Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

612. Odlok o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija, stran 920.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 15. člena statuta Občine Litije, je občinski svet na 35. redni seji, dne 26. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Litija, s sedežem Jerebova 14, Litija, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod za izobraževanje in kulturo Litija za izvajanje izobraževalne dejavnosti osnovnega glasbenega šolstva, za izvajanje izobraževanja odraslih, za splošno izobraževalno in matično knjižničarsko dejavnost, za muzejsko dejavnost, za umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, za izvajanje kinematografske dejavnosti, za informativno in prireditveno dejavnost in za raziskovalno dejavnost za območje Občine Litija.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje z imenom:
Zavod za izobraževanje in kulturo Litija.
Sedež zavoda je v Litiji, Trg na Stavbah 8a.
Skrajšano ime zavoda je ZIK Litija.
V sestavo zavoda sodijo naslednje enote:
– Glasbena šola Litija, Cesta Komandanta Staneta 2 Litija,
– Ljudska univerza Litija, Parmova ulica 4,
– Matična knjižnica dr. Slavko Grum Litija, Parmova ulica 9,
– Kulturni center Litija, Trg na Stavbah 8a.
Zavod lahko na podlagi odloka ustanovitelja organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 622-00.
Zavod se vpiše v razvid zavoda vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime in sedež zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda z vsebino, kot jo določa ta odlok.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošiljajo ali izdajajo organom, organizacijam, občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja zavoda delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisuje direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko, Agencijo RS za plačilni promet in Davčno upravo Republike Slovenije, podpisuje zavod direktor, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi direktor.
Direktor z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in kulturniških potreb
10. člen
Zavod s svojimi dejavnostmi zadovoljuje predvsem potrebe uporabnikov oziroma občanov Občine Litija, lahko pa dejavnosti izvaja tudi za območja sosednih občin, če se tako dogovori in sklene pismeni sporazum z opredeljenimi obveznostmi in pravicami, s posameznimi teritorialnimi skupnostmi.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
– M/80.422 Drugo izobraževanje,
– O/92.511 Dejavnost knjižnic,
– O/92.521 Dejavnost muzejev,
– O/92.130 Kinematografska dejavnost,
– O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike.
Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod v vzgojno-izobraževalni dejavnosti glasbenega izobraževanja izvaja javnoveljavne izobraževalne programe, ki so sprejeti na način in po postopku, določenem z zakonom.
Dejavnost matične knjižnice zavoda sodi v nacionalni kulturni program Republike Slovenije.
13. člen
Izobraževanje v enoti glasbena šola traja odvisno od predmeta oziroma instrumenta, za katerega se izobražuje učenec od 5 do 10 let. Dislocirani oddelki glasbene šole se lahko ustanovijo tudi zunaj sedeža šole, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in po prejšnjem soglasju ministrstva za šolstvo, ustanovitelja in staršev. Šola izdaja spričevala kot javne listine.
Izobraževanje odraslih v enoti Ljudska univerza teče po vzgojno-izobraževalnih programih v skladu z zakoni s področja vzgoje in izobraževanja, pravilniki, normativi in standardi v osnovnem in srednjem šolstvu. Ljudska unuiverza izdaja za svoje izobraževalne oblike spričevala kot javne listine, za dislocirane oddelke matičnih šol pa le-te.
Matična knjižnica “Dr. Slavko Grum” izvaja naloge s področja matičnosti, posreduje knjižno in ostalo gradivo uporabnikom knjižnice, skrbi za knjižnično vzgojo najmlajših, opravlja naloge dokumentacijskega centra, zbira domoznansko gradivo, ki nastaja na območju občine, ter organizira druge prireditve, ki spadajo v njeno področje dela.
Kulturni center zadovoljuje potrebe občanov Litije s področja: filmske, gledališke, lutkovne in likovne dejavnosti, muzealstva, raziskovalnega dela, publicistike in založništva.
14. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela in kulturne dejavnosti ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
15. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
16. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni organi enot:
– učiteljski zbor glasbene šole,
– andragoški zbor ljudske univerze,
– strokovni svet knjižnice,
– programski svet kulturnega centra,
– svet staršev glasbene šole.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s svojimi pravili.
1. Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavnik staršev, predstavnik uporabnikov in predstavnik udeležencev izobraževalnega procesa odraslih, v javnem vzgojnoizobraževalnem programu.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– en predstavnik staršev učencev glasbene šole,
– en predstavnik udeležencev izobraževanja odraslih, vključen v vzgojno-izobraževalni proces,
– en predstavnik uporabnikov kulturniških storitev zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda. V svetu zavoda ima enota glasbena šola enega predstavnika, enota ljudska univerza in enota kulturni center enega predstavnika, enota matične knjižnice enega predstavnika.
Predstavnike ustanovitelja in predstavnika uporabnikov storitev zavoda imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov Občine Litija.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnika staršev učencev glasbene šole volijo starši na svetu staršev.
Predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih, vključenega v javni izobraževalni program, izvoli skupnost udeležencev izobraževanja odraslih na tajnih volitvah.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutirni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je vezan na status njihovih otrok – učencev glasbene šole, mandat predstavikov udeležencev v izobraževanju odraslih pa je vezan na njihov status udeleženca v izobraževanju.
18. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in drugi problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in udeleženca v izobraževanju odraslih,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev in udeležencev izobraževanja odraslih v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
19. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
20. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
21. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih enot po abecednem redu priimkov z navedbo koliko članov sveta se voli izmed kandidatov posameznih enot. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov izmed predlaganih kandidatov posameznih enot oziroma službe, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
22. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed delavcev posameznih enot. Izvoljeni so tisti kandidati izmed kandidatov posameznih enot, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata izmed kandidatov posamezne enote dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
23. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki ima aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
24. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Direktor
25. člen
Pedagoški in strokovni vodja ter poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– vodi delo kulturnega centra,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev glasbene šole in udeležencev izobraževanja odraslih,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši in ustanoviteljem ter z drugimi institucijami,
– obvešča ustanovitelja in zainteresirano javnost o delu zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje vodje enot zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
26. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo pedagoške ali humanistične smeri in ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zavodih enake ali sorodne dejavnosti.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti mnenje učiteljskega zbora GŠ, andragoškega zbora LU, strokovnega sveta MK in programskega sveta KC. Omenjeni organi o mnenju za imenovanje direktorja glasujejo tajno.
Če ne podajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje direktorja brez tega mnenja.
27. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorju, svet zavoda ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh ustanovitelj.
a) Vodje enot zavoda
28. člen
Enote zavoda imajo vodje.
Enota glasbena šola ima vodjo glasbene šole. Za vodjo glasbene šole je lahko imenovan, kdor je lahko učitelj v glasbeni šoli, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma pet let naziv mentor.
Enota ljudska univerza ima vodjo ljudske univerze. Za vodjo ljudske univerze je lahko imenovan, kdor je lahko učitelj ali strokovni delavec v organizaciji za izobraževanje odraslih, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma pet let naziv mentor.
Enota knjižnica ima vodjo knjižnice. Za vodjo knjižnice je lahko imenovan, kdor ima najmanj višjo ali visoko izobrazbo družboslovne smeri, opravljen strokovni izpit za knjižničarja in najmanj pet let delovnih izkušenj na tem področju.
Direktor zavoda opravlja naloge vodje kulturnega centra.
Vodjo enote imenuje in razrešuje direktor, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje strokovnega organa enote.
Vodjo enote se imenuje izmed strokovnih delavcev enote zavoda za dobo trajanja mandata direktorja.
Vodja enote opravlja naloge, ki mu jih določi direktor in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
3. Strokovni organi zavoda
a) Učiteljski zbor glasbene šole
29. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci enote glasbena šola. Učiteljski zbor sklicuje in ga vodi vodja glasbene šole. Na sejo učiteljskega zbora se obvezno vabi direktorja zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom v enoti,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu enote glasbena šola,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti v enoti glasbena šola,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje vodje enote glasbena šola,
– odloča o učno-vzgojnih ukrepih, o oblikah sodelovanja s starši in strokovnimi službami,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Andragoški zbor ljudske univerze
30. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci enote ljudska univerza. Andragoški zbor sklicuje in vodi vodja ljudske univerze. Na sejo andragoškega zbora se obvezno vabi direktorja zavoda.
Andragoški kolegij:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z izobraževalnim delom v enoti,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu enote ljudska univerza,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– predlaga uvedbo programov ter dejavnosti v enoti ljudska univerza,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje vodje enote ljudska univerza,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
c) Strokovni svet knjižnice
31. člen
Strokovni svet knjižnice sestavljajo strokovni delavci knjižnice. Strokovni svet sklicuje in vodi vodja knjižnice. Na sejo strokovnega sveta se obvezno vabi direktorja zavoda.
Strokovni svet:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z izvajanjem knjižnične dejavnosti v enoti,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu knjižnice,
– predlaga uvedbo programov ter dejavnosti v knjižnici,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje vodje knjižnice,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
č) Programski svet kulturnega centra
32. člen
Programski svet Kulturnega centra sestavljajo strokovni sodelavci centra in ugledni predstavniki javnega in kulturnega življenja občine. Programski svet kulturnega centra:
– pripravlja zasnove programske politike za kulturno sezono,
– daje mnenja o letnem delovnem načrtu kulturnega centra,
– predlaga uvedbo programov in dejavnosti v centru,
– daje mnenja o predlogu za imenovanje direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
4. Svet staršev glasbene šole
33. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev učencev glasbene šole se v enoti glasbena šola oblikuje svet staršev glasbene šole.
Svet staršev glasbene šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi vodja enote glasbena šola.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu direktorja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja enote glasbena šola in o letnem delovnem načrtu glasbene šole,
– razpravlja o poročilih vodje šole o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnika staršev v svet zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
34. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo, pedagoško-andragoško delo, knjižničarsko in drugo kulturniško delo v zavodu opravljajo učitelji, andragogi, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, andragogih in knjižničarjih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta. Za druge strokovne delavce pa določi stopnjo in smer strokovne izobrazbe s sistemizacijo delovnih mest svet zavoda na predlog direktorja, po predhodnem soglasju ustreznega ministrstva oziroma šolske uprave ali ustanovitelja in reprezentativnega sindikata.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
35. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi svet zavoda na predlog direktorja, po predhodnem soglasju ustreznega ministrstva oziroma šolske uprave ali ustanovitelja in reprezentativnega sindikata na podlagi normativov in standardov.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pedagoškega delavca v glasbeni šoli pridobiti soglasje ministrstva za šolstvo in šport.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
36. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
37. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil udeležencev izobraževanja, prispevkov uporabnikov kulturnih dejavnosti, sredstev od prodaje storitev in blaga, iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, z opravljanjem storitev vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
38. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, zapuščinami, prispevki staršev in občanov ter drugimi viri, določenimi z zakonom.
Sredstva, iz katerih se financirajo dejavnosti posamezne enote zavoda, ki niso sestavina rednega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda dejavnosti in podobno, se vodijo na posebnem kontu in jih ni mogoče porabiti za druge namene.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja posamezni zavod.
VIII. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo nadzorni odbor občine in institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
41. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzira Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen občinski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
42. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
43. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Direktorju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.
Po izteku mandata direktorju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 27. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za direktorja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 27. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za direktorja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002.
Če direktor ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat na podlagi zakona.
45. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet in druge organe zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Litija (Uradni list RS, št. 13/92, 67/95 in 33/96), ki ga je sprejel Občinski svet občine Litija na seji dne 20. 2. 1992, 19. 10. 1995 in 30. 5. 1996.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda.
48. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-1/98
Litija, dne 26. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti