Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

534. Odločba, da zakon o gozdovih ni v skladu z ustavo, kolikor ne predvideva in ne ureja sodelovanja delavcev zavoda za gozdove Slovenije v upravljanju tega zavoda, stran 844.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Delovnega sodišča v Kopru, oddelka v Novi Gorici, in na pobudo Sindikata delavcev Zavoda za gozdove Slovenije ter Ljuba Čibeja iz Tolmina na seji dne 29. januarja 1998
o d l o č i l o:
1. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) ni v skladu z ustavo, kolikor ne predvideva in ne ureja sodelovanja delavcev Zavoda za gozdove Slovenije v upravljanju tega zavoda.
Zakonodajalec mora ugotovljeno neskladje z ustavo odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu RS.
2. Zahteva in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti določb sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93 in 43/94) se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Ljubo Čibej, zaposlen v območni enoti zavoda za gozdove Slovenije, je predlagal oceno ustavnosti zakona o gozdovih in sklepa o organizaciji in začetku dela zavoda za gozdove, ker zakon in zato tudi sklep sploh ne predvidevata sodelovanja delavcev, zaposlenih v zavodu za gozdove, v upravljanju tega zavoda, niti na ravni institucije niti v njenih območnih enotah. To po mnenju pobudnika nasprotuje 75. členu ustave, ki določa, da delavci na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih.
Zahtevo enake vsebine je kasneje vložilo Delovno sodišče Koper, oddelek v Novi Gorici, nato pa je pobudo za oceno zakona o gozdovih iz enakih razlogov dal še Sindikat delavcev Zavoda za gozdove Slovenije.
2. Državni zbor je kot nasprotni udeleženec odgovoril, da po njegovem mnenju izpodbijani določbi zakona o gozdovih nista v skladu z ustavo. Sporočil je še (5. 7. 1996), da je naročil vladi, naj do pričetka 41. seje DZ predloži predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih.
3. Spremembe izpodbijanega zakona do časa odločanja o pobudi oziroma zahtevi ni bilo.
4. Ustavno sodišče je na seji dne 18. 4. 1996 sklenilo vse tri zadeve združiti za skupno obravnavanje.
B)
5. Ustavno sodišče je že z odločbo št. U-I-104/92 in U-I-125/92 z dne 7. 7. 1994 (OdlUS III, 86) odločilo, da ni v skladu s 75. členom ustave, če zakon, ki ureja upravljanje zavodov, popolnoma izloči iz upravljanja katerokoli skupino delavcev teh zavodov. Toliko bolj nasprotuje ustavi, ko izpodbijani zakon upravljanje Zavoda za gozdove Slovenije v celoti uredi, a tako, da so vsi delavci tega zavoda v celoti in na vseh ravneh izločeni iz sodelovanja v njegovem upravljanju, ne sicer izrecno, pač pa tako, da njihovo sodelovanje sploh ni predvideno in ne urejeno.
6. Kako bo urejeno sodelovanje delavcev Zavoda za gozdove Slovenije v upravljanju tega zavoda, je na temelju 75. člena ustave stvar zakonodajalca. Ni pa njemu prepuščeno, ali bodo delavci sploh mogli sodelovati v upravljanju institucije, v kateri so zaposleni, saj je to njihova ustavna pravica.
7. Ustavno sodišče je po 160. členu ustave in 21. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) pristojno za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije ni splošen akt, temveč je posamičen akt o organiziranju omenjenega zavoda, zato ustavno sodišče o ustavnosti in zakonitosti tega sklepa ni pristojno odločati.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 25. in 48. člena zakona o ustavnem sodišču v sestavi: namestnik predsednika mag. Matevž Krivic in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Janez Snoj, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Prvo točko izreka je sprejelo soglasno, drugo točko izreka pa s petimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Krivic, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-53/95
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.
Namestnik predsednika
mag. Matevž Krivic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti