Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

611. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Bogenšperk, stran 917.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95, 6/96) je občinski svet na 35. seji dne 26. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Bogenšperk
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Litija, s sedežem v Jerebovi ulici 14, Litija, ustanavlja javni zavod Bogenšperk in ureja status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja javnega zavoda.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje z imenom: Javni zavod Bogenšperk.
Sedež zavoda je na Bogenšperku št. 5, 1275 Šmartno pri Litiji.
V upravljanje zavoda sodijo naslednji objekti:
– grad Bogenšperk,
– gozdna posest gradu Bogenšperk,
– gozdarska hiša,
– grajska pristava,
– ostanki gradu Lichtenberg s kapelico,
– lipov drevored (spomenik narave),
– funkcionalna posest okoli gradu Bogenšperk.
Zavod lahko pridruži ustanovi nov objekt ali pa izloči obstoječega iz njegove sestave na podlagi soglasja ustanovitelja.
Popis parcelnih številk, ki sodijo v sestav javnega zavoda, je sestavni del tega odloka.
3. člen
Javni zavod je pravna oseba.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, ki so v pravnem prometu.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
5. člen
Zavod ima in uporablja svoja pečata okrogle oblike premera 35 in 20 mm, v katerih sredini je grb rodbine Valvasor, na zunanjem obodu pa je napisano ime zavoda.
Zavod lahko uporablja še slavnostni pečat ovalne oblike, ki se uporablja za žigosanje protokolarnih listin.
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zastopa in predstavlja zavod v skladu s statutom javnega zavoda.
7. člen
Za zavod podpisuje direktor.
V odnosih z banko, Agencijo RS za plačilni promet in Davčno upravo Republike Slovenije podpisujeta za zavod direktor in računovodja.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
8. člen
Dejavnosti zavoda:
– upravljanje z objekti,
– muzejska in galerijska dejavnost,
– izobraževanje v sklopu osnovno-srednješolskega učnega programa,
– izvajanje kulturnih in drugih prireditev,
– raziskovanje na področju družboslovja, humanistike in naravoslovja,
– informacijska dejavnost – informiranje v okviru turističnega informativnega centra,
– varstvo Valvasorjeve dediščine,
– turistična dejavnost,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja,
– promocija turistične dejavnosti,
– sooblikovanje turistične ponudbe občine in njene promocije,
– oddajanje prostorov za posamezne vrste dejavnosti,
– poročna in spremljajoča dejavnost in
– druge dejavnosti, ki so v skladu z namenom ustanovitve.
Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda in
– direktor.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja se določi s statutom javnega zavoda.
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in predstavnik delavcev zavoda. Svet zavoda šteje pet članov:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– en predstavnik javnega zavoda,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja in zainteresirane javnosti imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predstavnika javnega zavoda imenujejo delavci izmed vseh delavcev javnega zavoda.
Na ustanovni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in se lahko ponovi.
11. člen
Svet zavoda:
– predlaga statut zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne periodične račune,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.
12. člen
Direktor je strokovni vodja in poslovodni organ zavoda.
Direktor organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– opravlja delo kustosa,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi institucijami in
– druge naloge, ki so potrebne za delo zavoda.
13. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo humanistične smeri, naziv kustosa, obvlada vsaj en svetovni jezik in ima dve leti delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju ustanovitelja.
Mandat traja štiri leta in se lahko ponovi.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
14. člen
Pogoje za delo zavoda zagotavljata ustanovitelj, država in zavod z lastno dejavnostjo.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prihodkov od lastne dejavnosti, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja javni zavod za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet javnega zavoda na predlog direktorja.
16. člen
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira svet zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
17. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
18. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda.
VII. PREHODNE DOLOČBE
19. člen
Javni zavod v 3 mesecih po ustanovitvi prevzame vse dejavnosti, ki jih do trenutka uveljavitve tega odloka na gradu izvaja ustanovitelj.
20. člen
Ustanovitelj v mesecu dni po uveljavitvi tega odloka imenuje svet javnega zavoda in vršilca dolžnosti poslovodnega organa, ki v sodelovanju z občinsko upravo pripravi v roku 3 mesecev vse potrebno za delovanje zavoda in pripravi razpis za direktorja javnega zavoda.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-3/98
Litija, dne 26. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.
Seznam parcelnih številk, ki sodijo v sestavo javnega zavoda Bogenšperk

Št. parcele    Vrsta rabe  Razred   Površina    Mapni list    ZKV

1935/1       gozd     2      38979      3        446
1935/2       gozd     2      7870      3        446
1935/3       neplodno   0      467       3        445
1935/4       neplodno   0      474       3        445
1935/5       neplodno   0      263       3        445
1936        gozd     2      1090      3        446
1937        gozd     2      1000      3        446
1939/1       travnik   5      2265      3        445
1939/2       travnik   5      1369      3        445
1941        travnik   3      23160      3        664
1942        njiva    6      5726      3        664
1943        njiva    6      2506      3        664
1944/1       gozd     4      3170      3        446
1945        njiva    6      2506      3        664
1946/1       gozd     3      128139     3        446
1948/1       travnik   7      3139      3        449
1950/1       gozd     3      313837     3        446
1953        gozd     3      31259      3        446
1955        travnik   7      7188      3        449
1956/2       travnik   6      4240      3        664
1957/1       njiva    7      3108      3        664
1957/2       travnik   6      1628      3        664
1958        travnik   5      1408      3        664
1959        sadovnjak  4      6379      3        449
1960        posl. stav. 0      1950      3        445
1961        travnik   5      8850      3        447
1962        gozd     2      1776      3        446
1963        stavbišče  0      174       3        447
1964        stavbišče  0      1419      3        449
1965/1       travnik   4      1212      3        447
1965/3       travnik   4      2909      3        447
1965/5       travnik   4      2869      3        447
1967/1       njiva    6      2057      3        447
1969        travnik   6      21687      3        445
1975        travnik   6      1748      3        449
1976/1       gozd     2      114854     3        446
1976/3       gozd     2      15341      3        446
1976/4       neplodno   0      27       3        445
1976/5       neplodno   0      202       3        445
1976/6       neplodno   0      120       3        445
1978/3       travnik   5      2626      3        664
1981/5       travnik   7      968       3        445
2006/2       stavba    0      41       3        449
2009        travnik   5      9763      3        664

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti