Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

590. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje, stran 905.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje
Objavljam sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje, ki ga je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 12. 1. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) ter 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Občinski svet mestne občine Celje v skladu s 17. členom statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95 in 77/96) dne 12. 1. 1998 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom ureja Mestna občina Celje status javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje (v nadaljevanju: zavod), razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije delovanja in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj prenese na s tem sklepom ustanovljeni zavod vse pravice in obveznosti bivšega Zavoda za kulturne prireditve Celje, ki je bil ustanovljen 26. 12. 1978.
2. člen
Ime zavoda je: Zavod za kulturne prireditve Celje.
Sedež zavoda je v Celju, Trg celjskih knezov 8.
Zavod je vpisan v sodni register pod številko 1-558- 00 Celje z oznako in številko sklepa SRG. 126/87.
Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Mestna občina Celje ustanavlja Zavod za kulturne prireditve z namenom, da ta pripravlja, organizira in izvaja kulturno umetniške prireditve v mestu Celju. Osnova za izvajanje dejavnosti zavoda je program prireditev, ki ga vsako leto sprejema Občinski svet mestne občine Celje.
V okviru tega opravlja zavod naslednje dejavnosti:
– ustvarja, organizira in posreduje kulturno umetniške prireditve s področja vizualnih in glasbenih umetnosti ter koordinira prireditve po programu ustanovitelja,
– časovno usklajuje programe vseh kulturnih ustanov in organizacij v Mestni občini Celje,
– strokovno pripravlja in organizira prireditve s področja polpretekle in sodobne likovne umetnosti, klasične in sodobne glasbene poustvarjalnosti ter Mednarodnega mladinskega pevskega festivala,
– uveljavlja likovne in glasbene dosežke slovenskih avtorjev doma in v tujini ter seznanja domačo javnost z umetniškimi dosežki drugih narodov,
– zbira, hrani, dokumentira in proučuje preteklo, sodobno, glasbeno in likovno kulturo celjske regije,
– ustvarja pogoje za dostopnost del stalne likovne zbirke in jo dopolnjuje z deli, pomembnimi za obravnavo polpreteklih in sodobnih kulturno razvojnih dogodkov na Celjskem,
– posreduje razstave in koncerte drugih sorodnih pravnih in fizičnih oseb doma in v tujini,
– organizira in izvaja znanstveno-raziskovalne naloge s svojega področja,
– načrtno sodeluje z vzgojno-varstvenimi organizacijami in šolami v okviru izobraževalnih, glasbenih in likovnih programov ter drugih umetniških medijev,
– prodaja umetniška dela v obliki odkupa ali posredništva med ustvarjalci ter fizičnimi in pravnimi osebami,
– izdaja, in prodaja strokovne publikacije, študijsko gradivo, razstavne kataloge in druge knjižne in audio publikacije ter promocijski material s področja umetnosti,
– je uporabnik in posrednik elektronskih medijev, za promocije kulturne dejavnosti v Mestni občini Celje,
– opravlja strokovne ekspertize in ocenitve na področju sodobne umetnosti za fizične in pravne osebe,
– opravlja storitve s področja svoje dejavnosti za potrebe pravnih in fizičnih oseb,
– opravlja storitve, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost in jih določa statut.
III. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
– direktor zavoda,
– svet zavoda,
– strokovni svet za likovno dejavnost zavoda,
– strokovni svet za glasbeno dejavnost zavoda.
1. Direktor zavoda
5. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta in strokovnih svetov zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka izobrazba ustrezne usmeritve,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
2. Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Ta šteje šest članov:
– dva člana sveta zavoda sestavljata predstavnika ustanovitelja,
– dva člana predstavnika delavcev zavoda,
– dva člana pa predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki ga določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti pa imenuje župan na predlog strokovnih društev.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta zavoda izmed predstavnikov delavcev zavoda. Mandat članov sveta zavoda traja 5 let.
7. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni načrt, zaključni račun in splošne akte zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda. Statut zavoda stopi v veljavo, ko da soglasje ustanovitelj. Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko da soglasje ustanovitelj.
3. Strokovna sveta zavoda
8. člen
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnih svetov zavoda določi statut zavoda v skladu z zakonom.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
9. člen
Zavod prevzame v upravljanje vse premoženje, s katerim je doslej upravljal Zavod za kulturne prireditve Celje.
10. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– iz fundacij,
– s prodajo izdelkov in storitev drugim uporabnikom,
– z donacijami pravnih in fizičnih oseb, članarinami in iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
11. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet javnega zavoda na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM POMENU
12. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
13. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Z vsem premoženjem upravlja zavod. Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem v skladu z zakonom o varovanju kulturne dediščine, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
15. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda v okviru dogovorjenega programa do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s katerim upravlja zavod.
Zavod vsako leto pripravi program dela, finančni plan in zaključni račun ter jih posreduje ustanovitelju v soglasje.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega, polletnega programa dela in razvoja zavoda.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Organi zavoda morajo biti imenovani najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo njihove naloge dosedanji organi zavoda.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v treh mesecih od imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda.
Do sprejema novega statuta velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakonom.
18. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-17/97-26
Celje, dne 12. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti