Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1973. Odlok o proračunu Občine Juršinci za leto 1995, stran 3191.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95), je Občinski svet občine Juršinci dne 22. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Juršinci za leto 1995
1. člen
S proračunom Občine Juršinci za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Juršinci.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1995 znašajo: 106.530.000 SIT, in sicer v:
a) bilanci prihodkov in odhodkov               SIT
– prihodki                      105.530.000
– odhodki                      106.530.000
b) računu financiranja
– prihodki (kredit)                  1,000.000
– odhodki                           –
3. člen
Prihodki se razdelijo na prihodke za financiranje zagotovljene porabe in na prihodke za financiranje drugih nalog občine. Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna ki so sestavni del proračuna.
4. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namensko. Nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo vrednost, določeno za državni proračun, morajo biti oddana na podlagi javnega razpisa.
6. člen
Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.
7. člen
V rezerve Občine Juršinci se izloči 0,5% prihodkov za zagotovljeno porabo.
8. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občine ali pa se najame posojilo v višini 5% sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju posojila odloča župan.
9. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij na področju gospodarske infrastrukture se bo občina zadolžila v višini 1.000.000 SIT, kar predstavlja 1,40% sredstev za zagotovljeno porabo za leto 1995.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan Občine Juršinci.
10. člen
Župan Občine Juršinci je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 403-50/95
Juršinci, dne 22. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.
               Bilanca
           prihodkov in odhodkov

PRIHODKI
I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO (a+b+c)                          71,146.000
a) prih., ki se razpor. med rep. in občino            11,220.000
b) prih., ki pripadajo občini                   1,140.000
c) finančna izravnava                      58,786.000

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE (d+e+f)               33,684.000
d) davki in druge dajatve
- komunalne takse (cestnina-traktorji)               140.000
- priključne takse                         400.000
- odškod. za spr. nam. kmetij. zemljišč               300.000
- odškod. in nadom. za degr. in ones. okolja            200.000
- požarna taksa                           504.000
e) prihodki od premoženja
- najemnine za stanovanja                      140.000
f) prihodki iz naslova sofinanciranja
- prisp. Ministr. za ekon. odnose in razvoj za
izgr. vodovoda Nadol-Gomila (2. faza)               7,400.000
- prisp. Ministr. za ekon. odnose in razvoj za
moder. kr. ceste Rotman-Kukava                  7,800.000
- prisp. Ministr. za varstvo okolja in prostor
za izgr. Nadol-Gomila                       7,400.000
- prisp. občanov po pog. za vodovod Nadol-
Gomila                              3,000.000
- prisp. občanov po pogodbah za kr. cesto
Rotman-Kukava                           2,400.000
- obč. samoprispevek (obr. za 5 mesecev)             2,000.000
- zagonska sredstva države                    2,000.000

III. PRENOS PRIHODKOV IZ LETA 1994                 700.000
g) prenos prihodkov iz preteklega leta-prorač.           700.000
PRIHODKI SKUPAJ (I+II+III)                   105,530.000
PRIMANJKLJAJ IZ PRIHODKOV
TEKOČEGA LETA                           1,000.000

ODHODKI

A. TEKOČI ODHODKI (1-6)

1. PLAČE, PRISP. IN DRUGI OSEBNI
PREJEMKI
1.1. V organih in upravi                     6,720.600
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
2.1. V organih in upravi                     5,480.000
3. SOCIALNI TRANSFERI
3.1. Socialno varstvo                        63.000
3.2. Izobraževanje                          98.590
3.3. Zdravstvo                          4,370.000
4. PLAČILA STORITEV IN DOTACIJE
JAVNIM ZAVODOM
4.1. Izobraževanje                        11,621.860
4.2. Socialno varstvo                       6,860.859
4.3. Otroško varstvo                       5,095.251
4.4. Kultura                            430.000
4.5. Šport                             482.200
4.6. Zdravstvo                           319.400
4.7. Interesne dejavnosti mladih                   50.000

5. DRUGA PLAČILA STORITEV
5.1. Kmetijstvo                          3,500.000
5.2. Turizem                            500.000
5.3. Razvoj drobnega gospodarstva                  500.000
5.4. Cestno gospodarstvo                     4,700.000
5.5. Komunalno gospodarstvo                    1,380.000
5.6. Stanovanjsko gospodarstvo                   130.000
5.7. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami         1,104.000

6. DRUGI ODHODKI                          220.000

SKUPAJ TEKOČI ODHODKI (1-6)                   53,625.760

B. INVESTICIJSKI ODHODKI
7. DELOVANJE OBČINE
7.1. Organi in uprava                       6,000.000

8. DRUŽBENE DEJAVNOSTI
8.1. Izobraževanje                        1,207.000
8.2. Otroško varstvo                         98.600
8.3. Kultura                            250.000

9. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA
9.1. Cestno gospodarstvo                     11,200.000
9.2. Komunalno gospodarstvo                   33,500.000

SKUPAJ INVESTICIJSKI ODHODKI (7-9)                52,255.600

C. REZERVE

10. STALNA PRORAČUNSKA REZERVA                   355.000

11. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA                   293.640

SKUPAJ REZERVE (10-11)                       648.640

ODHODKI SKUPAJ (1-11)                      106,530.000

RAČUN FINANCIRANJA
1. Zadolževanje proračuna
- zadolževanje pri banki                     1,000.000

AAA Zlata odličnost