Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1975. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1995
1976. Uredba o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev
1977. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev
1978. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o carinskih kvotah za uvoz blaga v letu 1995
1979. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za drugo polletje 1995
1980. Uredba o vodnih povračilih
1981. Uredba o taksi za obremenjevanje vode

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1935. Pravilnik o priznanjih ministrstva za obrambo
1936. Navodilo za izvajanje uredbe o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva

USTAVNO SODIŠČE

1937. Odločba o razveljavitvi dela petega odstavka 8. člena zakona o notariatu

BANKA SLOVENIJE

1982. Sklep o dopolnitvi sklepa o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1938. Pravilnik Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. Ljubljana o postopkih javnih razpisov za kreditiranje

OBČINE

Beltinci

1939. Statut Občine Beltinci

Bled

1940. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1995
1941. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Bled
1942. Odlok o določitvi prostorov za sklepanje zakonske zveze
1943. Uredba o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja

Brezovica

1944. Sklep odloka

Celje

1945. Statut Mestne občine Celje
1946. Nova višina prispevka investitorjev

Cerknica

1947. Odlok o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Cerknica

Gornja Radgona

1948. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 1995

Hodoš-Šalovci

1949. Statutarni sklep

Juršinci

1973. Odlok o proračunu Občine Juršinci za leto 1995

Kamnik

1950. Odlok o zazidalnem načrtu območja K 7 Alprem

Kuzma

1951. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Murska Sobota za leto 1994

Lenart

1952. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lenart

Lendava

1953. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 1995

Litija

1954. Statut Občine Litija
1955. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi

Ljutomer

1956. Statut Občine Ljutomer

Metlika

1957. Statut Občine Metlika

Moravske Toplice

1958. Sklep o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem v Občini Moravske Toplice

Nazarje

1959. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta občine Nazarje iz volilne enote št. 4

Novo mesto

1960. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1995
1961. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (za območje velodroma v Češči vasi)

Piran

1962. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za sanitarno deponijo komunalnih odpadkov v Dragonji
1963. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenga plana občine Piran - sanitarna deponija v Dragonji in čistilni napravi, dopolnjenega v letu 1995

Podčetrtek

1964. Sklep o uvedbi takse za povračilo stroškov financiranja sanacije skupnega odlagališča in komunalne opreme

Slovenj Gradec

1965. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 1995
1974. Statut Mestne občine Slovenj Gradec

Tržič

1966. Statut Občine Tržič

Turnišče

1967. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1995
1968. Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti v Občini Turnišče
1969. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti
1970. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče

Vojnik

1971. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vojnik v letu 1995

Vrhnika

1972. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov Grič - Lesno Brdo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti