Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

518. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko – Blagovica, Blagovica – Šentjakob, Pesnica – Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina – Klanec in Višnja Gora – Bič (ZSDKAO), stran 801.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za gradno avtocestnih odsekov Vransko – Blagovica, Blagovica – Šentjakob, Pesnica – Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina – Klanec in Višnja Gora – Bič (ZSDKAO)
Razglašam zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko – Blagovica, Blagovica – Šentjakob, Pesnica – Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina – Klanec in Višnja Gora – Bič (ZSDKAO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. februarja 1998.
Št. 001-22-16/98
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D.D. ZA NAJETJE KREDITOV ZA GRADNJO AVTOCESTNIH ODSEKOV VRANSKO – BLAGOVICA, BLAGOVICA – ŠENTJAKOB, PESNICA – SLIVNICA, OBVOZNICA LENDAVA, KOZINA – KLANEC IN VIŠNJA GORA – BIČ (ZSDKAO)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) soglasje za najetje domačih kreditov oziroma izdajo obveznic in tujih kreditov do višine 270 mio USD glavnice, ali protivrednosti katerekoli druge valute, s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov, oziroma v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve zakona za avtocestne odseke, za dodatno financiranje avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1996, in sicer: Vransko – Blagovica in Blagovica – Šentjakob ter financiranje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1997, in sicer: Pesnica – Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina – Klanec in Višnja Gora – Bič.
2. člen
DARS d.d. lahko najame kredite iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– znesek kredita se lahko črpa v več letnih obrokih, in sicer do konca leta 2001,
– rok odplačila je lahko do 20 let, z vključenim štiri do osemletnim moratorijem za odplačilo glavnice,
– vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita, ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita,
– strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,5% od nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje.
3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kreditov iz 1. in 2. člena tega zakona skladno z dinamiko gradnje, določene v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/97-74/1
Ljubljana, dne 4. februarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti