Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

621. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1998, stran 929.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 28. januarja 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Slovenske Konjice za leto 1998.
2. člen
Proračun Občine Slovenske Konjice za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov in  Račun financiranja
                 Odhodkov
---------------------------------------------------------------
Prihodki         797,000.000 SIT
Odhodki          794,000.000 SIT     3,000.000 SIT
Primanjkljaj                   3,000.000 SIT
Presežek          3,000.000 SIT
---------------------------------------------------------------
Proračun vključuje prihodke za financiranje zagotovljene porabe in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja, kot sestavnem delu proračuna.
3. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% od skupno doseženih prihodkov.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti razen, če občinski svet ne določi drugače.
5. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila za posamezen namen zagotovljena v občinskem proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrene zneske.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Slovenske Konjice.
Župan je pooblaščen:
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhokov,
– da odloča o uporabi sredstev rezervnega sklada do višine 600.000 SIT v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94),
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov občinskega proračuna.
O ukrepu iz četrte alinee mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
7. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad zakonito uporabo proračunskih sredstev, so mu uporabniki dolžni pošiljati finančni načrt, zaključni račun in druga poročila o porabi sredstev in izvajanju nalog in sicer v roku 5 dni po sprejetju na svojem organu upravljanja oziroma nadzora.
8. člen
Investicijski del proračuna se prične uporabljati potem, ko je investitor občinski upravi predložil poogodbo oziroma predračun; po končanem delu pa je potrebno predložiti tudi obračunsko situacijo oziroma račun, ki ne sme presegati pogodbene vrednosti oziroma zneska iz 5. člena tega odloka.
V primeru višje porabe proračun ne jamči poravnave obveznosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 012-002/98
Slovenske Konjice, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti