Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

519. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko – Blagovica, Blagovica – Šentjakob, Pesnica – Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina – Klanec in Višnja Gora – Bič (ZPDKAO), stran 801.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za gradno avtocestnih odsekov Vransko – Blagovica, Blagovica – Šentjakob, Pesnica – Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina – Klanec in Višnja Gora – Bič (ZPDKAO)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko – Blagovica, Blagovica – Šentjakob, Pesnica – Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina – Klanec in Višnja Gora – Bič (ZPDKAO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. februarja 1998.
Št. 001-22-17/98
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS D.D. IZ KREDITOV, NAJETIH ZA GRADNJO AVTOCESTNIH ODSEKOV VRANSKO – BLAGOVICA, BLAGOVICA – ŠENTJAKOB, PESNICA – SLIVNICA, OBVOZNICA LENDAVA, KOZINA – KLANEC IN VIŠNJA GORA – BIČ (ZPDKAO)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) iz naslova kreditov, najetih za realizacijo Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, za dodatno financiranje avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1996, in sicer: Vransko – Blagovica in Blagovica – Šentjakob ter financiranje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1997, in sicer: Pesnica – Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina – Klanec in Višnja Gora – Bič, do višine 170 mio USD glavnice ali protivrednosti katerekoli druge valute, s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov, oziroma v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve zakona, pod naslednjimi pogoji:
– znesek kredita se lahko črpa v več letnih obrokih, in sicer do konca leta 2001,
– rok odplačila je lahko do 20 let, z vključenim najmanj štiri do osemletnim moratorijem za odplačilo glavnice,
– vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita, ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita,
– strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,5% od nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje.
Republika Slovenija bo v primeru, ko DARS d.d. ne bo poravnala svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi, na poziv banke plačala te obveznosti namesto DARS d.d.
2. člen
Če DARS d.d. najame kredit iz prejšnjega člena pri tujih kreditodajalcih, bo Republika Slovenija izdala poroštvo za tak kredit na podlagi posebnega zakona.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za kredite, ki jih bo najela DARS d.d. pri domačih kreditodajalcih, ti pa bodo kredite za kreditiranje DARS d.d. najeli v tujini.
Če bo DARS d.d. izdala domače obveznice, bo Republika Slovenija izdala poroštvo za izdajo teh obveznic na podlagi posebnega zakona.
3. člen
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije po 1. členu tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
4. člen
Poroštvene pogodbe sklene s kreditodajalci minister, pristojen za finance, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.
5. člen
V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditnih pogodb namesto DARS d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS d.d. pravico do regresiranja plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
6. člen
Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z nalogom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v breme sredstev, zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93).
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranja v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96) ter zahtevati prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije.
V roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 4. člena tega zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance in DARS d.d. pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določb tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/97-75/1
Ljubljana, dne 4. februarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti