Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1983. Sklep o dopolnitvi sklepa o drugih osebnih prejemkih in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

Drugi akti

1984. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1985. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1986. Uredba o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d. o. o.
1987. Uredba o ustanovitvi družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju, d. o. o.
1988. Uredba o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d. o. o.
1989. Uredba o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d. o. o.
1990. Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu
1991. Uredba o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in o postopku za povračilo plačane posebne dajatve
1993. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
1994. Uredba o podeljevanju činov, o poviševanju in o odvzemu činov v Slovenski vojski
2044. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani

Sklepi

1992. Sklep o spremembi nomenklature carinske tarife
2045. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico 1995/96

Drugi akti

1995. Odločbe o imenovanjih državnih tožilcev
1996. Odločba o napredovanju

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1997. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1998. Odredba o določitvi carinskih izpostav, ki so pristojne za carinjenje kmetijskih proizvodov in živil
1999. Navodilo za uveljavljanje pravice do uvoza blaga po 5. členu uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1995 in 50. členu carinskega zakona
2000. Pravilnik o nošenju, uporabi in hrambi orožja pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
2001. Količnik možne rasti plač za leto 1995
2046. Odredba o obveznem sodelovanju imetnikov škodljivih organizmov na železniških objektih
2047. Pravilnik o strokovnem izobraževanju ter vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja s področja zdravstvenega varstva rastlin in izpita iz fitomedicine
2048. Poročilo o gibanju plač za maj 1995

USTAVNO SODIŠČE

2002. Odločba o odločitvi, da določba 73. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) ni v neskladju z ustavo

SODNI SVET

2003. Sklep o imenovanju sodnikov na položaj svetnika okrajnega sodišča
2004. Sklep o imenovanju sodnikov na sodniška mesta višjih sodnikov in o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2005. Sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce - laborante v programih srednjih in osnovnih šol
2006. Spremembe kolektivne pogodbe za gozdarstvo
2007. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/95)

OBČINE

Brežice

2009. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Brežice v letu 1994 ter o financiranju političnih strank v Občini Brežice

Celje

2010. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Celje

Dobrepolje

2011. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
2012. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine Dobrepolje
2013. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

2014. Statut Občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec

Dol pri Ljubljani

2015. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995
2016. Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani

Gornji Petrovci

2017. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci

Kamnik

2018. Sklep o uvedbi samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Črna pri Kamniku
2019. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 2. 7. 1995 za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Črna pri Kamniku za vasi: Gozd, Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Smrečje v Črni, Zavrh pri Črnivcu in Žaga

Ljubljana

2008. Odlok o ustanovitvi Komisije za priznanja

Ljutomer

2020. Sklep o razpisu referenduma o prenehanju krajevnega samoprispevka za naselja Godemarci, Radoslavci in Sitarovci, kateri je bil sprejet dne 22. 9. 1991 z veljavnostjo do 31. 10. 1996 in razpisu referenduma za redni krajevni samoprispevek ..

Metlika

2021. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 1995

Moravske Toplice

2022. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1995

Novo mesto

2023. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Novo mesto

Odranci

2024. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 1995

Osilnica

2025. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 1995
2026. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Osilnica

Podčetrtek

2027. Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek
2028. Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Broz Bistrica ob Sotli

Postojna

2029. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 1995
2030. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Ovčje staje" Postojna

Ribnica

2031. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 1995

Rogatec

2043. Statut Občine Rogatec

Sveti Jurij ob Ščavnici

2032. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1995

Šentjernej

2033. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjernej

Šentjur pri Celju

2034. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Škofja Loka

2035. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka
2036. Sklep o izvzemu zemljišč iz javne rabe

Vitanje

2037. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1995
2038. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Vitanje
2039. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995
2040. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Železniki

2041. Sklep o razrešitvi Občinske volilne komisije občine Železniki
2042. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Železniki

POPRAVKI

1. Popravek oštevilčenja predpisov
2. Popravek odredbe o metodologiji za izračun višine solventne meje, garancijskega sklada in za ugotavljanje virov teh sredstev
3. Popravek preambole in 1. člena odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1995
4. Popravek poročila Občinske volilne komisije Občine Nazarje o izidu nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta Občine Nazarje iz volilne enote št. 4

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

44. Akt o nasledstvu Mednarodne konvencije o Mednarodnem inštitutu za hlajenje (MKMIH)
45. Zakon o ratifikaciji Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh
46. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o rednem zračnem prometu
47. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami
48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri varstvu rastlin med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske
49. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske

Vlada Republike Slovenije

50. Uredba o ratifikaciji Protokola, ki spreminja Konvencijo o zastaranju terjatev na področju mednarodnega nakupa in prodaje blaga
51. Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Saudsko Arabijo
52. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o trgovini in gospodarskem sodelovanju v letu 1995
53. Uredba o ratifikaciji Statuta Mednarodnega centra za registracijo serijskih publikacij

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve o veljavnih dvostranskih sporazumih z Republiko Hrvaško
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti