Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1981. Uredba o taksi za obremenjevanje vode, stran 3215.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o taksi za obremenjevanje vode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa višino, način obračunavanja, odmere in plačevanja takse za obremenjevanje vode (v nadaljevanju: taksa) z odvajanjem odpadnih voda v sladke površinske in podzemne vode, ki so glede na obliko pojavljanja izvirne, podzemne in površinske, tekoče in stoječe, ter v teritorialno morje (v nadaljevanju: vode) ter merila za znižanje in oprostitev plačevanja takse.
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi neposredno ali po kanalizaciji odvaja v vode, in je lahko tehnološka odpadna voda, padavinska odpadna voda ali komunalna odpadna voda.
2. Tehnološka odpadna voda je voda, ki po uporabi v industrijski, obrtni ali obrti podobni, gospodarski ali kmetijski dejavnosti vsebuje naslednje snovi:
– snovi, ki se oksidirajo kot kemijska potreba po kisiku (v nadaljevanju: KPK),
– fosfor,
– dušik,
– organske halogenske spojine kot adsorbirani organsko vezani halogeni,
– živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg,
– kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd,
– krom šestvalentni in njegove spojine, izražene kot Cr (VI),
– nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni,
– svinec in njegove spojine, izražene kot Pb – baker in njegove spojine, izražene kot Cu,
– strupene snovi za vodne bolhe.
Tehnološke odpadne vode so tudi tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz objektov za obdelavo, skladiščenje in odlaganje odpadkov.
3. Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode.
4. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v gospodinjstvih in v negospodarskih dejavnostih.
5. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja onesnaženost odpadne vode.
6. Enota obremenitve voda z odpadnimi vodami je enota, določena kot podlaga za izračun osnove za obračunavanje in odmero takse (v nadaljevanju: enota obremenitve).
3. člen
Taksa se plačuje za odvajanje ali odtekanje tehnoloških, padavinskih in komunalnih odpadnih voda.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se taksa ne plačuje:
– za odpadno vodo, ki nastaja v kmetijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu na kmetijskih zemljiščih,
– za odpadno vodo, ki nastaja v vodnem prostoru pri odkopu naplavljenega rečnega gramoza in se uporablja samo za pranje gramoza ter če je zagotovljeno, da se ne odvaja v druge površinske vode,
– za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– za padavinsko vodo, ki odteka v vode s površin z železniškimi tiri,
– za padavinsko vodo, ki odteka v vode s površin neobratujočih in skladno s predpisi prekritih odlagališč odpadkov ali jalovine, ki je nastala pri izkoriščanju rudnin.
Osnova za takso je seštevek enot obremenitve v koledarskem letu.
Taksa se plačuje v znesku, ki znaša 100% osnove.
4. člen
Zavezanec za plačilo takse za odvajanje tehnološke odpadne vode je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki mora izvajati obratovalni monitoring za odpadne vode skladno z zakonom.
Zavezanec za plačilo takse za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju lokalne skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje ali imajo greznice in niso dolžni izvajati obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka.
Zavezanec za plačilo takse za odvajanje padavinske vode v kanalizacijo je izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka.
Zavezanec za plačilo takse za odvajanje padavinske odpadne vode neposredno v vode je lastnik ali upravljalec več kot treh hektarjev utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin.
II. VIŠINA TAKSE
5. člen
Ceno za enoto obremenitve določi Vlada Republike Slovenije do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto.
III. OBRAČUNAVANJE TAKSE
6. člen
Zavezanec iz prvega odstavka 4. člena te uredbe plačuje takso od seštevka enot obremenitve, doseženih z izpuščanjem tehnoloških odpadnih voda na vseh izpustih v koledarskem letu.
Seštevek enot obremenitve iz prejšnjega odstavka se izračuna glede na količino vsake snovi iz druge točke 2. člena te uredbe v odpadni vodi na podlagi tabele 1 v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
Zavezanec iz prvega odstavka tega člena snovi iz druge točke 2. člena te uredbe v odpadni vodi ugotavlja na podlagi podatkov o kakovosti in količini svojih odpadnih voda, pridobljenih s predpisanim obratovalnim monitoringom za odpadne vode do 31. decembra v letu, za katero se plačuje taksa.
Taksa se ne plačuje od enot obremenitve za snov, če v onesnaženi odpadni vodi ne presega določene koncentracije in letne količine za to snov, navedeni v tabeli 1 priloge, ki je sestavni del te uredbe. Zavezanec iz prvega odstavka tega člena ne plačuje takse od enot obremenitve za strupene snovi za vodne bolhe, če odvaja odpadne vode v kanalizacijo, ki je zaključena z javno čistilno napravo.
Zavezanec, ki je začel izpuščati tehnološke odpadne vode, za določitev osnove za prvo odmero takse navede podatke o kakovosti in količini odpadnih voda iz prvih meritev ali okoljevarstvenega soglasja ali drugih dokumentov, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za poseg v prostor, če prve meritve niso predpisane.
7. člen
Zavezanec iz drugega odstavka 4. člena te uredbe plačuje takso od seštevka enot obremenitve v koledarskem letu, doseženih z odvajanjem komunalne odpadne vode.
Če se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo, ki nima javne čistilne naprave, se seštevek enot obremenitve izračuna po enačbi:
.              0,9 kg O(2)/m3 × (letna poraba vode m3)
število enot obremenitve = -----------------------------------------
                     50 kg O(2)
kjer je:
0,9 kg O(2)/m3 – koncentracija KPK za komunalno odpadno vodo, letna poraba vode – letna količina porabljene vode pri uporabnikih iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, 50 kg O(2) – količina KPK, ki skladno s tabelo 1 v prilogi te uredbe določa 1 enoto obremenitve za KPK.
Če se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo z javno čistilno napravo, se pri obračunu enot obremenitve iz prejšnjega odstavka odštejejo enote obremenitve za KPK, ki ga je odstranila javna čistilna naprava.
Če se komunalna odpadna voda odvaja v greznice, je seštevek enot obremenitve enak številu prebivalcev lokalne skupnosti, ki niso priključeni na kanalizacijo.
Če števila prebivalcev iz prejšnjega odstavka ni mogoče ugotoviti, zavezanec določi njihovo število na podlagi ocene.
8. člen
Zavezanec iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe plačuje takso za odvajanje padavinske vode v kanalizacijo v koledarskem letu od seštevka enot obremenitve, ki je enako 20% števila prebivalcev, priključenih na kanalizacijsko omrežje na območju lokalne skupnosti.
Če števila prebivalcev iz prejšnjega odstavka ni mogoče ugotoviti, zavezanec določi njihovo število na podlagi ocene.
9. člen
Zavezanec iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe plačuje takso za odvajanje padavinske vode neposredno v vode v znesku 18 enot obremenitve na 1 hektar površine v koledarskem letu.
IV. ODMERA TAKSE
10. člen
Zavezanec mora pri Upravi Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: uprava) do 31. marca tekočega leta vložiti napoved za plačilo takse za preteklo leto (v nadaljevanju: napoved), v kateri navede vse potrebne podatke za odmero takse. Obliko in vsebino napovedi predpiše minister, pristojen za varstvo okolja, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
V napovedi lahko zavezanec uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse na podlagi zakona o varstvu okolja in določb te uredbe.
11. člen
Zavezanec iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, ki je med letom prenehal odvajati tehnološko odpadno vodo ali izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati takso po tej uredbi, mora vložiti napoved v tridesetih dneh po prenehanju odvajanja tehnološke odpadne vode ali opravljanja dejavnosti.
12. člen
Uprava odmeri takso z odločbo.
Taksa mora biti odmerjena do 31. oktobra tekočega leta za preteklo leto.
13. člen
Zavezanec mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov iz vložene napovedi in pravilnost obračuna osnove za odmero takse ali upravičenost do oprostitve ali zmanjšanja plačila takse hraniti še najmanj pet let od dneva pravnomočnosti odločbe o odmeri takse.
V. NAČIN PLAČEVANJA TAKSE
14. člen
Zavezanec plačuje takso med letom v obliki mesečnih akontacij na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom takse in zneskom takse, odmerjenim z odločbo iz 12. člena te uredbe, se zavezancu poračuna pri naslednjih mesečnih akontacijah.
Za nepravočasno plačano takso mora zavezanec plačati zakonite zamudne obresti.
15. člen
Znesek mesečne akontacije znaša dvanajstino zadnje odmerjene takse, povečano ali zmanjšano sorazmerno odstotku spremembe cene za enoto obremenitve iz 5. člena te uredbe.
Znesek mesečne akontacije zavezanca iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, kateremu taksa iz prejšnjega odstavka še ni bila odmerjena, znaša dvanajstino predvidenega zneska takse za tekoče leto, ki se izračuna na podlagi podatkov o kakovosti in količini odpadnih voda iz prvih meritev ali obratovalnega monitoringa in cene iz prejšnjega odstavka.
Znesek mesečne akontacije zavezanca iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, kateremu taksa iz prvega odstavka tega člena še ni bila odmerjena, znaša dvanajstino predvidenega zneska takse za tekoče leto, ki se izračuna na podlagi podatkov o letni količini porabljene vode iz prvega odstavka 7. člena te uredbe v preteklem letu in cene iz prvega odstavka tega člena.
Znesek mesečne akontacije zavezanca iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe, kateremu taksa iz prvega odstavka tega člena še ni bila odmerjena, znaša dvanajstino predvidenega zneska takse za tekoče leto, ki se izračuna na podlagi podatkov o številu prebivalcev iz prvega odstavka 8. člena te uredbe in cene iz prvega odstavka tega člena.
Znesek mesečne akontacije zavezanca iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe, kateremu taksa iz prvega odstavka te uredbe še ni bila odmerjena, znaša dvanajstino predvidenega zneska takse za tekoče leto, ki se izračuna na podlagi podatkov o velikosti površin iz 9. člena te uredbe in cene iz prvega odstavka tega člena.
Znesek mesečne akontacije zapade v plačilo vsakega desetega v mesecu za pretekli mesec.
16. člen
Če namerava zavezanec iz prvega odstavka 4. člena te uredbe v obdobju tekočega leta, daljšem od treh mesecev, odvajati odpadno vodo, katere količina ali kakovost pomeni vsaj 20% manjšo osnovo za odmero takse kot je osnova za izračun mesečnih akontacij iz prejšnjega člena, lahko pri upravi vloži zahtevo za zmanjšanje višine mesečne akontacije.
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o programu izvajanja obratovalnega monitoringa zavezanca za tekoče leto, ki omogoča potrditev upravičenosti zmanjšanja akontacije.
17. člen
Če uprava ugotovi, da zavezanec v napovedi ni pravilno obračunal osnove za plačilo takse ali da napovedi ni vložil v predpisanem roku, mu z odločbo naloži, da v petnajstih dneh po prejemu odločbe plača svojo obveznost skupaj z zamudnimi obrestmi.
VI. MERILA ZA OPROSTITEV ALI ZNIŽANJE PLAČILA TAKSE
18. člen
Če zavezanec iz prvega odstavka 4. člena te uredbe zajema vodo za svojo uporabo neposredno in je ta že pred njegovo uporabo onesnažena, pri obračunu osnove za odmero takse odšteje število enot obremenitve zajete vode. Onesnaženost vode pred uporabo iz prejšnjega odstavka določi uprava na podlagi meritev onesnaženja kot povprečje koncentracij snovi v površinski vodi v zadnjih treh letih.
19. člen
Če odvaja zavezanec iz prvega odstavka 4. člena te uredbe odpadne vode v kanalizacijo, ki ima javno čistilno napravo, pri obračunu osnove za odmero takse lahko odšteje toliko enot obremenitve za KPK, fosfor in dušik, kolikor jih je iz njegovih odpadnih voda odstranila javna čistilna naprava, razen če koncentracija katerekoli snovi iz druge točke 2. člena te uredbe na izpustu tehnoloških odpadnih voda zavezanca v kanalizacijo hkrati presega predpisane mejne emisijske vrednosti.
20. člen
Zavezanec iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe je plačila takse za padavinsko vodo oproščen v celoti, če ima omrežje kanalizacije, ki jo upravlja, javno čistilno napravo, ki izpolnjuje predpise o mejnih vrednostih koncentracij snovi za izpust odpadnih voda iz čistilnih naprav in je zagotovljeno odstranjevanje blata iz čistilne naprave na predpisan način.
21. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, zavezanca skladno z zakonom oprosti plačila takse ali mu plačilo takse zmanjša, če ta obračunano takso uporabi za izvajanje sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda.
Zavezanec je v celoti oproščen plačila takse, če ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na podlagi sanacijskega programa oceni, da bi z oprostitvijo takse izvedba sanacijskih del potekala hitreje in bi bila s tem obremenitev okolja znatno manjša. Zavezancu se praviloma plačilo takse letno zmanjša do zneska sredstev, ki jih vloži na leto v izvedbo sanacijskega ali drugega programa zmanjševanja onesnaževanja voda.
VII. NADZOR
22. člen
Izvajanje te uredbe nadzira inšpektorat za okolje in prostor.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje zavezanec, ki stori prekršek:
– če ne vloži napovedi v predpisanem roku ali če v napovedi navede napačne podatke in zato pride do znižanja osnove ali višine odmerjene takse (prvi odstavek 10. člena in 11. člen),
– če ne hrani dokumentacije, s katero dokazuje resničnost podatkov iz napovedi, predpisani čas (13. člen te uredbe).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba zavezanca, ki je pravna oseba in stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Vlada Republike Slovenije določi ceno za enoto obremenitve za leto 1995 s sklepom.
25. člen
Zavezanci iz prvega odstavka 4. člena te uredbe plačujejo takso:
– od 1. 9. 1995 za enote obremenitve KPK,
– od 1. 1. 1997 tudi za enote obremenitve živega srebra, kadmija, kroma, niklja, svinca in bakra vključno z njihovimi spojinami, izražene kot kovine,
– od 1. 1. 2000 tudi za enote obremenitve organskih halogenskih spojin in strupene snovi za vodne bolhe,
– od 1. 1. 2003 tudi za enote obremenitve fosforja in dušika.
26. člen
Zavezanec iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, ki plačuje vodno povračilo za onesnaženo vodo na podlagi uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 6/94), v napovedi za leto 1995 navede tudi podatke o vodnem povračilu do 31. 8. 1995.
Če zavezanec za vodno povračilo iz prejšnjega odstavka ni zavezanec po tej uredbi, mora to skupaj z navedbo razlogov sporočiti upravi do 31. avgusta 1995.
27. člen
Zavezanci iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 4. člena te uredbe plačujejo takso od 1. januarja 1996.
28. člen
Do uveljavitve predpisov o obratovalnem monitoringu za odpadne vode so zavezanci iz prvega odstavka 4. člena te uredbe pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko ali njej podobno dejavnost, in posamezniki, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali njej podobno dejavnost, če odvajajo tehnološke odpadne vode.
Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se za izračun osnove za odmero takse za tehnološko odpadno vodo uporabljajo podatki iz analiz odpadnih voda, ki se izvajajo na podlagi strokovnega navodila o metodologiji za preiskavo kakovostnih in količinskih sprememb odpadnih voda (Uradni list SRS, št. 4/85).
29. člen
Navodilo o načinu določanja količine in stopnje onesnaženosti voda (Uradni list SRS, št. 29/76) preneha veljati 31. avgusta 1995.
30. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-04/95-1/1-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
              PRILOGA 1

   DOLOČANJE ENOT OBREMENITVE ZA TEHNOLOŠKE ODPADNE VODE
   IN KONCENTRACIJA IN LETNA KOLIČINA SNOVI, DO KATERE SE
          ENOT OBREMENITVE NE DOLOČA

Tabela 1
-----------------------------------------------------------------
.Št..    snov    . količina snovi,  . koncentracija in.
.  .         . ki določa eno   . letna količina .
.  .         . enoto obremenitve . snovi, za katere.
.  .         .           . se takse ne   .
.  .         .           . plačuje     .
----.------------------.---------------------.---------------- .
. 1 .snovi, ki     . 50 kg O2      . 20mg/l in    .
.  .oksidirajo kot  .           . 250 kg/leto   .
.  .kemijska potreba .           .         .
.  .po kisiku     .           .         .
.---.------------------.---------------------.------------------.
. 2 .anorganske    . 100 kg       . 20 mg/l in   .
.  .neraztopljene   .           . 500 kg/leto   .
.  .snovi       .           .         .
.---.------------------.---------------------.------------------.
. 3 .fosfor      . 3 kg        . 0,1 mg/l in   .
.  .         .           . 15 kg/leto   .
.---.------------------.---------------------.------------------.
. 4 .dušik       . 25 kg       . 5 mg/l in    .
.  .         .           . 125 kg/leto   .
.---.------------------.---------------------.------------------.
. 5 .organske     . 2 kg halogenov,  . 100 mikrogramov/l.
.  .halogenske    . izračunano kot   . in 10 kg/leto  .
.  .spojine, kot   . organsko vezani  .         .
.  .adsorbirani    . klor        .         .
.  .organsko vezani  .           .         .
.  .halogeni     .           .         .
.---.------------------.---------------------.------------------.
. 6 .kovine in njihove .           .         .
.  .spojine, izražene .           .         .
.  .kot kovine:    .           .         .
.  .         .           .         .
.6.1.         .           .         .
.  .živo srebro    . 20 g        .1 mikrogram/l in .
.  .         .           .100 g/leto    .
.  .         .           .         .
.  .kadmij      . 100 g       .5 mikrogramov/l in.
.  .         .           .500 g/leto    .
.  .         .           .         .
.  .krom šestvalentni . 100 g       .10 mikrogramov/l .
.  .         .           .in 0,5 kg/leto  .
.  .         .           .         .
.  .nikelj      . 500 g       .50 mikrogramov/l .
.  .         .           .in 2,5 kg/leto  .
.  .         .           .         .
.  .svinec      . 500 g       .50 mikrogramov/l .
.  .         .           .in 2,5 kg/leto  .
.  .         .           .         .
.  .baker       . 500 g       .50 mikrogramov/l .
.  .         .           .in 2,5 kg/leto  .
.---.------------------.---------------------.------------------.
. 7 .strupene snovi za . 3000 m3 odpadne  .S(D) = 2     .
.  .vodne bolhe    . vode deljeno s   .         .
.  .         . S(D) *       .         .
.---.------------------.---------------------.------------------.

S(D) * je faktor razredčenja, pri katerem voda pri testu na
vodnih bolhah (Daphnia magna Straus) ni več strupena.

AAA Zlata odličnost