Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1975. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1995, stran 3199.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1995 (Uradni list RS, št. 40/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1995
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane, se finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane namenijo za:
--------------------------------------------------------------------------
Oznaka   Namen
--------------------------------------------------------------------------
1401    Obnova črede plemenskih krav
1406    Plemenske živali – prašiči – regres
1410    Obnova črede plemenskih kobil – regres
1414    Plemenske živali – drobnica – regres
1419    Selekcioniranje čebelje matice – regres
1424    Seme pšenice in rži – regres
1427    Trsne cepljenke – regres
1428    Seme za proizvodnjo semenskega krompirja – regres
1443    Subvencioniranje obresti od posojil za fin. tekoče proizv.
1454    Sadne sadike – regres pri nakupu kakovostnih sadik novih sort
1466    Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilski industriji
1471    Sadike hmelja – regres
1486    Izravnava stroškov pridelave, podpora gor.višin.območju
1859    Ulov plave ribe – podpora
2629    Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
4970    Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih predelih
6333    Pospeševanje pitanja govedi
6550    Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov
--------------------------------------------------------------------------
Poleg intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane se za ostale ukrepe:
A) izvede javni razpis s področja:
1. subvencij:
1473   Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov – podpora
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 69,625.000 SIT.
2. plačila storitev javnim zavodom in ustanovam:
1483   Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – podpora
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 154,170.000 SIT.
3. plačila storitev:
2628   Monitoring v kmetijstvu
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 29,839.000 SIT.
4. investicij:
1422   Morsko ribištvo in marikultura
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 7,957.000 SIT.
1449   Sladkovodno ribogojstvo
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 9,946.000 SIT.
B) sredstva pridobi na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi ministrstvo s področja:
1. dotacij javnim zavodom in ustanovam:
1417   Sofinanciranje praktičnega pouka v kmetijskem šolstvu
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 39,679.000 SIT.
2. plačil storitev javnim zavodom:
1429   Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji – regres
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 114,384.000 SIT.
1456   Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji – regres
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 331,384.000 SIT.
3. plačil storitev:
1430   Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo in vinogradništvo
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 91,507.000 SIT.
1457   Vrtnarski centri – podpora
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 11,936.000 SIT.
1498   Razvoj konjereje
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 116,373.000 SIT.
2622   Genska banka v kmetijstvu
Višina sredstev namenjenih za ta namen je 11,936.000 SIT.
4. investicij v javne zavode in ustanove
6557   Usposobitev javnih zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu
– za kmetijska, šolska posestva ja namenjeno 20,000.000 SIT
– za Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec je namenjeno 12,000.000 SIT.
2. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so tržni proizvajalci hrane in sicer fizične osebe, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in pravne osebe (gospodarske družbe, zadruge in druge organizacije), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, razen če s to uredbo ni drugače določeno.
Zahtevke za izplačilo finančnih intervencij po tej uredbi uveljavljajo vlagatelji, to so upravičenci iz prejšnjega odstavka v lastnem imenu oziroma gospodarske družbe, finančne organizacije in zadruge za upravičence – fizične osebe, če jih te za to pooblastijo.
3. člen
Vlagatelji, ki sredstva pridobijo za druge upravičence, morajo sredstva za vse ukrepe najpozneje dva delovna dneva po prejemu prenakazati neposrednemu upravičencu. Fizični osebi, za katerega je zahtevek vložila zadruga, se sredstva nakažejo na hranilno knjižico pri hranilno-kreditni službi.
Vlagatelji, ki interventna sredstva pridobivajo za druge upravičence, morajo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) skupaj z vlogo predložiti dokumente, iz katerih je razvidno, da so vsi odnosi v zvezi z zahtevkom med vlagateljem in upravičencem urejeni.
4. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila interventnih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz lastne trgovske mreže.
5. člen
Za uveljavljanje zahtevkov, vključno s stroški finančnega poslovanja, sme vlagatelj, ki interventna sredstva pridobiva za druge, upravičencu zaračunati dejanske stroške, toda največ 1 % od višine uveljavljenih sredstev.
Na znesek dospelih vendar neporavnanih obveznosti iz te uredbe ministrstvo ne plačuje obresti.
6. člen
Vlagatelji uveljavljajo interventna sredstva na podlagi vloge. Vlogi morata biti priložen predpisan obrazec, določen za posamezni namen in predpisana dokumentacija. Vlagatelji zahtevkov jamčijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov, navedenih na obrazcih.
Zahtevki se vlagajo in obrazce se dobi pri:
POSLOVNEM ZDRUŽENJU PREHRANE SLOVENIJE
61000 LJUBLJANA, Dunajska c. 47/10.
7. člen
Zahtevke se vlaga do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec, če ni z uredbo za posamezne namene drugače določeno.
Nepopolni ali nepravočasno vloženi zahtevki se zavržejo s sklepom v roku 15 dni po prejemu.
Za nepravočasno vložene zahtevke se smatrajo zahtevki, ki so bili vloženi po roku, določenem v prvem odstavku. Neutemeljeni zahtevki se zavrnejo.
8. člen
Vlagatelji morajo vso dokumentacijo shranjevati v originalu najmanj 5 let in voditi evidenco, ki se nanaša na uveljavljanje finančnih intervencij. Vpogled vanjo morajo omogočiti upravnim organom, pristojnim za kmetijsko inšpekcijo, ter drugim organom, pristojnim za nadzor.
9. člen
Če vlagatelj ne izpolni obveznosti oziroma kako drugače krši to uredbo, mora povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se računajo od dneva nakazila po zakoniti zamudni obrestni meri. Za zamujena vračila se v skladu z zakonom obračunajo zamudne obresti.
Vlagatelj mora vrniti vsa preplačila ali neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj z obračunanimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Ministrstvo lahko pobota terjatve z obveznostmi do istega vlagatelja.
10. člen
Ministrstvo izplačuje vlagateljem sredstva finančnih intervencij samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen s to uredbo.
11. člen
Obračun sredstev finančnih intervencij za vložene zahtevke za mesec junij 1995 se opravi po pogojih, ki so veljali za drugo trimesečje leta 1995.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zathevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
12. člen
1401   Obnova črede plemenskih krav – regres
Namen ukrepa:
– spodbujanje obnove plemenskih krav s kakovostnimi prvesnicami kombiniranih pasem.
Upravičenci:
– rejci plemenskih krav – prvesnic kombiniranih pasem.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Urejena hlevska knjiga (dokumentacija o kontroli proizvodnje, o oštevilčenju in osemenjevanju), v skladu s pravilnikom o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81).
Regres pripada za:
1) plemenske krave kombinirane pasme – prvesnice, ki:
a) so vključene v A kontrolo,
b) so po telitvi najmanj 100 dni v kontroli mlečnosti,
c) so znanega porekla: potomke krav iz A kontrole in imajo znanega očeta,
č) jih je selekcijska služba pri območnem kmetijskem zavodu, v skladu z merili za oceno po selekcijskem programu za kombinirane pasme ocenila kot primerne za rejo.
Višina regresa na žival: 12.500 SIT.
Predvideno je regresiranje 8.037 živali. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 100,459.000 SIT.
Rok za vložitev zahtevka:
– od 10. do 25. avgusta 1995
– od 1. do 15. novembra 1995.
Način vložitve zahtevka:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je potrebno predložiti:
– izjavo regionalnega kmetijskega zavoda, da ima upravičenec urejeno hlevsko knjigo in da sodeluje v selekcijskem programu,
– kopijo ocenjevalnega lista za prvesnico.
13. člen
1406   Plemenske živali – prašiči – regres
Namen ukrepa:
Spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali, da se izboljša proizvodnost mesnatih pasem prašičev.
Koristnik sredstev je :
– za prodane plemenske živali v mesecu juliju še kupec,
– za prodane živali od 1.8. (avgusta) 1995 dalje pa rejec plemenskih živali (rejska središča in farme).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresira se nabavna cena plemenskih živali, ki jih upravičenci kupijo ali vzredijo v lastni proizvodnji in namenijo za obnovo osnovne črede,
– obnova črede se regresira le do 45 % redne letne obnove; za živali, ki presegajo ta delež, ni mogoče uveljavljati regresa, razen ob povečanju staleža osnovne črede,
– vse plemenske živali, za katere se regres izplačuje, morajo biti vzrejene v selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih,
– potrdilo o poreklu živali, ki ga izda Biotehniška fakulteta – Oddelek za živinorejo,
– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov
– dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo zahtevam pravilnika iz prejšnje alinee,
– upravičenec mora sodelovati v republiškem selekcijskem programu,
– za kriterije, po katerih je za posamezne kategorije plemenskih živali določena njihova najvišja plemenska vrednost se uporablja določila Odbora za prašičerejo, ki določa razmerja med povprečno ceno pitovnih prašičev in ceno plemenskih prašičev za posamezne kategorije. Zahtevki za plemenske prašiče, katerih cene bodo presegale določena razmerja, niso upravičeni do premiranja,
– priznana cena plemenskih živali se določa v razmerju do kalkulativne cene, ki jo izračunava Kmetijski inštitut Slovenije (70 prašičev v turnusu, 2,5 obrata letno) za pitane prašiče. Za izračun cen posameznih kategorij plemenskih živali se uporablja naslednje količnike:
----------------------------------------------------------------
Kategorija                  Količnik za izračun
                       cene plem. Prašiča
----------------------------------------------------------------
– nebreje mladice                      1,50
– breje mladice                       1,85
– merjasci s testiranimi starši               2,32
– s testom lastne proizvodnosti               2,88
– pleme ohranitev linije                  3,48
----------------------------------------------------------------
Višina regresa:
-------------------------------------------------------------------------------
.           Nakup        Obnova iz lastne črede
-------------------------------------------------------------------------------
           Vrednost   Štev. živali   Vrednost   Štev. živali
           v SIT/kom           v SIT/kom
-------------------------------------------------------------------------------
MLADICE
– breje        18.000    1.300        5.000       8.500
– nebreje       7.000    1.540          –         –
MERJASCI
– merjasci s
 testiranimi
 starši       30.000     200          –         –
– s testom lastne
 proizvodnosti    45.000     150        20.000        80
– pleme ohranitev 
 linije       50.000     30        20.000        200
-------------------------------------------------------------------------------
Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 30. oktobra 1995.
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa prodajalcev plemenskih prašičev v primeru nakupa, ali pa ustrezno dokumentacijo oziroma izjavo rejca o prevedbi ali obnovi iz lastne črede. Na računu mora biti naveden celotni naslov kupca in prodajalca;
– potrdilo BF – Oddelka za zootehniko o poreklu živali in o sodelovanju rejcev v selekcijskem programu;
– izjavo oziroma potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81);
– list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF – Oddelek za zootehniko;
– izjavo območne selekcijske službe, če te ni, pa kmetijske svetovalne službe, da gre za obnovo iz nakupa ali pa za obnovo iz lastne črede, če gre za takšno naselitev oziroma povečanje.
Skupna vrednost sredstev, namenjenih za ta namen je 97,475.000 SIT.
14. člen
1410   Obnova črede plemenskih kobil – regres
Namen ukrepa:
– spodbuditev reje visokokakovostnih plemenskih žrebic, ob hkratnem vključevanju v matično čredo plemenskih kobil ustreznih pasem;
– pomoč pri spodbujanju kontrolirane reje kakovostnih plemenskih kobil.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresira se plemenske žrebice:
1. vključene v A ali B rodovnik:
– regresiranje kobil ob sprejemu v A rodovnik. Do regresa so upravičene v rodovnik sprejete kobile vseh, z rejskim programom določenih pasem;
– hladnokrvne in haflinške v 3. letu starosti;
– slovenske toplokrvne, kasaške in lipicanske med 3.–6. letom starosti, če so pripuščene pod priznanega žrebca ustrezne pasme in pregledane na brejost;
– B rodovnik se vodi le za slovensko hladnokrvno pasmo, seznam upravičencev pripravijo predstavniki področnih selekcijskih zavodov,
2. ocenjene v okviru republiškega selekcijskega programa v A in B rodovniku s strani republiške selekcijske službe ali v B rodovniku s strani selekcijske službe na območnih kmetijskih zavodih, ki jo potrdi republiška selekcijska služba,
3. vse žrebice morajo biti pregledane na brejost,
4. ki so pred izločitvijo pripuščene najmanj še eno plemenilno sezono,
– regres se uveljavlja ob prevedbi iz žrebice v kobilo.
Višina regresa:
---------------------------------------------------------------
.          Št. žrebic      Višina podpore v SIT
---------------------------------------------------------------
A rodovnik      100                 36.000
B rodovnik      60                 12.000
---------------------------------------------------------------
Načini vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je potrebno priložiti:
– potrdilo republiške selekcijske službe, da je plemenska žrebica ocenjena in vključena v A ali B rodovnik,
– potrdilo, da je plemenska žrebica pregledana na brejost,
– zahtevek mora biti potrjen od pristojne republiške selekcijske službe.
Skupna vrednost sredstev namenjena za ta namen v letu 1995 je 4,277.000 SIT.
15. člen
1414   Plemenske živali – drobnica – regres
Namen ukrepa:
– pospeševanje reje drobnice v za to primernih območjih,
– zagotavljanje zadostne prireje mladih živali za obnovo osnovne črede.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelji so upravičeni do regresa nakupne cene živali ali za vzrejene živali v lastnem tropu za potrebe obnove tropa,
– sredstva so namenjena premiranju plemenskih samic in samcev, ovac in koz,
– regres se izplača za vsako plemensko ovco oziroma kozo, ki pomeni povečanje ali zamenjavo staleža osnovnega tropa ter za vsakega plemenskega samca za povečanje ali zamenjavo,
– vse plemenske živali, za katere se uveljavja regres, morajo biti oštevilčene; izhajati morajo iz kontroliranih tropov, – plemenska samica sme biti stara največ štiri leta, iz programa genske banke pa so lahko tudi starejše,
– plemenjaki morajo biti znanega porekla; pregledati in potrditi jih mora komisija za licenciranje,
– minimalni stalež plemenskih samic v tropu je 5 (na dan 1/01/1995),
– upravičenec ne sme zmanjšati staleža živali najmanj 5 let,
– najmanjše število plemenskih samic, ki opravičujejo uveljavljanje regresa za nabavo plemenskega samca je 8 za bovško in jezersko solčavsko ovco in 15 za ostale pasme drobnice,
– regres velja tudi za celotne trope, ki so vključeni v program genske banke v višini obnove,
– za vse živali izdaja potrdilo o poreklu živali in potrdilo o upravičenosti regresa republiška selekcijska služba.
Višina podpore:
---------------------------------------------------------------------
.             Štev. živali        Višina podpore
                              (SIT/kom)
---------------------------------------------------------------------
SAMICE
– obnova iz lastne črede  1 240                3.000
– nakup za obnovo ali
prva naselitev        800                4.800
SAMCI             90                10.000
---------------------------------------------------------------------
Zahtevku ja treba priložiti:
– potrdilo republiške selekcijske službe o poreklu živali in upravičenosti do regresa,
– potrdilo BF – Oddelka za zoootehniko o direktnem testu za rastnost, če gre za plemenske samice,
– potrdilo BF – Oddelka za zootehniko, da so živali vključene v kontrolo ali program genske banke.
Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 8,454.000 SIT.
16. člen
1419   Selekcionirane čebelje matice – regres
1. Namen ukrepa:
A – regresiranje nakupne cene selekcioniranih matic pri vzrejevalcih zaradi zatiranja divje vzreje matic, boljšega izkoriščanja razpoložljive čebelje paše ter obnavljanje čebeljih družin, prizadetih zaradi bolezni;
B – regresiranje nakupne cene matic z namenom ugotovitve genetskega potenciala matic za pridelavo medu.
2. Pogoji za pridobitev regresa:
A – nakup matice pri registriranem vzrejevalcu čebeljih matic,
– nakup za potrebe progenega testa matic, ali za obnovo družin.
3. Višina regresa:
A – 5945 matic po 300 SIT = 1,783.500 SIT
B – 1200 matic po 1000 SIT = 1,200.000 SIT
Rok za vložitev zahtevkov:
– od 1. avgusta do 15. oktobra 1995
Načini vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa in nalepke, ki jo prejme upravičenec ob nakupu matice,
– dokazilo, da je vzrejevalec, pri katerem so bile matice kupljene, registriran.
Zahtevek mora preveriti in potrditi pristojna selekcijska služba pri Kmetijskem inštitutu Slovenije.
Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 2,984.000 SIT.
17. člen
1424   Seme pšenice in rži – regres
1. Namen ukrepa:
– spodbujanje uporabe kakovostnega domačega semena pšenice in rži pri pridelavi krušnih žit,
– spodbujanje proizvodnje kakovostnega domačega semena pšenice in rži.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Regres pripada le za:
– v Sloveniji pridelano, dodelano ter razkuženo seme vzgojnih stopenj ORIGINAL (OR), prva (I.) in druga (II.) sortna reprodukcija za semensko in merkantilno proizvodnjo in
– osnovno seme vzgojnih stopenj SUPERELITA (SE) in ELITA (E) priporočenih sort pšenice za semensko proizvodnjo.
3. Višina regresa:
-------------------------------------------------------------------------------
.                  Predvidena količina     Višina regresa
                         (v kg)        (SIT/kg)
-------------------------------------------------------------------------------
– za osnovno seme vzgojne
– stopnje SE in E                 15.000           36
– za osnovno seme vzgojne
– stopnje Original                425.000           24
– za seme I. sortne
– reprodukcije                 9,000.000           12
– za seme II.sortne reprodukcije         120.000           6
-------------------------------------------------------------------------------
4. Način vlaganja zahtevkov:
Regres se uveljavlja na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopije računov o nakupu semena
– dokazila o kakovosti, sortnosti in izvoru semena, in sicer:
– deklaracijo o kakovosti semena kmetijskih rastlin ter
– potrdilo o potrditvi semena kmetijskih rastlin za doma pridelano seme oziroma OECD certifikat za uvoženo seme.
5. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 119,357.000 SIT.
18. člen
1427   Trsne cepljenke – regres
1. Namen ukrepa:
– obnavljanje nasadov s kakovostnimi trsnimi cepljenkami,
– saditev baznega materiala.
2. Pogoji za pridobivanje sredstev:
A. Regres za obnovo s kakovostnimi trsnimi cepljenkami.
Pogoji za pridobivanje sredstev:
– če ima upravičenec skupaj z že obstoječimi površinami vinograda najmanj 0,6 ha vinograda;
– če je upravičenec vpisan v register pridelovalcev grozdja pri občinskem upravnem organu v skladu s pravilnikom o vodenju registra grozdja in vina ter redno prijavlja pridelek.
Pridelovalci,ki so se šele začeli ukvarjati z vinogradništvom, namesto vpisa v register in prijave pridelka, predložijo pisno izjavo o obnovi vinograda.
K programu obnove, za katero se uveljavlja regres, mora dati pozitivno mnenje krajevno pristojen kmetijski svetovalec. Pri uveljavljanju regresa za uvožen sadilni material je potrebno k vlogi priložiti kopijo odločbe o dovoljenju za uvoziroma
Višina regresa je 35 SIT na cepljenko.
B. Regres za proizvodnjo baznega materiala
Regresira se proizvodnja baznega materiala (matične rastline). Višina regresa je 800 SIT/kom.
Do regresa sta upravičeni Selekcijsko trsničarski središči Ivanjkovci in Vrhpolje. Regres uveljavlja PZP Slovenije na podlagi dobavnice in potrditve s strani Kmetijskega inštituta Slovenije.
4. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 35,807.000 SIT.
19. člen
1428   Seme za proizvodnjo semenskega krompirja – regres
1. Namen ukrepa:
– ohranitev pridelave semenskega krompirja,
– omejevanje virusnega potenciala v območjih pridelave semenskega krompirja.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Regres pripada za:
– osnovno seme krompirja, posajenega v jedrih zaprtih območij, v območjih z naravno izolacijo, v poletno-jesenski saditvi ter v posamičnih nasadih s 100 m izolacijo na osnovi dokazil o opravljenem drugem kontrolnem pregledu semenskega posevka,
– semenski krompir, posajen v varovalnih pasovih okoli jeder zaprtih območij.
3. Višina regresa:
-------------------------------------------------------------------------------
.                  Predvidena količina     Višina regresa
-------------------------------------------------------------------------------
1. za osnovno seme v jedrih
– naravno izoliranih
– območjih v poletno-
– jesenski saditvi:
– brezvirusni gomoljčki           244.500 kom      6,50 SIT/kom
– seme vzgojne stopnje
– SE in E                   370.000 kg       25 SIT/kg
2. za osnovno seme v posa-
– mičnih nasadih s 100 m
– izolacijo:
– seme vzgojne stopnje
– SE in E                   17.500 kg      12,50 SIT/kg
3. za semenski krompir,
– posajen v varoval. pasovih:
– I. varovalni pas               57.000 kg      12,50 SIT/KG
– II. varovalni pas              17.500 kg       10 SIT/kg
-------------------------------------------------------------------------------
4. Način vlaganja zahtevkov:
Regres se uveljavlja na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu semena,
– dokazilo o kakovosti, sortnosti in izvoru semena:
– deklaracijo o kakovosti semena kmetijskih rastlin ali
– potrdilo o proizvodnji osnovnega semena krompirja,
– potrdilo Kmetijskega inštituta Slovenije,da je upravičenec prijavil površino in pridelavo semenskega krompirja,
– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravljenem drugem kontrolnem pregledu semenskega posevka.
5. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 11,936.000 SIT.
20. člen
1443   Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje tekoče proizvodnje
1. Namen ukrepa:
– regresiranje dela obresti za najeta posojila za pitanje govedi in prašičev, v lastni ali kooperacijski proizvodnji,
– regresiranje dela obresti za najeta posojila za zaloge slovenskega vina letnika 1994 in letnika 1995. V primeru, da je bil najet kredit za odkup grozdja, se ta preračuna na vino z upoštevanjem faktorja 0,7,
– regresiranje obresti za najete kredite za odkup sadja od domačih pridelovalcev za predelavo.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– pravne osebe za lastno pridelavo ali odkup grozdja in vina, fizične osebe pa za lastno pridelavo grozdja,
– pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo sadja.
3. Vlagatelji:
– finančne organizacije.
4. Pogoji za pridobitev sredstev regresa:
– sklenjena kreditna pogodba s finančno organizacijo za financiranje kmetijske proizvodnje in odkupa kmetijskih pridelkov, od domačih proizvajalcev,
– fizične osebe morajo priložiti obrazec R 3 – prijava letnega pridelka grozdja, mošta oziroma vina za leto 1994 oziroma za leto 1995 v skladu s pravilnikom o načinu vodenja registra proizvajalcev grozdja in vina in o minimalnih pogojih za vpis v register (Uradni list SRS, št. 16/78),
Obdobje regresiranja in višina priznanega posojila:
---------------------------------------------------------------------
Proizvod           Obdobje regresiranja  Višina priznanega
                           posojila /v SIT/
---------------------------------------------------------------------
1.  goveji pitanci        1.7. do 31.12.    42.000/glavo
2.  osemenjevalni centri,
   vzrejališča in progeno-
   testne postaje v
   govedoreji          1.7. do 31.12.    87.000/glavo
3.  prašiči – pitanci       1.7. do 31.12.     8.500/glavo
4.  sladkorna pesa        1.7. do 31.12.      50.000/ha
5.  krompir            1.7. do 31.12.      45.000/ha
6.  koruza            1.7. do 31.12.      25.000/ha
7.  pšenica in oljnice      1.7. do 31.12.      20.000/ha
8.  semenska proizvodnja:
   – pšenice           1.7. – 31.12.      24.000/ha
   – koruze            1.7. – 31.12.      30.000/ha
   – sladkorne pese        1.7. – 31.12.      60.000/ha
   – krompirja          1.7. – 31.12.      55.000/ha
9.  Zaloge vina: – l.1994     1.7. – 31.10.     37,50 SIT/l
   Zaloge vina: – l.1995     1.11. – 31.12.     37,50 SIT/l
10. Odkup sadja za
   predelavo           1.7. – 31.12.          *
---------------------------------------------------------------------
* Višina osnove: 70% odkupne cene jabolk, hrušk, breskev, višenj, robid in ribeza za nadaljnjo predelavo.
5. Regresira se realna obrestna mera /r/, vendar največ do višine 12% letno. Obračun obresti se izvede na konformni način od zneska – osnove za obračun, določenega za posamezni proizvod iz tretjega stolpca tabele iz 4. točke tega člena.
Vlagatelj mora k zahtevku priložiti seznam upravičencev z obračunom obresti.
6. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 775,823.000 SIT.
21. člen
1454   Sadne sadike – regres pri nakupu kakovostnih sadik novih sort
1. Namen ukrepa:
– spodbujanje obnove nasadov s kakovostnim sadilnim materialom,
– proizvodnja baznega materiala.
2. Pogoji za pridobivanje sredstev:
A. Regres za obnovo nasadov s kakovostnim sadilnim materialom.
Do regresa so upravičeni pridelovalci, ki imajo skupaj z že obstoječimi površinami sadovnjakov najmanj 0,6 ha sadovnjaka pri jablanah, hruškah in breskvah; 0,1 ha pri jagodah, pri drugem sadju pa najmanj 0,2 ha. O obnovi mora dati pozitivno mnenje krajevno pristojen kmetijski svetovalec ali kmetijski svetovalec – specialist za sadjarstvo.
Regresira se nakup sadnih sadik jablan, hrušk, breskev, jagod, oreha, lešnika, oljke, češnje, marelice, slive in kostanja; drugih sadnih vrst pa le na podlagi posebnega naloga ministrstva.
Regresiranje sadik poteka praviloma v zneskih na komad. Če zahtevek presega predviden delež regresa na komad, se obračuna regres v deležu od vrednosti računa za sadilni material.
Višina regresa:
---------------------------------------------------------------
Sadna vrsta     SIT/kom. oziroma   V % od višine računa
---------------------------------------------------------------
jablana       70                   25
hruška        70                   25
breskev       50                   20
jagoda        6                    30
oreh         200                   20
leska        90                   30
oljka        350                   30
češnja        200                   30
marelica       70                   25
sliva        70                   25
kostanj       450                   25
---------------------------------------------------------------
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu sadik,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o nameravani obnovi,
– izpolnjen vprašalnik o intenzivnih nasadih.
Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek za regres za sadne sadike se vloži na predpisanem obrazcu.
B. Regres za proizvodnjo baznega materiala.
Regresira se proizvodnja matičnih rastlin in brezvirusnih podlag. Višina regresa je:
– matične rastline      1.500 SIT/kom
– brezvirusne podlage    2.000 SIT/kom.
Do regresa sta upravičena sadjarska centra Gačnik in Bilje. Regres uveljavljata PZP Slovenije za Sadjaraski center Gačnik in Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica za Sadjarski center Bilje, na podlagi dobavnice in potrditve s strani Kmetijskega inštituta Slovenije.
3. Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
4. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 46,748.000 SIT.
22. člen
1466   Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilski industriji
I. Namen ukrepa:
A. Sredstva za regresiranje obrestnih mer za novonajete investicijske kredite v živinorejski in rastlinski proizvodnji ter v predelavi.
Okvirna vrednost regresa je 117,000.000 SIT.
B. Regresiranje obrestne mere za investicijske kredite v živinorejski in rastlinski proizvodnji ter v predelavi, za katere je bilo na podlagi razpisa v letu 1994 že odobreno regresiranje obrestne mere v skladu z Uredbo o uvedbi finančnih interevncij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju 1994 (Uradni list RS št. 38/94) in natečajem za dodelitev sredstev za regresiranje obrestne mere za najete investicijske kredite v živinorejski in rastlinski proizvodnji ter predelavi (Uradni list RS, št. 40/94).
Okvirna vrednost regresa je 95,000.000 SIT.
C. Podpora investicijam v rastlinski proizvodnji pri pridelavi in pripravi za trg sveže zelenjave in jagodičja, podpora investicijam v semenarski proizvodnji in pri dodelavi semena ter za semenarski center Hodoš in vinogradniški center Ivanovci.
Okvirna vrednost regresa je 57,000.000 SIT.
D. Podpora namenskih investicij v živinoreji in drugih
ukrepov, ki pomenijo strukturno spremembo ali usmeritev v ustrezni način proizvodnje za znanega porabnika. Sredstva se dodeli na podlagi te uredbe in posebne pogodbe.
Okvirna vrednost regresa je 63,000.000 SIT.
E. Zimsko krmljenje čebel – regres za nakup sladkorja
Namen ukrepa:
– omogočanje prezimitve čebeljih družin
Upravičenci:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s čebelarstvom
Vlagatelj zahtevka:
– regres za upravičence uveljavlja Zveza čebelarskih društev Slovenije na podlagi razdelilnika po številu čebeljih družin
Pogoji za pridobitev regresa:
– račun o nakupu sladkorja pri grosistu
– regres se uveljavlja za največ do 5 kg sladkorja na panj-družino
– regres se uveljavlja najpozneje do 15. oktobra 1995
– podrobnejši pogoji bodo določeni s pogodbo med ministrstvom in upravičencem.
Višina regresa znaša 10 SIT kg kupljenega sladkorja. Okvirna vrednost regresa je 7.000.000 SIT.
II. Pogoji za pridobitev sredstev:
– pod A, C in D, razen za osemenjevalni center za merjasce v osemenjevalnem centru v Ptuju, bodo pogoji za pridobitev sredstev določeni s posebnim razpisom,
– sredstva pod točko C bodo namenjena za podporo pri izgradnji in nakupu opreme – za fitopatološko službo,
– pod D – Sofinanciranje investicij za rejo plemenskih svinj in mladic na kmetijah, ki jim je dodeljen status rejskega središča, (boksi in izpusti) in rejo plemenskih merjascev na osemenjevalnih centrih, za program genske banke krško- poljskega prašiča, bovške ovce, istrske pramenke in jezerskosolčavske ovce.
Višina podpore je v SIT na posamezno stojišče:
1. Za novogradnje za plemenske svinje v rejskih središčih 80.000 SIT/stojišče in za plemenske mladice, 40.000 SIT; predvidena poraba 18,000.000 SIT.
2. Za novogradnjo objektov osemenjevalnega centra za merjasce v Osemenjevalnem centru v Ptuju 1,000.000 SIT/stojišče, skupno predvideno 30 stojišč. Predvidena poraba sredstev je 30,000.000 SIT.
3. Sofinanciranje novogradnje ali rekonstrukcije objektov za drobnico, vključeno v program genske banke v živinoreji.
Višina podpore:
– za novogradnjo objektov za mlečno rejo 40.000 SIT in mesno rejo 25.000 SIT na stojišče, predvidena poraba sredstev je 15,000.000 SIT.
Višina sredstev je določena za novogradnjo, za rekonstrukcijo se zagotavlja polovično vrednost podpore, kot je predvideno za novogradnjo; izjema je le podpora pod št. 2 , kjer se uveljavlja enaka podpora na stojišče, ne glede na to ali je rekonstrukcija ali novogradnja.
III. Sredstva bodo upravičenci pridobili na podlagi predloženega programa, ki ga potrdi ministrstvo. Pogoji za pridobitev sredstev bodo določeni s pogodbo.
IV. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 397,858.000 SIT.
23. člen
1471   Sadike hmelja – regres
1. Namen ukrepa:
– obnova proizvodnih nasadov hmelja z brezvirusnimi sadikami stopnje elita in saditev matičnih nasadov s sadikami stopnje super elita.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva pridobi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, ki sadike proda pridelovalcem. Izplačana bo razlika regresa za sadike hmelja, za katere je upravičenec že uveljavljal del regresa v letu 1995.
3. Višina razlike regresa:
----------------------------------------------------------------
Vrsta materiala                     SIT/kom
----------------------------------------------------------------
ELITA                            2,2
SUPERELITA                         11,0
----------------------------------------------------------------
4. Način vlaganja zahtevka:
– zahtevek vloži Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo.
Zahtevku je treba priložiti kopije izdajnic prodanih sadik.
5. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 29,839.000 SIT.
24. člen
1486   Izravnava stroškov pridelave – podpora
Namen ukrepa:
– pospeševanje kmetijske proizvodnje na kraških, hribovskih in gorskovišinskih območjih, ter območjih z omejenimi proizvodnimi možnostmi za kmetijstvo ter na strmih kmetijah in planinah,
– ohranjanje poseljenosti in kmetijske proizvodnje na teh območjih,
– ponovno uvajanje in smotrnejše izkoriščanje planinske paše in skupnih pašnikov,
– pospeševanje rajonizacije kmetijske proizvodnje.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. mleko
Pogoji za pridobitev sredstev za mleko:
– sredstva so namenjena podpori prireje mleka v težjih pridelovalnih območjih, razvrščenega na podlagi pravilnika v E, I, II in III kakovostni razred, in mleka predelanega na planinah in manjših sirarnah na kmetijah, kjer se pri obračunu upošteva naslednje tehnološke koeficiente:
– 1 kg kozjega ali kravjega sira = 12 l mleka
– 1 kg ovčjega sira = 6 l mleka
– upravičenci ne smejo delovati v nasprotju z zakonom o ukrepih v živinoreji
– podpora velja le za mleko namolženo od živali, ki so ustrezno označene v skladu s predpisi
– mleko mora izpolnjevati pogoje o kakovosti, določene:
– s pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv;
– s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo glede mikrobiološke neoporečnosti izpolnjevati živila v prometu;
– s pravilnikom o določanju odkupne cene kravjega mleka;
– s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo živali;
– kakovost mleka po vseh navedenih kriterijih ugotavlja in potrjuje organizacija, ki se ukvarja s predelavo mleka – mlekarna ali druga pooblaščena organizacija.
Pri ovčjem in kozjem mleku je višina podpore enaka dvojni višini podpore, ki velja za kravje mleko.
Vlagatelji morajo izplačati nadomestilo istočasno s plačilom za odkupljeno mleko.
2. meso
Pogoji za pridobitev sredstev za meso:
– sredstva se uveljavljajo le za tiste živali, ki so bile prirejene na težjih pridelovalnih območjih, kar je razvidno iz dokumentacije o nakupu in prodaji živine, ali iz dokumentacije o prejemu živine, če gre za kooperacijski odnos;
– upravičenec iz gorsko višinskega območja, strmih kmetij, hribovskih in kraških območij ter drugih območij z omejenimi proizvodnimi možnostmi za kmetijstvo, morajo imeti živali, za katere uveljavljajo podporo, v reji najmanj 6 mesecev pred oddajo ali prodajo;
– živali morajo biti vključene v republiški selekcijski program, oziroma njihova reja ne sme biti v nasprotju z zakonom o ukrepih v živinoreji;
– živali morajo biti označene v skladu z zakonom o ukrepih v živinoreji ali uredbo o obveznem označevanju živali v prometu.
Za govedo, ki je bilo zaklano, mora biti priložena kopija zapisnika kontrolne organizacije na liniji klanja o teži in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostne razrede v skladu s pravilnikom o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji (Ur. l. RS, št. 28/94),
2.1. govedo
– pri pitancih mora biti živa teža ob prodaji najmanj 250 kg, pri telicah in volih 220 kg, izjema je pitanje telet na višjo težo, (200 kg), kjer mora biti program prijavljen pri selekcijski službi območnega zavoda,
– plemenske telice, ki gredo v nadaljnjo rejo ali so v reji na podlagi pogodbenih odnosov, morajo biti v reji na težjih pridelovalnih območjih najmanj 6 mesecev,
– v primeru porabe za kmečki turizem morajo biti priloženi dokumenti, iz katerih je razvidno, da so bile živali zaklane v registrirani klavnici v smislu usluge klanja, ter zapisnik pooblaščene kontrolne organizacije z linije klanja o razvrstitvi v kakovostni razred z navedbo teže trupov, za obračun regresa se upošteva 54 % klavnost,
– vlagatelj zahtevka mora izplačati podporo rejcem istočasno s plačilom za odkupljene ali prevzete živali
2.2. konji:
– živali hladnokrvnih pasem in haflinške pasme:
a) ki se pitajo za meso,
b) ki niso starejše od enega leta,
c) ki so ob prodaji težke najmanj:
– pri haflinški pasmi 200 kg žive teže,
– pri hladnokrvni pasmah 300 kg žive teže;
2.3. drobnica:
– živali tistih pasem:
a) ki so določene z slovenskim rejskim in selekcijskim programom,
b) ki niso starejše od enega leta,
c) ki ob prodaji tehtajo najmanj 15 kg žive teže.
Višina podpore:
---------------------------------------------------------------------
Območje      SIT/l mleka          SIT/kg prirasta ž.t.
          -----------------   ----------------------------
          krav   drobnice   govedi   konj   drobnice
---------------------------------------------------------------------
– hribovsko in
kraško        4      8     25    30      30
– gorsko
višinsko       6      12     42    45      45
– strme kmetije    4      8     35    35      40
– druga območja
z omejenimi
proizvodnimi
možnostmi za
kmetijstvo     1,5      3     15    25      25
---------------------------------------------------------------------
Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 30. avgusta za pašo.
Načini vlaganja zahtevkov:
a) za mleko:
– kopijo računa za odkupljeno mleko,
– potrdilo o razvrstitvi mleka v posamezni kakovostni razred,
– kopijo računa za odprodan sir, če gre za predelavo mleka v območjih s težjimi proizvodnimi možnostmi za kmetijstvo, v sirarnicah na planini ali na kmetiji če ni računa, se priloži kopija mlekarskega delovodnika za male sirarnice, potrjena s strani območne svetovalne službe in lastnika sirarnice;
b) za prirejo mesa (MPG, plemenske telice konji, drobnica):
– premija velja za živali domačega porekla, uvožene živali pa morajo biti na teh območjih v reji najamanj 12 mesecev, priloženo mora biti potrdilo o izvoru – državi izvoznici;
– seznam živali, poreklo države,
– izjavo upravičenca, da je imel prodano žival v reji najmanj 6 mesecev, z navedbo starosti živali ob oddaji,
– kopijo računa za odkupljene živali ali obračuna kooperacijskega pitanja ali obračuna pogodbene reje plemenskih telic ali obračuna usluge klanja, če gre za porabo na registriranem kmečkem turizmu,
– potrdilo o nadaljnji uporabi, s strani kupca ali izjavo o porabi na kmečkem turizmu
– kopijo računa za nakup živali, če tega ni pa zdravstvenega spričevala za te živali, če gre za storitveno pitanje, pogodbeno rejo ali za živali v lasti rejca in niso bile rojene na isti lokaciji – kmetiji,
– potrdilo območne selekcijske službe, da upravičenec ne krši zakona o ukrepih v živinoreji (Ur. l. SRS. št. 17/78 in 29/86) in da sodeluje v selekcijskem programu
3. planinska paša in paša na skupnih pašnikih v gorskovišinskih območjih, hribovskih in kraških območjih:
– upošteva se paša pitovnih in plemenskih živali na planinskih pašnikih; in skupnih pašnikih v gorskovišinskih, kraških in hribovskih območjih,
– začetek in konec paše mora biti zapisniško dokumentiran in potrjen s strani kmetijske svetovalne službe in gospodarja planine oziroma predsednika pašne skupnosti,
– višina sredstev je določena na posamezno žival, ki se je pasla na planini najmanj 80 dni, na skupnih pašnikih pa najmanj 120 dni.
Sredstva se uveljavljajo le za tiste pašnike, ki so razvrščeni v seznamu skupnih pašnikov in planin objavljenem v letu 1995 s strani Republiške uprave za pospeševanje kmetijstva. Za vse ostale skupne pašnike in planine, pa je potreben komisijski ogled s strani območne svetovalne službe, kmetijske inšpekcije in predstavnika organa pristojnega za kmetijske zadeve pri upravni enoti, s prilogo kopije zapisnika o razvrstitvi planine ali skupnega pašnika.
Dodatni pogoji za planinski pašnik je velikost najmanj 5 ha absolutnih travnih površin, oddaljenost najmanj 15 minut peš hoje od zadnjega koristnika – zadnje kmetije.
Za vsako planino ali skupni pašnik, mora biti izdelan zapisnik o datumu prigona živali na pašo (planino, sk. pašnik), popisu staleža z navedbo številk za posamezne živali, ter datumu odgona s paše.
Vse živali za katere se uveljavlja podpora morajo biti oštevilčene v skladu z zakonodajo, za eno žival se lahko uveljavlja le enkratna premija, ne glede na to, da se je pasla na večih planinah. V tem primeru se uveljavlja premija le za pašo na eni planini ali skupnem pašniku oziroma se premija za posamezno žival uveljavlja le enkrat v enem letu.
Podpora za posamezno planino se izplača le do maksimalne dovoljene zgornje obremenitve pašnih površin in sicer: 2,5 GVŽ/ha planinska paša, 3 GVŽ/ha gorskovišinski in kraški pašniki ter 3,5 GVŽ/ha hribovski pašniki, po ha pašnih površin.
Premija za krave dojilje na paši se ne more uveljavljati iz te postavke.
Obveza koristnika sredstev za namen paše je, da se zagotavljajo ukrepi, ki jih določi svetovalna služba in omogoči trajno rabo planin in skupnih pašnikov za tiste pašne površine, za katere se uveljavlja sredstva.
Višina podpore znaša:
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorija živali          Višina podpore (SIT/žival)
              ---------------------------------------------------
              planinska paša        skupni pašniki
              --------------  ----------------------------------
                       gorskovišinska     hribovita
                       območja in kras      območja
-------------------------------------------------------------------------------
molzna krave, kobile z žrebeti    8.400       4.000       1.500
presuš.krave, MPG, telice      6.000       3.000       1.000
konji                6.000       3.000       1.000
mlečna drobnica           2.500       1.500        500
mesna drobnica            1.200        700        300
-------------------------------------------------------------------------------
Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 1.740,628.000 SIT.
25. člen
1859   Ulov plave ribe
1. Namen ukrepa:
– plačilo odškodnine za ulov plave ribe v hrvaškem morju v skladu z meddržavno pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letu 1995,
– nadomestilo za delež ulova plave ribe, ki se predela v ribje konzerve.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložene posebne carinske deklaracije uvoza rib iz Republike Hrvaške,
– predložene fakture odkupljenih rib za predelavo iz ulova v Republiki Sloveniji in v odprtih vodah Jadranskega morja.
3. Višina podpore:
– 20% vrednosti ulovljenih rib v hrvaškem morju,
– do 20% cene odkupljene ribe za predelavo v ribje konzerve.
4. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 25,861.000 SIT.
26. člen
2629   Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
1. Namen ukrepa:
– nadomestilo uvoznih obremenitev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega blaga.
2. Višina izravnave stroškov se prizna na podlagi izračunane povprečne višine uvoznih obremenitev pri pripravi blaga za izvoz in se izplačuje na podlagi dokazil o izvršenem izvozu ter višini, kot je določeno s seznamom iz priloge, ki je sestavni del uredbe in je objavljena skupaj z njo.
3. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 1.380,540.000 SIT.
27. člen
4970   – Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih predelih
1. Namen ukrepa:
Pomoč pri zbiranju mleka na območjih s težjimi proizvodnimi možnostmi za kmetijstvo, zaradi večjih stroškov pri zbiranju mleka.
2. Upravičenci:
Rejci oziroma kmetijske zadruge na teh območjih ter mlekarne.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokument o odkupu mleka,
– vloga za pridobitev sredstev na predpisanem obrazcu,
– mlečne proge, za katere se bo uveljavljal regres, določi ministrsvo, ter jih razvrsti v tri težavnostne skupine.
Višina podpore se določi na podlagi seštevka stroškov prevoza od kmetije do zbiralnice, prevoza od zbiralnice do mlekarne in stroškov vzdrževanja zbiralnice na liter odkupljenega mleka. Na podlagi ugotovljene višine stroškov na liter odkupljenega mleka se posamezne proge razvrsti v tri težavnostne skupine z naslednjim deležem pokrivanja:
– prva težavnostna skupina 20%,
– druga težavnostna skupina 15%,
– tretja težavnostna skupina 10%.
4. Višino podpore določi ministrstvo.
5. Rok za vložitev zahtevkov:
– od 15. do 30. novembra 1995.
6. Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
7. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 24,866.000 SIT.
28. člen
6333   Pospeševanje pitanja govedi
Namen ukrepa:
Podpora povečani prireji mesa govedi in drobnice predvsem na travnatih površinah s poudarkom na težjih pridelovalnih območjih, obenem pa splošna preusmeritev iz mlečne reje v prirejo mesa in s tem razbremenitev trga z mlekom ter posredno ohranitev travnatih površin v funkciji proizvodnje in zagotavljanje odkupa govedi.
Splošni pogoji za pridobitev sredstev pod 1 in 2 so:
– vodenje hlevske knjige, ob vlogi se priloži kopijo le te s seznamom vseh živali v hlevu, datumi pripusta in podatki o plemenjaku, datum telitve; za drobnico pa le seznam živali,
– vse živali za katere se uveljavlja premija morajo biti označene v skladu s predpisi,
– najmanj 12 mesecev se ne sme spremeniti stalež na kmetiji za tiste živali, za katere je bila premija uveljavljena,
– osemenitve ali pripust pod mesnega bika se dokumentira s kopijo osemenjevalnega ali pripustnega lista, pri vsaki naslednji vlogi za dojilje mora biti priloženo poročilo o nadaljnji uporabi teleta iz prejšnje telitve,
– pri drobnici se upošteva le ovce v tistih tropih, kjer plemeni licenciran plemenjak-oven.
1. Govedo
1.1. pripust z mesnim bikom osemenitev ali prirodni pripust pod licenciranega bika mesne pasme
Pogoji:
– registrirana mesna reja, vpisana v register na območnem selekcijskem zavodu, ki ne prodaja mleka,
– gospodarsko križanje pri mlečnih pasmah, ki je evidentirano na območnem selekcijskem zavodu,
– vsi zahtevki morajo vsebovati tudi kopijo pripustnega ali osemenjevalnega lista
Število premij 3.000, višina premije za uspešno osemenitev ali pripust 3.000 SIT
Okvirna vrednost predvidenih sredstev je 9,000.000 SIT
1.2. Regres za rejo krav dojilj
Namen podpore je uvajanje reje krav dojilj predvsem na travnatih površinah.
Število premij 1.500 živali, višina sredstev 20.000 SIT/žival. Okvirna vrednost predvidenih sredstev je 30,000.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev :
– stalež dojilj, za katerega se uveljavlja podpora se ne sme spremeniti od dneva prejema sredstev najmanj eno leto,
– krave dojilje morajo biti vsako leto pripuščene ali osemenjene z mesnimi biki, izjemoma z biki kombiniranih pasem,
– minimalni stalež na kmetiji, za katrega se lahko uveljavlja pomoč, je 3 krave dojilje,
– registrirana reja pri območni selekcijski službi na zavodu,
– podpora se uveljavlja le za tiste lokacije reje, kjer ni tržne proizvodnje mleka oziroma se mleko ne oddaja v prodajo.
1.3. Pitanje telet na višjo težo kot so:
– teleta mlečnih pasem obeh spolov,
– teličke kombiniranih pasem, ki niso primerne za nadalnjo rejo.
Število premij 2.000, višina sredstva 10.000 SIT. Okvirna vrednost predvidenih sredstev je 20,000.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– registrirana reja pri območnem selekcijskem zavodu, če se živali na novo vključujejo v program pitanja telet na višjo težo, morajo biti najkasneje 90 dni po rojstvu telet le ta prijavljena na območni selekcijski službi,
– zakol teleta pri minimalni teži 220 kg,
– sredstva se uveljavlja ob zakolu telet.
1.4. Reja klavnih prvesnic kombiniranih pasem ali križank z mesno pasmo
Namen ukrepa je povečanje prireje telet s tem, da se telice ki niso primerne za plemensko rejo pripuščajo, najkasneje 120 po telitvi pa oddajo v zakol.
Število živali 1.500, višina sredstev 20.000 SIT. Okvirna vrednost predvidenih sredstev je 30,000.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zakol prvesnice mora biti izvršen najkasneje 120 dni po telitvi,
– dokumentiran zakol v klavnici, ocena razvrstitve in navedbe teže trupov s strani kontrolne organizacije,
– kopija računa.
1.5. Premija za nakup plemenskih telic ali krav mesnih pasem slovenske reje ali iz uvoza.
Namen ukrepa:
– čim prej oblikovati osnovne matične črede mesnih pasem za povečanje reje govedi za meso.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali, ki so v mesni kontroli
– registrirana reja krav dojilj pri selekcijskem zavodu
– imajo znano poreklo
– rejec mora imeti živali v reji vsaj 3 leta po uveljavitvi premije in za uvožene živali vsaj 5 let po uveljavitvi premije
– priložena kopija računa za nakup živali.
Višina sredstev:
– 30.000 SIT za živali iz slovenske reje in
– 60.000 SIT za živali iz uvoza. Število premij 50 za živali iz domače reje, 400 za živali iz uvoza.
Okvirna vrednost predvidenih sredstev je 27,000.000 SIT.
1.6. Premiranje reje v programu Pohorje Beef ob prodaji klavne živali, težje od 280 kg
Namen ukrepa je pospeševanje posebne reje na travnatih površinah na gorskih in hribovitih območjih, pod posebnim programom.
Število premij 100, višina podpore je 10.000 SIT.
Okvirna vrednost predvidenih sredstev 1,000.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva se uveljavlja za živali, ki so bile predmet prodaje v letu 1995,
– registrirana posebna reja pri območni selekcijski službi pod blagovno znamko Pohorje Beef,
– dokumentiran stalež krav rejnic,
– predložitev zapisnika o zakolu.
2. Drobnica
2.1. Namen ukrepa je pospeševanje reje drobnice za prirejo mesa na travnatih površinah, minimalno 5 mesecev paše. Premija za ovce dojilje, prireja ovčjega mesa z mesnimi pasmami ovac, kjer se ovc ne molze. Obvezen je vsakoletni pripust in vzdrževanje osnovnega staleža vsaj dve leti po prejemu premije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva se dodelijo za matični trop, matere mesnih pasem ovac, najmanj 10 živali na kmetijo,
– reja mora biti evidentirana pri območni svetovalni službi,
– vse živali v matičnem tropu morajo biti ustrezno označene,
– podpora se lahko uveljavlja le za tiste živali, ki so vsaj enkrat jarile,
– velja tudi za ovce, ki so v mesni kontroli proizvodnje.
Število živali 10.000 ovac, višina podpore 2.000 SIT.
Okvirna vrednost predvidenih sredstev je 20,000.000 SIT.
3. Progeni test bikov in premiranje plemenskih bikov v testih za prirast mesa – direktni testi za potrebe vzrejališč, osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta
Namen:
Zagotavljanje kakovostnega napredka pri prireji govejega mesa kombiniranih pasem, zagotavljanje direktnega testiranja na plemenskih živalih in zagotavljanje testiranja na potomcih plemenjakov, ugotavljanje sposobnosti prireje govejega mesa in prenos v široko rejo govedi.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva iz tega namena uveljavljajo:
– pod št. 1: rejci bikovskih mater za oddane bikce v direktni test preko območnih kmetijskih zavodov,
– pod št. 2,3,4: vzrejališči bikov v Novi Gorici in Murski Soboti, pod št. 5: Selekcijske službe območnih kmetijskih zavodov,
– pod št. 6: progenotestna postaja v Rogozi,
– pod št. 7: progenotestna postaja v Logatcu.
Sredstva se uveljavljajo na podlagi posebnega zahtevka.
Višina sredstev:
----------------------------------------------------------------
namen          št. živali    višina     skupaj
                    SIT/žival      SIT
----------------------------------------------------------------
1. vhlevitev bikov v      141    66,400   9,362.000
  vzrejališče
2. direktni test         24    346,300   8,311.200
3. pripust            17    205,000   3,338.000
4. izločitve iz testa      87    60,000   5,220.000
5. test bikov, prevozi
  odbira            216    26,400   5,700.240
6. progeni test bikov      120    53,000   6,360.000
  Rogoza
7. progeni test bikov      100    114,600   11,460.000
  Logatec
----------------------------------------------------------------
  skupaj                       49,751.440
----------------------------------------------------------------
Rok za vložitev zahtevkov:
– od 15. do 30. avgusta 1995
– od 15. do 30. novembra 1995.
4. Premija za odkup mlade pitane govedi
Namen ukrepa: Pospeševanje odkupa in zmanjševanje prekomernih zalog žive govedi v hlevih z dodatnim poudarkom na težjih pridelovalnih območjih.
Pogoji enaki kot pri postavki št. 1486 Izravnava stroškov pridelave-meso, razen dopolnil:
– živali ob zakolu morajo imeti starost najmanj 18 mesecev in težo biki in voli 500 kg in telice 430 kg žive teže.
Višina sredstev je:
-------------------------------------------------------------------------------
območje   mesec        višina premije   število     skupaj SIT
       odkupa           SIT/kom   živali
-------------------------------------------------------------------------------
gorsko
       julij, avgust        20.000    2278     45,560.000
       september, oktober      10.000    2278     22,780.000
       november           5.000    1139     5,695.000
       december            nič
hribovsko kraško
       julij, avgust        15.000    4.690     70,350.000
       september, oktober      7.000    4.690     32,830.000
       november           3.000    2.345     7,050.000
območja z
omejenimi možnostmi
       julij, avgust        12.000     938     11,256.000
       september, oktober      6.000     938     5,628.000
       november           2.000     469      968.000
ravninska območja
       julij, avgust         8.000    5.360     42,880.000
       september, oktober      3.000    5.360     16,080.000
       november           1.000    2.680     2,680.000
-------------------------------------------------------------------------------
       skupaj                         263,727.000
-------------------------------------------------------------------------------
5. pomoč klavnopredelovalni industriji pri odkupu govedi
Namen:
Povečevanje odkupa govedi iz domače prireje, zmanjševanje potreb po uvozu žive govedi ter skrajšanje roka plačila rejcem za odkupljeno govedo.
Ukrep velja le do 31. decembra 1995 in se ne nadaljuje v letu 1996.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najem kratkoročnega kredita za največ tri mesece za potrebe odkupa klavne govedi,
– zagotavljanje odkupa ponujenih količin klavne govedi na domačem trgu,
– dokazilo da gre za odkup na domačem trgu – račun za odkup, kjer je natančen naslov rejca,
– seznam živali s številkami v skladu z uredbo o obveznem označevanju živali v prometu, kopija zapisnika z linije klanja o ocenitvi govejih trupov s strani pooblaščene kontrolne organizacije,
– kolikor so pitovne živali last klavnopredelovalne industrije ali so v kooperaciski reji, se namesto računa za odkupljene živali priloži kopijo pogodbe o pitanju in obračun za storitveno pitanje, iz katere je razviden: čas pitanja, skupni prirast, poreklo živali in obračun regresa,
– rok plačila za odkupljene živali je lahko največ 30 dni od dneva prevzema živali
– priložena kreditna pogodba
– minimalna teža govedi pri nakupu je 500 kg za bike in vole, ter 430 kg za telice
Obračun obresti se vrši mesečno.
Regresira se realna obrestna mera (r), vendar največ do višine 12 %.
Okvirna vrednost predvidenih sredstev je 186,093.560 SIT.
Ostali pogoji so enaki kot pri postavki 1443 Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje tekoče proizvodnje
Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v letu 1995 je 636,572.000 SIT.
29. člen
6550   Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov
1. Namen ukrepa: Podpora ustanavljanja in delovanja strojnih krožkov, kot oblike racionalnejše uporabe kmetijske mehanizacije na kmetijah in Zveze strojnih krožkov.
2. Koristnik sredstev:
– strojni krožki in Zveza strojnih krožkov.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
a) podpora ustanavljanju strojnih krožkov:
– sofinancira se stroške ustanovitve strojnega krožka v enkratnem znesku za:
– krožke z najmanj 30 člani v višini 100.000 SIT/krožek,
– krožke z najmanj 50 člani v višini 200.000 SIT/krožek;
b) podpora delovanja strojnih krožkov:
– podpira se delovanje strojnih krožkov, ki imajo več kot 50 članov,
– minimalna aktivnost opravljenih storitev je 1 strojna ura/1 ha kmetijskih površin, ki jih imajo v lasti oziroma v obdelavi člani strojnih krožkov,
– financira se 50% stroškov strojnih krožkov s tem, da maksimalna podpora ne more preseči 500.000 SIT na strojni krožek.
Rok za vložitev zahtevkov:
– od 15. do 30. avgusta 1995
– od 1. do 15. decembra 1995
5. Način vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
6. Zahtevku je potrebno priložiti:
– račune o plačilih materialnih stroškov, plače vodij strojnih krožkov, opreme, zavarovanja in drugih stroškov,
– izpisek iz evidence strojnega krožka o opravljenih storitvah.
Skupna vrednost sredstev v letu 1995 je 10,000.000 SIT.
30. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe, preneha veljati uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo trimesečje leta 1995 (Uradni list RS, št. 19/95).
31. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/93-3/17-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                PRILOGA

  SEZNAM PROIZVODOV IN VIŠINA IZRAVNAVE STROŠKOV PRI PRIPRAVI
           BLAGA ZA ZUNANJI TRG
---------------------------------------------------------------------------
Tarif.  Tarifna   Poimenovanje   Šifra tarifne        Stopnja
št.    oznaka            postavke           (v %)
___________________________________________________________________________
1     2      3        4                 5
---------------------------------------------------------------------------
01.01     Konji,osli,mezge in mule,živi:

  0101.1  - Konji:

  0101.11  - - čiste pasme, plemenski  01 01 11005          *

  0101.19  - - drugo:

  0101.191 - - - klavni         01 01 19103         9,50

  0101.199 - - - drugo         01 01 19901         9,50

01.02     Žive živali, vrste goved:

  0102.10  - čiste pasme, plemenske:

  0102.103 - - - junci in junice    01 02 10305          *

___________________________________________________________________________
* 36.000,00 SIT/glavo
___________________________________________________________________________

02.01     Meso,goveje,sveže ali ohlajeno:

  0201.20  - Drugi kosi s kostmi:

  0201.202 - - - junčji:

  0201.2021 - - - - kompenzirane četrti 02 01 20215         9,50

  0201.2022 - - - - sprednje četrti   02 01 20223         3,30

  0201.2023 - - - - zadnje četrti    02 01 20231         9,80

  0201.2029 - - - - drugo:        02 01 20290         9,80

       - - - - roastbeef:

       - milanski rez brez bočnikov

       - stegno brez golenice in križne kosti ("košot"):

       - junčje meso,konfekcionirano

  0201.203 - - - goveji:

  0201.2031 - - - - kompenzirane četrti  02 01 20312        9,50

  0201.2032 - - - - sprednje četrti    02 01 20320        3,30

  0201.2033 - - - - zadnje četrti     02 01 20339        9,50

  0201.2039 - - - - drugo         02 01 20398        9,50

  0201.30  - Brez kosti:

  0201.3022 - - - - sprednje četrti    02 01 30229        3,30

  0201.3023 - - - - zadnje četrti     02 01 30237        9,80

  0201.3029 - - - - drugo         02 01 30296        9,50

  0201.303 - - - goveji:

  0201.3033 - - - - zadnje četrti     02 01 30334        9,80

  0201.3039 - - - - drugo         02 01 30393        9,50

02.05 0205.00 Meso konj, oslov ali mulin mezgov,sveže,
       ohlajeno ali zmrznjeno    02 05 00018        10,00

02.06     Drugi užitni klavnični proizvodi iz govejega,
       svinjskega,ovčjega,kozjega in konjskega mesa
       in mesa oslov ali mesa mul in mezgov,
       sveži, ohlajeni ali zmrznjeni:

  0206.10  - Od živali vrste goved, sveži
       ali ohlajeni         02 06 10018        5,00

  0206.2  - Od živali vrste goved,
       zmrznjeni:

  0206.21  - - jeziki          02 06 21001        5,00

  0206.22  - - jetra           02 06 22008        5,00

  0206.29  - - drugi           02 06 29002        5,00

  0206.4  - Od prašičev, zmrznjeni:

  0206.41  - - jetra           02 06 41002        5,00

  0206.49  - - drugi           02 06 49003        5,00

  0206.90  - Drugi, zmrznjeni      02 06 90003        5,00

02.07     Meso in užitni odpadki od perutnine
       iz tar.št. 01.05 sveže, ohlajeno ali
       zmrznjeno:

  0207.10  - Perutnina, nerazkosana, sveža
       ali ohlajena         02 07 10004        3,00

  0207.2  - Perutnina, nerazkosana, zmrznjena:

  0207.21  - - kokoši, domače      02 07 21006        3,00

  0207.4  - Razkosana perutnina in odpadki,
       razen jeter,zmrznjeni:

  0207.41  - - od kokoši, domačih    02 07 41007        3,00

02.08     Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       proizvodi, sveže,ohlajeno ali zmrznjeno:

  0208.90  - Drugo            02 08 90002        5,00

02.09 0209.00 Svinjska slanina in salo, očiščena mesa,
       in perutninsko salo (netopljeno), sveži,
       ohlajeni, zmrznjeni, nasoljeni, razsoljeni,
       sušeni ali prekajeni:

  0209.001 - - - Svinjska slanina
       in salo            02 09 00105        10,00

02.10     Meso in drugi užitni mesni klavnični
       proizvodi,
       nasoljeni, razsoljeni, sušeni ali prekajeni;
       užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih
       klavničnih proizvodov:

  0210.1  - Meso svinjsko:

  0210.11  - - stegna, plečeta in drugi
       njihovi kosi, s kostmi    02 10 11002        15,00

  0210.12  - - trebušine in njihovi kosi 02 10 12009        10,00

  0210.19  - - drugo           02 10 19003        15,00

  0210.20  - Meso goveje         02 10 20001        15,00

03.02     Ribe, sveže ali ohlajene, razen
       ribjih filetov in drugega
       ribjega mesa iz tar. št.                03.04:
   0302.61 --sardele (Sardina pilchardus,
       Sardinops spp.), velike
       sardele ( Sardinella spp.),
       papaline ( Sprattus sprattus) 03 02 61003          *
___________________________________________________________________________
* višina podpore znaša 12 SIT/kg
___________________________________________________________________________

04.01     Mleko in smetana, nekoncentrirana
       in brez dodatnega sladkorja ali
       drugih sladil:                       *

  0401.10  - Z največ 1% maščobe po masi 04 01 10003

  0401.20  - Z nad 1% do 6% maščobe
       po masi            04 01 20009

  0401.30  - Z nad 6% maščobe po masi:

  0401.301 - - - smetana         04 01 30101

  0401.309 - - - drugo          04 01 30918

04.02     Mleko in smetana, koncentrirana ali z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil:            *

  0402.10  - V prahu, zrnih ali drugih trdnih
       oblikah, z največ 1,5% maščobe
       po masi            04 02 10008

  0402.2  - v prahu, zrnih ali drugih trdnih
       oblikah, z nad 1,5% maščobe po masi:

  0402.21  - - brez dodatnega sladkorja
       ali drugih sladil       04 02 21018

  0402.29  - - drugo           04 02 29000

  0402.9  - Drugo:

  0402.91  - - brez dodatnega sladkorja
       ali drugih sladil       04 02 91008

  0402.99  - - drugo           04 02 99009

04.03     Posneto mleko, kislo mleko,
       kisla smetana,
       jogurt, kefir in drugo fermentirano
       ali skisano mleko in smetana,
       koncentrirano ali ne,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil,
       aromatizirano ali z dodanim sadjem,
       sladkorjem ali kakavom:                   *

  0403.10  - Jogurt:

  0403.101 - - - nearomatizirano ali
       brez dodanega
       sadja ali kakava       04 03 10118

  0403.109 - - - aromatizirano ali z
       dodanim sadjem ali kakavom  04 03 10908

  0403.90  - Drugo:

  0403.901 - - - nearomatizirano ali
       brez dodanega
       sladkorja ali kakava     04 03 90103

  0403.909 - - - aromatizirano ali z
       dodanim sadjem
       ali kakavom          04 03 90901

04.05

  0405.00 Maslo in Druge maščobe in olja,
  dobljeni iz mleka:                          *

  0405.001 - - - Maslo, sveže      04 05 00103

  0405.002 - - - Maslo, topljeno     04 05 00200

  0405.009 - - - Drugo (kajmak in drugo) 04 05 00901

04.06     Sir in skuta:                        *

  0406.10  - Sveži sir (vštevši sir iz sirotke),
       nefermentiran in skuta:

  0406.101 - - - sveži sir,
       nefermentiran         04 06 10103

  0406.109 - - - skuta          04 06 10901

  0406.20  - Sir, nariban ali v prahu,
       vseh vrst           04 06 20001

  0406.30  - Sir, topljen, razen naribanega
       v prahu            04 06 30007

  0406.90  - sir, drug

  0406.901 - sir vrste Cheddar      04 06 90107

  0406.903 - sir vrste Egmont      04 06 90301

  0406.909 - drugi            04 06 90905

___________________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 6,00 SIT/l izvoženega mleka,
preračunano po normativih, ki jih določi ministrstvo
___________________________________________________________________________

04.09

  0409.00  Med, naravni:                      10,00

  0409.001 - - - v pakiranju do 25 kg  04 09 00101

  0409.009 - - - v drugih pakiranjih   04 09 00918

07.01     Krompir svež ali ohlajen:

  0701.90  - drug            07 01 90001          *

___________________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 2 SIT/kg v obdobju od 1. 10. do 31.
12. 1995 za največ 12.500 ton izvoženega krompirja
___________________________________________________________________________

08.08     Jabolka, hruške in kutine,sveže:

  0808.10  - jabolka           08 08 10008          *

  0808.20  - hruške in kutine      08 08 20003          *
___________________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 9,00 SIT/kg
___________________________________________________________________________

12.10     Hmelj, svež ali sušen, vštevši zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih, lupulin:

  1210.10 - Hmelj, nezdrobljen in nezmlet in ne v
       peletih            12 10 10003        9,00

  1210.201 - - - hmelj, zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih      12 10 20106        9,00

12.14     Koleraba, krmna pesa, korenje
       za krmo, seno, lucerna,
       detelja, krmilni ohrovt,
       volčji bob, grašica in podobni
       pridelki za krmo, vštevši
       tudi v peletih:
  1214.90  - Drugo            12 14 90005          *
___________________________________________________________________________
* višina podpore znaša 2 SIT/kg izvoženega sena od 1. 8. 1995
dalje
___________________________________________________________________________

16.01 1601.00 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
       užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
       sestavljena živila na osnovi teh proizvodov:

  1601.001 - - - Trajni         16 01 00109        15,00

  1601.002 - - - Poltrajni        16 01 00206        10,00

  0601.009 - - - Drugi          16 01 00907        10,00

16.02     Drugi pripravljeni ali konzervirani
       izdelki iz mesa, drugih
       klavničnih proizvodov ali krvi:

  1602.10  - Homogenizirani proizvodi  16 02 10001        10,00

  1602.20  - Iz jeter katerekoli živali 16 02 20007        10,00

  1602.3  - Iz perutnine iz tar.št. 01.05:

  1602.39  - - drugo           16 02 39018        6,00

  1602.4  - Prašičev:

  1602.41  - - gnjat in njeni kosi    16 02 41004        15,00

  1602.42  - - plečeta in njihovi kosi  16 02 42000        15,00

  1602.49  - - drugo, vštevši mešanice  16 02 49005        15,00

  1602.50  - Goved            16 02 50003        15,00

  1602.90  - Drugo, vštevši izdelke iz krvi katerihkoli
       živali            16 02 90005        15,00

16.02     Pripravljene ali konzervirane
       ribe, kaviar in kaviarjevi
       nadomestki, pripravljeni iz
       ribjih jajčec:
  1604.13  --sardine, velike sardele
       in papaline          16 04 13018          *
___________________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 7 SIT/konzervo
___________________________________________________________________________

19.01     Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba,
       škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava
       ali z dodatkom kakava v prahu v količini pod 50% po
       masi, ki niso omenjena in ne zajeta na drugem
       mestu; živila iz materiala iz tar. št. 04.01 do
       04.04 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
       kakavovega prahu v količini pod 10%, ki niso
       omenjena in ne zajeta na drugem mestu

  1901.90  - Drugo

  1901.909 - - - drugo          19 01 90900          *

___________________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 6 SIT/l izvoženega mleka v izdelku,
preračunano po normativih, ki jih določa ministrstvo.
___________________________________________________________________________

22.04     Vino iz svežega grozdja, vštevši ojačena vina;
       grozdni mošt, razen tistega iz tar.št. 20.09:

  2204.10  - Peneča se vina:

  2204.101 - - - v posodah do 2 l    22 04 10102          *

  2204.109 - - - v posodah nad 2 l    22 04 10900         **

  2204.2  - Druga vina: grozdni mošt, katerega
       fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:

  2204.21  - - v posodah do 2 l:

  2204.212 - - - kakovostno vino:

  2204.2121 - - - - belo         22 04 21287          *

  2204.2129 - - - - drugo         22 04 21295          *

  2204.29  - - drugo:

  2204.292 - - - kakovostno vino:

  2204.2921 - - - - belo         22 04 29210         **

  2204.2929 - - - - drugo         22 04 29296         **

___________________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 39,7 SIT/liter.
** Višina podpore znaša 26,5 SIT/l.
___________________________________________________________________________

35.01     Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
       kazeinska lepila:

  3501.10  - Kazein:                          *

  3501.101 - - - za gojitev
       mikrobioloških
       kultur            35 01 10100

  3501.109 - drug            35 01 10909

  3501.90  - Drugo            35 01 90007

___________________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 6,00 SIT/l mleka, preračunano po normativih, ki jih določi ministrstvo.
___________________________________________________________________________


AAA Zlata odličnost