Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1967. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1995, stran 3187.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Turnišče na 8. seji dne 29. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 1995
1. člen
Proračun občine Turnišče za leto 1995 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna občine Turnišče znašajo 
119,968.000 SIT in se razporedijo za:            SIT
– delo občinskih organov                8,200.000
– socialne transferje                  120.000
– plačila na področju družbenih dejavnosti      56,945.000
– plačila storitev, subvencije in intervencije
v gospodarstvu                    14,850.000
– druge odhodke                    9,633.000
– odhodke investicijskega značaja           25,000.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti                  5,220.000
3. člen
V stalne rezerve občine Turnišče se izloči 0,5 % doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega ostavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1995.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Št. 001/8-95
Turnišče, dne 29. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.
               Bilanca
 prihodkov in odhodkov proračuna občine Turnišče za leto 1995

---------------------------------------------------------------------------
PRIHODKI
---------------------------------------------------------------------------
I. Preneseni prihodki                      59,638.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Preneseni prih. iz rep. proračuna za fin.
izr. za l. 1995                         49,000.000
2. Preneseni prih. iz rep. proračuna za dod.
izr. z l 1995                           3,035.000
3. Preneseni pres. prih. iz leta 94 iz pror. občine
Lendava                              4,946.000
3.1.Preneseni presežek prihodkov za l. 94
iz nasl. fin izravnave                      4,142.000
3.2 Preneseni ostali presežek prih. pror.
občine Lendava                           804.000
4. Presežek prihodkov - drugi računi -
Skl. za urej. stavb. zem.                     2,657.000
---------------------------------------------------------------------------
II. Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb         44,560.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Davek od osebnih prejemkov                  43,560.000
2. Davek od dohodka iz dejavnosti                  500.000
3. Davek od dohodka iz premoženjskih pravic             500.000
---------------------------------------------------------------------------
III. Prihodki od davkov na promet proizvodov
in storitev                             500.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Davek na promet nepremičnin                   500.000
---------------------------------------------------------------------------
IV. Prihodki od davkov na premoženje               1,100.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Davek od premoženja                       100.000
2. Davek na dediščine in darila                   400.000
3. Davek od iger na srečo                      600.000
V. Prihodki od taks, povračil in denarnih kazni	         11,170.000
1. Upravne takse                         8,970.000
2. Posebna taksa od igralnih avtomatov               200.000
3. Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča            2,000.000
---------------------------------------------------------------------------
VI. Prihodki od lastne dejavnosti in drugi prihodki        3,000.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Obresti                             400.000
2. Najemnine                           1,900.000
3. Nadomestilo za spremembo namemb.
stavb. zemljišča                          400.000
4. Razni drugi prihodki                       300.000
---------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV                 119,968.000
---------------------------------------------------------------------------
ODHODKI
---------------------------------------------------------------------------
I. Delo občinskih organov                    8,200.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Bruto osebni dohodki zaposlenih                4,500.000
2. Drugi osebni prejemki                      600.000
3. Prispevki delodajalca                     1,000.000
4. Materialni stroški občine                   2,100.000
4.1. Stroški objav in oglasov                    500.000
4.2. Stroški sej sveta in odborov                  800.000
4.3. Drugi mat. odhodki                       800.000
---------------------------------------------------------------------------
II. Socialni transferji                       120.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Subvencija najemnin                       120.000
---------------------------------------------------------------------------
III. Sredstva za družbene dejavnosti               56,944.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Vzgoja in izobraževanje                    22,145.000
1.1. Materialni stroški                     15,800.000
1.2. Regresiranje šolskih prevozov                3,200.000
1.3. Sofinanciranje Ljudske univerze                600.000
1.4. Materiani stroški glasbene šole                200.000
1.5. Štipendije pedagoških delavcev                 100.000
1.6. Prehrana soc. šibkih otrok                   300.000
1.7. Drugi odhodki                        1,945.000
1.7.1. Hospitacije, seminarji                    20.000
1.7.2. Dodatno izobraževanje učencev                250.000
1.7.3. Jelkovanje                          200.000
1.7.4. Sofinanciranje prireditev                  250.000
1.7.5. Ekskurzije                          100.000
1.7.6. Stroški poučevanja tujih jezikov               625.000
1.7.7 Šola v naravi                         400.000
1.7.8. Razna tekmovanja učencev                   100.000
2. Otroško varstvo                        23,250.000
2.1. Vzgojno-varstvena dejavnost                 23,000.000
2.2. Drugi odhodki                         250.000
2.2.1. Jelkovanje                          250.000
3. Socialno skrbstvo                       3,000.000
3.1. Domska oskrba                        1,800.000
3.2. Sofinanciranje centra za soc. delo               620.000
3.3. Sofinanciranje humanitarnih organizacij            200.000
3.4. Drugi odhodki                         380.000
3.4.1. Sof. delavnic pod posebnimi pogoji              140.000
3.4.2. Stroški skrbništva, pravna pomoč, pogrebi          200.000
3.4.3. Razni drugi odhodki                      40.000
4. Kultura                            3,300.000
4.1. Sofinanciranje deleža rep. programov              900.000
4. 2. Sofinanciranje Zveze kult. organizacij            600.000
4. 3. Sofinanciranje kult. društev                 500.000
4. 4. Sofinanciranje vzdrž. kult. spomenikov           1,000.000
4. 5. Drugi odhodki                         300.000
4.5.1. Sof. akcij medobčinskega pomena               200.000
4.5.2. Razni drugi odh.                       100.000
5. Telesna kultura                        3,950.000
5.1. Sofinanciranje športnih društev               3,550.000
5.1.1. NK Turnišče                        1,800.000
5.1.2. ND Renkovci                         650.000
5.1.3. NK Nedelica                         100.000
5.1.4. SD "Štefan Kovač", Turnišče                1,000.000
5.2. Strokovno izobraževanje                    100.000
5.3. Šolski šport                          100.000
5.4. Drugi odhodki                         200.000
5.4.1. Mednarodno sodelovanje                    50.000
5.4.2. Diplome, priznanja                      50.000
5.4.3. Stroški množičnih tekmovanj                  50.000
5.4.4. Razni drugi odhodki                      50.000
6. Zdravstvo                           1,300.000
6.1. Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb          1,200.000
6. 2. Sofinanciranje RK                       100.000
---------------------------------------------------------------------------
IV. Plačila storitev ter subvencije in inter. gosp.       14,850.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Plačila stor. organizacijam s področ. gosp.          2,000.000
1.1. Vzdrževanje lokalnih cest                  2,000.000
2. Subvencije organ. z drugih področij gosp.           6,200.000
2. 1. Subvencije na področju kmetijstva              6,200.000
3. Sredstva za požarno dejavnost                 2,750.000
3. 1. Sredstva za Gas. poveljstvo občine Turnišče         1,900.000
3.2. Sredstva za zaščito in reševanje                850.000
4. Sredstva za razvoj gospodarske dejavnosti           3,900.000
4.1. Benificiranje obrestnih mer                  900.000
4.2. Sofinanciranje centra za podjetništvo            1,000.000
4.3. Javna dela                          2,000.000
---------------------------------------------------------------------------
V. Drugi odhodki                         9,633.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Stroški plačilnega prometa                    28.000
2. Sredstva za krajevne skupnosti                 7,300.000
2.1. Financiranje kraj. skupnosti - redno delovanje        2,000.000
2.2. Stroški javne razsvetljave                  1,800.000
2.3. Sofinanciranje programov KS                 3,500.000
3. Sredstva za druge javne potrebe                 790.000
3.1. Sredstva za vzdrževanje policijskih postaj           140.000
3.2. Prispevek za souporabo odlagališča
kom. odpadkov                            650.000
4. Drugi odhodki                         1,515.000
4.1. Financiranje političnih strank                 635.000
4.1.1. SLS                             430.000
4.1.2. SKD                             105.000
4.1.3. SDSS                             21.000
4.1.4. NL                              79.000
4.2. Dotacija društvom in raz. drugi odhodki            380.000
4.3. Stroški volitev organov KS                   500.000
---------------------------------------------------------------------------
VI. Odhodki investicijskega značaja               25,000.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Investicije na področju dela občinskih organov        13,000.000
1.1. Adaptacija občinske zgradbe                 12,000.000
1.2. Nabava opreme za potrebe obč. organov            1,000.000
2. Investicije na področju družbenih dejavnosti          3,000.000
2. 1. Inv. vzdrž. - VVO                       700.000
2. 2. Inv. vzdrž. v šolstvu                    1,000.000
2. 3. Inv. v zdravstvu - sof. nabave rešilca           1,300.000
3. Investicije na področju komunale                9,000.000
3.1. Gradnja vodovoda Turnišče - Gom.,
Nedelica, Ren.                          9,000.000
---------------------------------------------------------------------------
VII. Finančni tokovi, rezerve in druge obveznosti         5,220.000
---------------------------------------------------------------------------
1. Krediti                            2,500.000
1.1. Krediti za dop. dejavnosti na kmetiji            1,000.000
1.2. Krediti za nabavo plem. telic                1,500.000
2. Proračunska rezerva                      2,720.000
2.1. Stalna proračunska rezerva                   600.000
2.2. Tekoča rezerva                        2,120.000
---------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ ODHODKI                         119,968.000
---------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost