki zaradi ohranjanja vrednosti zbranega denarja. Obresti iz takšne transakcije so sredstva Krajevne skupnosti Rodik.
Za realizacijo samoprispevka je odgovoren Svet krajevne skupnosti Rodik.
7. člen
Na referendumu imajo glasovalno pravico vsi volilni upravičenci v KS Rodik po predpisih o samoprispevku in o lokalnih volitvah.
Razen upravičencev iz prejšnjega odstavka so volilni upravičenci na referendumu vse osebe, ne glede ali so polnoletne ali ne, če so v delovnem razmerju.
Referendum izvede volilna komisija Krajevne skupnosti Rodik s pooblastili in na način, ki je predpisan za lokalne volitve, in objavi poročilo o izidu referenduma v Uradnem listu RS.
8. člen
Zapadle zneske samoprispevka bodo obračunavali in odtegovali izplačevalci plač oziroma nadomestil in pokojnin.
Ostalim zavezancem plačila samoprispevka bo obračunavala in odtegovala posamezne zneske Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper, izpostava Sežana.
Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov v vasi Rodik, iz 5. člena tega sklepa, bodo plačevali svoj delež samoprispevka dvakrat letno na podlagi položnic, ki jim jih bo poslala Krajevna skupnost Rodik.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se te obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev, z obračunom zamudnih obresti.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
OBČINA HRPELJE-KOZINA
               KRAJEVNA SKUPNOST RODIK
Na referendumu dne 5. aprila 1998 za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Rodik za obdobje 5 let, ki se bo uporabil:
– za izgradnjo zidu okoli pokopališča,
– za izgradnjo mrliške vežice,
– za ureditev vaškega prostora,
– za dopolnitev javne razsvetljave,
– za popravilo asfaltnih površin,
– za potrebe drugih dejavnosti, ki se pojavijo sproti in so neodložljivo nujne za življenje v kraju
g l a s u j e m
ZA                                 PROTI
uvedbo samoprispevka                   uvedbi samoprispevka
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
žig
               Krajevne skupnosti Rodik.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Rodik, ki so strošek zbranih sredstev iz samoprispevka.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, in še na krajevno običajen način, 15 dni pred izvedbo referenduma.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Hrpelje-Kozina, dne 9. februarja 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Rodik
Bogdan Čebohin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti