Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1952. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lenart, stran 3136.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 61. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33-1619/95) je Občinski svet občine Lenart na 6. seji dne 6. junija 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lenart
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno področje Občinske uprave občine Lenart (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava) ter ureja druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen
Občinska uprava je organ občine, ki v okviru pravic in dolžnosti občine opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge na področjih, za katere je bila ustanovljena. Občinska uprava opravlja svoje naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter v skladu s statutom Občine Lenart.
3. člen
Občinska uprava opravlja predvsem naslednje naloge:
– izvršuje zakone, odloke in druge predpise ter splošne akte in sklepe občinskega sveta in smernice župana,
– izvaja v okviru proračuna določeno politiko,
– spremlja stanje na področjih, za katere je ustanovljena; obvešča župana in občinski svet o tem, daje pobude za reševanje problemov s teh področij,
– odloča o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in prenesene državne pristojnosti,
– pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov iz pristojnosti župana in občinskega sveta,
– opravlja druge strokovne in administrativno-tehnične naloge na področjih, za katere je ustanovljena ter za občinski svet, njegova delovna telesa, župana in nadzorni odbor.
4. člen
Občinska uprava v zadevah lokalnega pomena, zaradi zagotavljanja oziroma uresničevanja pravic, potreb in interesov občanov sodeluje z upravnimi organi drugih občin, državnimi organi, krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi ter javnimi gospodarskimi službami.
5. člen
Občinska uprava lahko opravlja določene strokovne naloge in opravila za občinske sklade, upravno enoto ter druge ustrezne službe, na podlagi sporazuma oziroma pogodbe, ki jo sklene župan. Za opravljanje teh nalog se zaračunavajo ustrezne storitve.
Občinska uprava lahko naroči izvajanje določenih strokovnih nalog pri zunanjih organizacijah in posameznikih, na podlagi pogodbe, ki jo sklene župan.
6. člen
Občinska uprava je samostojna pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti in je za svoje delo odgovorna županu in občinskemu svetu.
7. člen
Župan vodi, nadzoruje in usmerja občinsko upravo.
Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Župan določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
8. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da je občanom omogočeno, da v čimkrajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe ter izvršujejo obveznosti.
9. člen
Delo občinske uprave je javno.
Podatke in obvestila o delu občinske uprave javnosti dajejo župan, tajnik ter vodje oddelkov, vsak za svoje področje.
Župan, tajnik ali vodje oddelkov lahko odrečejo podatke oziroma obvestila, ki so z zakonom ali drugim predpisom določeni kot tajni.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
1. Organizacija občinske uprave
10. člen
Občinska uprava je organizirana kot enovit upravni organ občine, ki opravlja njene upravne in strokovne naloge. Naziv organa občinske uprave je “Občina Lenart - Urad občinske uprave” (v nadaljnjem besedilu: urad občinske uprave).
11. člen
V okviru urada občinske uprave se po posameznih področjih dela in pristojnosti ustanovijo naslednje organizacijske enote:
– urad župana,
– oddelek za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance,
– oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja,
– služba za splošne in tehnične zadeve.
12. člen
Občinsko upravo vodi župan, ki opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine, določene v zakonih in statutu občine. Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave skrbi tajnik občine, ki je hkrati tajnik občinske uprave.
Župan lahko pooblasti tajnika za opravljanje določenih vodstvenih zadev v občinski upravi in za izdajanje določenih aktov iz pristojnosti občinske uprave v skladu z določili zakona in drugih predpisov ter statuta občine.
13. člen
Organizacijske enote vodijo vodje oddelkov oziroma služb, medtem ko urad župana neposredno vodi župan oziroma tajnik. Vodje oddelkov in služb so za vodenje in delo oddelkov in služb odgovorni županu.
14. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, ki jo določi župan z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
Za sprejemanje delavcev v delovno razmerje lahko župan pooblasti tajnika.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
15. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdajajo pooblaščeni delavci občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske osnove za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
16. člen
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan. O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojno ministrstvo.
17. člen
O izločitvi župana v upravnem postopku odloča občinski svet. O izločitvi tajnika odloča župan. O izločitvi uradne osebe odloča tajnik občine.
2. Delovno področje občinske uprave
18. člen
Oddelek za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance opravlja naloge na področjih:
– pripravlja predpise občine iz svojega delovnega področja,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– predlaga ukrepe za pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (malega gospodarstva in podjetništva, obrti, turizma, gostinstva in drugo),
– predlaga ukrepe za pospeševanje razvoja kmetijstva ter skrbi za urejanje in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov,
– pripravlja strokovne podlage ter razvojne dokumente ter skrbi za prijavo na natečaj za skladnejši regionalni razvoj (demografsko ogrožena območja),
– predlaga občinske davke v skladu z zakoni,
– skrbi za pripravo programov, investicij in financiranje na področjih gospodarske infrastrukture,
– skrbi za programe, financiranje in delovanje gasilstva,
– izvaja strokovne ukrepe za ugotavljanje škode ter odpravo oziroma sanacijo posledic po elementarnih nesrečah,
– opravlja strokovna opravila s področja premoženjsko pravnih zadev, ki so v pristojnosti občine, ter v tem okviru:
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine,
– predlaga pogoje za gradnjo, oddajo in najem objektov, naprav in zemljišč občine,
– oblikuje najemnine in zakupnine za oddajo zemljišč, objektov, lokalov in drugega občinskega premoženja,
– pripravlja osnove za prodajo ali nakup nepremičnega premoženja občine,
– skrbi za ureditev javnega dobra v občini,
– pripravlja osnove za izvensodno poravnavo sporov,
– skrbi za strokovno pripravo in vodenje referendumov,
– pripravlja strokovne podlage za razvoj, organizacijo in delovanje družbenih dejavnosti, ki so v občinski pristojnosti, in sicer:
– pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, športa, kulture in socialnega varstva,
– skrbi za pripravo in uresničevanje sprejetih programov razvoja osnovnega šolstva, otroškega varstva, zdravstva, športa, kulture in socialnega varstva,
– pripravlja in skrbi za uresničevanje sprejete organizacije mreže zdravstva na primarni ravni, službe za osebno pomoč in pomoč na domu,
– skrbi za programsko usklajevanje in uresničevanje programov varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pripravlja bilance prihodkov in odhodkov oziroma celotni občinski proračun in sklade, izdeluje zaključne račune ter izvaja vso finančno, računovodsko, knjigovodsko in blagajniško poslovanje za proračun in sklade ter krajevne skupnosti,
– sestavlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge iz pristojnosti občinske uprave, ki so v njegovem delovnem področju.
19. člen
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja opravlja naloge na področjih:
– pripravlja predpise občine iz svojega delovnega področja,
– pripravlja in usklajuje strokovne podlage in organizira sprejemanje ter skrbi za izvajanje prostorskega plana občine,
– pripravlja in usklajuje strokovne podlage, organizira sprejemanje ter skrbi za izvajanje prostorskih izvedbenih aktov v občini - zazidalnih načrtov, ureditvenih načrtov, lokacijskih načrtov, prostorskih ureditvenih pogojev ter strokovnih podlag in lokacijskih dokumentacij, ki se izdelujejo na njihovi podlagi,
– vodi upravni postopek s področja izdaje lokacijskih in gradbenih dovoljenj ter priglasitev gradbenih del,
– vodi upravni postopek na področju izdaje vodnogospodarskih soglasij in dovoljenj,
– skrbi za delovanje gospodarskih javnih služb, in sicer:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti in poti za pešce,
– dimnikarstvo,
– urejanje javnih parkirišč,
– urejanje trgov in ulic v mestu,
– pokopališka in pogrebna služba,
– vzdrževanje lokalnih, krajevnih in gozdnih cest,
– pripravlja strokovne podlage za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih potreb, zlasti socialnih kategorij prebivalstva,
– skrbi za pripravo in komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– skrbi za urejanje mirujočega prometa in izvajanje drugih nalog na tem področju ter za izvajanje nalog iz občinske pristojnosti pri urejanju prometa na cestah in javnih poteh,
– pripravlja strokovne podlage in izvaja ukrepe s področja varstva okolja oziroma ekologije,
– opravlja druge naloge iz pristojnosti občinske uprave, ki so v njegovem delovnem področju.
20. člen
Služba za splošne in tehnične zadeve opravlja naloge na področjih:
– opravlja naloge s področja obče uprave, kadrovskih zadev in splošne naloge, ki so v pristojnosti občine,
– skrbi za pripravo in izvajanje predpisov na področju javnega reda in miru ter matične zadeve, ki so v pristojnosti občine,
– opravlja postopek z najdenimi stvarmi,
– skrbi za vzdrževanje, popravila in obnovo premičnega in nepremičnega premoženja občine,
– skrbi za vzdrževanje objektov v javni rabi, ki so v neposrednem upravljanju občine,
– skrbi za delovanje administrativnih in tehničnih služb v občinski upravi ter za oskrbo občinske uprave z ustreznimi delovnimi sredstvi, pisarniškim, potrošnim in drugim materialom,
– opravlja druge naloge iz pristojnosti občinske uprave, ki so v njenem delovnem področju.
21. člen
Urad župana, v sestavu katerega dela tudi sekretar občinskega sveta, neposredno izvaja naloge na naslednjih področjih:
– naloge, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje občinske uprave in plače zaposlenih,
– strokovne, organizacijske, protokolarne in administrativno-tehnične naloge za župana, občinski svet in njegove organe,
– delovanje in organiziranost krajevnih skupnosti.
III. FUNKCIONARJI, VIŠJI UPRAVNI DELAVCI TER DELAVCI S POSEBNIMI POOBLASTILI
22. člen
Tajnik občinske uprave ter sekretar občinskega sveta sta funkcionarja, ki jih imenuje občinski svet.
Tajnik občine upravo vodi in koordinira delo urada občinske uprave ter podpisuje vse upravne in druge akte, za katere ga pooblasti župan.
Sekretar občinskega sveta, ki je vključen v urad župana, skrbi za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
23. člen
Predstojniki organizacijskih enot – vodje oddelkov in služb so višji upravni delavci in vodijo in organizirajo delo v oddelkih in službah, skrbijo za zakonitost dela in opravljajo naloge v okviru pooblastil, dolžnosti in odgovornosti, ki so določeni s sistemizacijo ter posameznimi akti občine ter zakoni in drugimi predpisi.
Vodje oddelkov in služb imenuje župan občine in nimajo statusa funkcionarjev ter odločajo samo na podlagi pooblastil, ki jim jih da župan oziroma tajnik občine.
24. člen
Višji upravni delavci v občinski upravi so še pomočniki predstojnikov oziroma vodij ter svetovalci predstojnika in višji svetovalci.
Višje upravne delavce iz prvega odstavka tega člena imenuje župan v skladu s sistemizacijo delovnih mest na predlog tajnika oziroma vodje posameznega oddelka oziroma službe.
Župan lahko pooblasti v skladu s predpisi tudi druge upravne in strokovne delavce v občinski upravi za vodenje posameznih upravnih dejanj oziroma izdajo aktov.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Za delavce v občinski upravi se smiselno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih, zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalne skupnosti, pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, kakor tudi uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih.
26. člen
Plače delavcev v občinski upravi se določijo na podlagi akta, ki ga izda župan, v okviru določitve sistemizacije delovnih mest in skladno s predpisi, navedenimi v 25. členu tega odloka.
Funkcionarjem določa plačo v skladu s statutom in drugimi akti komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo imenuje občinski svet.
27. člen
Dokler občina ne bo uveljavila pristojnosti za izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj ter drugih upravnih aktov s področja urejanja prostora in varstva okolja, opravlja preostale naloge iz pristojnosti oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja, oddelek za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance.
28. člen
Z dnem sprejema tega odloka preneha veljati odlok o začasni organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lenart (Uradni list RS, št. 8/95).
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60200-3/95
Lenart, dne 6. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost