Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

517. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri Banki Kreditanstalt für Wiederaufbau (ZPDKBK), stran 800.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri Banki Kreditanstalt für Wiederaufbau (ZPDKBK)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri Banki Kreditanstalt für Wiederaufbau (ZPDKBK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. februarja 1998.
Št. 001-22-15/98
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS D.D. IZ POGODBE O NAJETJU KREDITA PRI BANKI KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (ZPDKBK)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga ta najame pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki so se začeli graditi v letu 1996, in sicer: Slivnica – Fram – BDC, priključek Slovenska Bistrica – sever, obvoznica Ormož (del odseka Hajdina – Ormož), Vransko – Blagovica, Blagovica – Šentjakob, Divača – Kozina in Vipava – Selo, v višini 93 mio DEM glavnice s pripadajočimi obrestmi in stroški kredita, pod naslednjimi pogoji:
– znesek kredita se lahko črpa v več obrokih do 30. 12. 1998,
– rok odplačila je 16 let z vključenim sedemletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
– obresti se obračunajo od glavnice v višini FIBOR, povečane za maržo, ki je odvisna od kreditne sposobnosti Republike Slovenije in je ob podpisu pogodbe znašala 0,575 letno,
– vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo kredita, ne presegajo 0,5% vrednosti tega kredita,
– strošek rezervacije znaša 0,2% letno od nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje, to je od 1. avgusta 1997.
Republika Slovenija bo v primeru, ko DARS d.d. ne bo poravnala svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi, na poziv banke plačala te obveznosti namesto DARS d.d.
2. člen
Poroštveno pogodbo sklene s kreditodajalcem minister, pristojen za finance.
3. člen
V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto DARS d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS d.d. pravico do regresiranja plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
4. člen
Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z nalogom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v breme sredstev, zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93).
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranja v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96) ter zahtevati prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije.
V roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta minister pristojen za finance in DARS d.d. pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določb tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/97-76/1
Ljubljana, dne 4. februarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti