Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

626. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvo polletje 1998, stran 934.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), v skladu s 17. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odl. US, 7/93, 43/93 – odl. US in 80/94), 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in v skladu z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1998 (Uradni list RS, št. 87/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvo polletje 1998
1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane, se sredstva finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvo polletje 1998 namenijo:
A) Za pokritje obveznosti po pogodbah iz leta 1997 v skupnem znesku 397,937.104 tolarjev za naslednje namene:
--------------------------------------------------------------------
Postavka  Opis                       Tolarjev
--------------------------------------------------------------------
2606    Komasacije                   15,768.086
1497    Akumulacije                   5,315.010
1494    Namakanje kmetijskih zemljišč         184,981.519
2431    Izdelava predhodnih analiz in investicijsko
      tehnična dokumentacija             2,696.650
2429    Celostno urejanje podeželja in obnova
      vasi – dokumentacija               338.600
1458    Celostno urejanje podeželja in obnova
      vasi – izvedba                 19,116.085
3804    Kmetijska infrastruktura            19,447.109
3805    Vinske ceste                  2,510.596
2554    Raziskovalne naloge s področja celostnega
      urejanja prostora ter promocija CRPOV      4,869.674
1491    Agromelioracije                37,181.458
2432    Sanacija nedokončanih komasacij         2,412.925
6555    Nacionalni program namakanja         103,299.392
--------------------------------------------------------------------
B) Za izvajanje programov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za prvo polletje leta 1998 v skupnem znesku 80,671.065 tolarjev za naslednje namene:
------------------------------------------------------------------------
Postavka  Opis                         Tolarjev
------------------------------------------------------------------------
2432    Sanacija nedokončanih komasacij          17,587.075
1491    Agromelioracije                  19,518.542
1497    Akumulacije                     6,684.990
3807    Poizkusni centri za namakanje            1,400.000
1508    Vzdrževanje akumulacije Vogršček          11,730.000
2429    Celostno urejanje podeželja in obnova
      vasi – dokumentacija                 361.400
3804    Kmetijska infrastruktura               552.891
3805    Vinske ceste                     489.404
2554    Raziskovalne naloge s področja
      celostnega urejanja prostora ter promocijo CRPOV  3,414.241
2451    Vodooskrba Bele krajine              18,932.522
------------------------------------------------------------------------
2. člen
Sredstva iz točke A) 1. člena te uredbe dodeljuje ministrstvo za obveznosti po pogodbah iz leta 1997 v nepovratni obliki.
Sredstva iz točke B) 1. člena te uredbe dodeljuje ministrstvo na podlagi programov ministrstva za prvo polletje leta 1998, ki jih sprejme minister, v nepovratni obliki.
3. člen
Programi za obdobje januar–junij 1998 so oblikovani:
A) Na podlagi vloženih zahtevkov za posamezne namene iz leta 1997, in sicer za:
– akumulacije,
– agromelioracije,
– kmetijsko infrastrukturo.
1. Upravičenci so uvrščeni v program, če so njihovi vloženi zahtevki izpolnjevali pogoje po javnem razpisu za dodelitev sredstev iz naslova finančnih intervencij CRPOV v letu 1997 in so bili ob upoštevanju prednostnih kriterijev iz javnih razpisov zelo visoko ocenjeni, vendar pa niso bili realizirani zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, in če je z njihove strani še izkazan interes za sredstva, kar je izkazano v obliki pisne izjave.
2. Upravičenec lahko pridobi sredstva za posamezne namene v naslednjih deležih od dejanske vrednosti naložbe:
– akumulacije – do 100 odstotkov,
– agromelioracije – do 75 odstotkov,
– kmetijska infrastruktura – do 50 odstotkov.
3. O uvrstitvi v program in o višini dodeljenih sredstev izda minister upravičencem sklepe. Na podlagi teh sklepov sklene ministrstvo z upravičenci pogodbe, s katerimi natančneje uredi način in pogoje koriščenja dodeljenih sredstev.
4. Zoper sklep ministra je možno vložiti v roku 15 dni od njegovega prejema na ministrstvo zahtevo za ponovno preveritev sklepa glede višine dodeljenih sredstev. O rezultatih ponovne preveritve postopka, ministrstvo vlagatelja zahteve obvesti v 30 dneh od dneva vložitve zahteve.
4. člen
B) Za namene:
– nacionalni program namakanja – na podlagi pogodbe z izvajalcem projekta AFC iz Bonna ter skladno z dinamiko predvidenih stroškov za prvo polletje leta 1998,
– sanacija nedokončanih komasacij – skladno s programom sanacije komasacij Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in letnim programom sanacije komasacij za leto 1998,
– poizkusni centri za namakanje – skladno s programom izgradnje centrov za namakanje,
– vzdrževanje akumulacije Vogršček – v delu, ki služi za namakanje, skladno s programom nujnih in rednih vzdrževalnih del, opredeljenih s pravilnikom o rednih vzdrževalnih delih,
– vodooskrba Bele krajine – na podlagi dinamike izvajanja projekta skladno s predstavitvenim elaboratom,
– celostno urejanje podeželja in obnova vasi – dokumentacija – na podlagi dodatnih aktivnosti pri izdelavi razvojnih projektov za posamezne lokacije CRPOV,
– vinske ceste – skladno s programom aktivnosti na projektu slovenskih vinskih cest na nivoju države za leto 1998,
– raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja prostora ter promocija CRPOV – skladno s programom potrebnih del za oblikovanje strategije celostnega razvoja podeželja in regionalnega razvoja, kot podlage za pripravo na vključitev v Evropsko unijo ter nujna dela, potrebna za ustanovitev Slovenske akademije za podeželje.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne namene v deležu do sto odstotkov od dejanske vrednosti za posamezna dela.
5. člen
Če upravičenec sredstev iz neopravičljivih razlogov ne uporabi v roku, določenem s pogodbo, ali če jih uporabi nenamensko ali kako drugače krši to uredbo, je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila upravičencu do dneva vračila.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/98-1
Ljubljana, dne 19. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti