Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

602. Odlok o zazidalnem načrtu RTP Laško, stran 912.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na seji dne 4. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu RTP Laško
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt RTP Laško (v nadaljevanju: zazidalni načrt), ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje Celje, pod št. proj. 06/96 v avgustu 1997.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
a) Tehnično poročilo
1. Uvod
2. Usklajenost zazidalnega načrta s planskimi dokumenti
3. Meja ureditvenega obmoja, iventarizacija
4. Urbanistično-arhitektonska zasnova
5. Vodnogospodarske ureditve, prometna, komunalna in energetska infrastruktura
6. Ukrepi za varovanje okolja
7. Seznam parcel in lastnikov.
b) Soglasja in mnenja
1. Elektro Celje
2. ELES
3. Telekom
4. Komunalno podjetje Laško
5. Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest
6. Geoplin
7. Slovenski plinovodi
8. MOP - Uprava za varstvo naprave – izpostava Celje
9. RS-MZ – Zdravstveni inšpektorat RS – izpostava Laško.
c) Grafične priloge
1. Izrez iz DP Laško M 1:5.000
2. Situacija obstoječega stanja z mejo ureditvenega območja M 1:500
3. Arhitektonska zazidalna situacija M 1:500
4. Geodetska kotirana situacija M 1:500
5. Situacija komunalnih naprav M 1:500.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta se nahaja južno od obstoječe RTP med magistralno cesto M10-3 in Savinjo ter vključuje zemljišče parc. št. 333/1 k.o. Debro.
Celotna površina meri 2.800 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Zazidalni načrt obravnava izvedbo objektov in naprav za sanacijo elektroenergetskega sistema na območju Laškega in predvideva gradnjo razdelilne transformatorske postaje 110/20 kV, moči 2×20 MVA 1 etape in 2×40 MVA končne etape izgradnje.
5. člen
Na območju funkcionalnega zemljišča RTP Laško so predvideni naslednji posegi:
– komandna stavba z 20 kV stikaličem,
– podnožje in temelji za dva transformatorja, oljna jama,
– prostozračno 110 kV stikališče,
– gradnja prometne infrastrukture,
– gradnja komunalne in energetske infrastrukture, z 20 kV srednjenapetostnimi izvodi,
– ureditev platoja z zelenimi površinami,
– postavitev zaščitne ograje.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE TER DOVOLJENE TOLERANCE
6. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav so naslednji:
(1) komandna stavba z 20 kV stikališčem:
– objekt tlorisnih dimnezij 7× 10 m;
– etažnost: pritličje in etaža; kota slemena 9,6 m;
– klasična ali montažna gradnja;
– streha dvokapnica z naklonom 25 °–30 ° in temno kritino;
– zaradi izpostavljene lokacije ob magistralni cesti morajo biti fasade primerno oblikovane;
(2) stikališče 20 kV:
– objekt tlorisnih dimenzij 21×8 m;
– etažnost: pritličje in etaža; kota slemena 9,60m;
– klasična ali montažna gradnja;
– streha dvokapnica v naklonu in izboru kritine usklajena s komandno stavbo,
– fasade stikališča morajo biti oblikovane skladno s komandno stavbo;
(3) stikališče 110 kV:
– stikališče 110 kV je prostozračno;
– izvedejo se AB temelji in jeklena konstrukcija za transformatorja in stikalne aparate in naprava;
(4) energetski transformator TR 1 in TR 2 moči 40 MVA:
– na betonskih temeljih z vgrajenimi tirnicami za postavitev transformatorjev;
– na obeh straneh transformatorjev je predvidena zaščitna požarna stena;
– lovilni bazen za meteorne vode in eventualne oljne madeže povezan z oljno jamo;
(5) oljna jama:
– izvedba iz neprepustne oljnetesne AB konstrukcije;
– volumen mora zadoščati za celotno količino izlitega olja;
– predvideno je občasno prečrpavanje meteorne vode;
(6) zunanja ureditev, ograja, zasaditev:
– območje platoja s 110 kV opremo bo pokrito s travo;
– funkcionalno zemljišče RTP Laško bo omejeno z ograjo višine 2m;
– ograja bo iz žičnega pletiva obešena na betonske stebre;
– vse proste površine bodo zatravljene;
– zeleni pas med predvidenim objektom in magistralno cesto bo zatravljen in zasajen s pokrovnim grmičevjem ter živico ob cesti;
– zatravljena bo tudi brežina na južnem delu kompleksa izven ograje RTP, ki mora biti izvedena v naklonu 1:1,5 do 1:2.
7. člen
Kot dovoljene tolerance se smatrajo spremembe tlorisnih gabaritov, kolikor bi to zahtevala naknadno ugotovljena in utemeljena tehnološka funkcionalnost delovanja in toleranca višinskih gabaritov vendar maksimalno ±0,5 m.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA, VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV
8. člen
Pogoji za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja RTP Laško:
(1) Ureditev dovoza in parkirnih površin:
– obvezen odmik 5 m od predvidene rekonstruirane ceste M 10-3;
– ureditev dovoznega priključka širine 6 m na M10-3 in dovozne ceste širine 5 m z obračališčem;
– izvedba oljnotesne utrditve na dovozni cesti pred transformatorjema;
– ureditev ceste širine 3 m na območju stikališča v makadamski izvedbi;
– občasno parkiranje za osebna vozila zaposlenih je predvideno na dovoznem platoju pred ograjo;
(2) preskrba s pitno vodo:
– prestavitev obstoječega vodovoda PE 63×10;
– izvedba ustreznega priključka na prestavljeni vodovod;
(3) preskrba s požarno vodo:
– izgradnja hidrantnega omrežja z namestitvijo nadzemnega hidranta na obstoječem vodovodnem omrežju;
(4) odvajanje in čiščenje odplak:
– odvajanje čistih meteornih vod v javno kanalizacijo;
– izgradnja oljnotesne utrditve pred transformatorjema z odvodom v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj;
– izvedba oljnotesne in vodotesne oljne jame pod transformatorjema z volumnom, ki zadošča za izlitje celotne količine olja;
– obveznost občasnega črpanja meteorne vode, ki se nabere v oljni jami, z nevtralizacijo in organiziranim odvozom;
– odvajanje sanitarnih odplak v javno kanalizacijo;
(5) elektroenergetski vodi in naprave:
– vključevanje srednjenapetostnih 20 kV kablov v obstoječo kabelsko omrežje Laško;
– ureditev neprekinjenega napajanja na lastno uporabo s transformatorjem 20/0,4 kV;
– zagotovitev napajanja v primeru izpada omrežne napetosti iz vzporedno vključene akumulatorske baterije;
– ureditev javne razsvetljave;
(6) omrežje zvez:
– vgraditev TK kabla.
(7) ogrevanje:
– ogrevanje komandnega dela stikališča s termoakumulacijskimi pečmi;
(8) odpadki:
– zbiranje odpadkov v zabojnikih in odvažanje na komunalno deponijo;
(9) vodnogospodarske ureditve:
– regulacija Savinje z razširitvijo struge in izvedbo visokovodnega nasipa;
– območje RTP Laško je ob visokih vodah Savinje poplavno. Predvideni nasipni plato na koti 222.80 je pod nivojem visoke vode 223.60, zato mora biti vsa strojna in elektro oprema načrtovana poplavno varno – dvignjena nad koto 223.60.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
9. člen
Drugi pogoji za realizacijo zazidalnega načrta RTP Laško:
– Pri izvajanju vseh posegov v prostor je treba upoštevati varovalne koridorje prometne, komunalne, vodnogospodarske in energetske infrastrukture, objektov in naprav.
– Reševanje nevarnih in motečih vplivov elektroenergetskih naprav, kot tudi križanja se izvedejo v skladu s predpisi, normativi in standardi ter soglasji upravljalcev.
– Pogoje za gradnjo mora predpisati geomehanik.
– Za varstvo pred požarom je treba izdelati ustrezno dokumentacijo. Zasnova zaščitnih ukrepov je obdelana v projektu iz 1. člena odloka.
– Za preprečevanje morebitnih emisij neprijetnih in škodljivih snovi, ki bi prekomerno onesnaževale okolje, morajo biti v tehnološkem procesu zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi.
– Območje gradbišča je teba po končanih delih sanirati in vzpostaviti v prvotno stanje.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
10. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka se lahko izvaja v več etapah.
Posamezne faze se morajo izvesti kot celota in po določilih tega odloka z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo z ničemer poslabšala ekološkega stanja.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
11. člen
Vsi stroški izgradnje RTP bremenijo investitorja.
Investitor in izvajalci so dolžni realizirati vse pogoje iz tega odloka.
IX. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem upravnem organu.
13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-1/96
Laško, dne 4. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti