Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995

Kazalo

2021. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 1995, stran 3280.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba Ustavnega sodišča RS, 45/94 - odločba Ustavnega sodišča RS in Uradni list RS, št. 57/94), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) in 17. člena statuta Občine Metlika, je Občinski svet občine Metlika na seji dne 29. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 1995
1. člen
Prihodki občinskega proračuna za leto 1995 znašajo:
SIT
- skupni prihodki                355,237.648
- razporejeni prihodki             355,237.648.
2. člen
Od prihodkov občinskega proračuna pripada rezervnemu skladu 0,5% proračunskih prihodkov.
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Metlika.
Župan je pooblaščen, da usklajuje proračun zaradi inflacijskih gibanj, skladno z republiškimi izhodišči.
4. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o najetju posojil iz sredstev rezerv, da odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve in dajanju posojil plasmajev iz sredstev proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med porabnike, razen če z ustreznim aktom občinskega sveta ni drugače določeno. Porabnikom se sredstva nakazujejo na ustrezne račune, vsa ostala sredstva se koristijo neposredno iz proračuna.
6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev odobrenim s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana. Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
7. člen
Občinski svet izvaja nadzor nad pravilno in smotrno porabo proračunskih sredstev. Porabniki so dolžni županu pošiljati finančne načrte, zaključne račune in vse druge potrebne podatke o sredstvih in o izvrševanju delovnih nalog.
Župan vsaj enkrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji planov proračunskih porabnikov in o uporabi sredstev za te namene.
8. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavni del tega odloka.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Št. 403-36/95
Metlika, dne 29. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost