Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1961. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (za območje velodroma v Češči vasi), stran 3176.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. l8/84, 37/86 in Uradni list RS, št. 16/90) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 6. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (za območje velodroma v Češči vasi)
l. člen
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (Uradni list RS, št. 7/92 in 32/93) (v nadaljnjem besedilu: prostorski ureditveni pogoji), se spremeni:
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se zemljišče parcelna št. 2096/1, 2096/3 in pot 2096/2, vse k.o. Gor. Straža izvzame iz ureditvenega območja XI/V2 - Gozdovi in se preimenuje v ureditveno območje XI/L3.
Določilom odloka v 52. členu v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij se doda tekst:
XI/L3 - območje velodroma
1. Namen UO: kvartarne dejavnosti
Dovoljene so ureditve za šport in rekreacijo in gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki služijo športu, rekreaciji, prireditvam in gostinstvu in dopolnjujejo rekreacijsko dejavnost v območju s tem, da ni okrnjena osnovna namembnost širšega območja.
2. Predpisan tip GE
Posegi v prostor so podrejeni naravnim elementom prostora in parkovni ureditvi.
Vertikalni gabarit je P+1.
Posebna merila oblikovanja
Novi objekti in drugi posegi v prostor morajo imeti funkcionalne, arhitekturne in pomenske lastnosti usklajene s prisotnimi naravnimi ter ustvarjenimi lastnostmi kulturne krajine.
Pri tem se smotrno uporabljajo določila PUP za:
Posebno tkivo naselja
Posebno tkivo tvori posebna dejavnost, pomembna za prostor, izredno ugodna lokacija v naselju, predvsem v odnosu do tematskega tkiva ali posebno prostorsko oblikovanje.
Funkcionalno zemljišče objekta se določi glede na njegovo velikost, naravne danosti in smiselno zaključevanje parcelacije ob upoštevanju bodočega razvoja sosednjih objektov.
Pri opredeljevanju novih posegov v prostor so dovoljeni kontrasti, in sicer:
– kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programsko enotne morfološke enote, kadar ima kontrast namen vzpostaviti novo dominanto v prostoru, ki ni v nasprotju z že evidentiranimi dominantami ali usmeritvami za posamezne morfološke enote.
Dodatno se posebno upošteva:
– ekološko pozitivna razmerja v prostoru, vpliv na mikroklimo, floro in favno,
– posamezna merila prostora kulturne krajine kot celote posebno do naselbinskih teles.
2. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se zemljišče parcelna št. 2095/2 in 2095/4 k.o. Gor. Straža izvzame iz ureditvenega območja XI/V2 - Gozdovi in se preimenuje v ureditveno območje XI/L4.
Določilom odloka v 52. členu v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij se doda tekst:
XI/L4 - območje civilne zaščite
1. Namen UO: kvartarne dejavnosti
Dovoljene so ureditve za civilno zaščito in gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki služijo tem namenom s tem, da ni okrnjena osnovna namembnost širšega območja.
2. Predpisan tip GE
Posegi v prostor so podrejeni naravnim elementom prostora in parkovni ureditvi. Vertikalni gabarit je P+1.
3. Posebna merila oblikovanja
Novi objekti in drugi posegi v prostor morajo imeti funkcionalne, arhitekturne in pomenske lastnosti usklajene s prisotnimi naravnimi ter ustvarjenimi lastnostmi kulturne krajine. Pri tem se posebno upošteva:
– ekološko pozitivna razmerja v prostoru, vpliv na mikroklimo, floro in favno,
– posamezna merila prostora kulturne krajine kot celote posebno do naselbinskih teles,
– avtohtono arhitekturo tipov in avtohtono osnovo arhitekturnih elementov posameznih tipov stavb: razmerij, teksture, barve, principov fasadnih členitev.
3. člen
Sestavni del odloka je grafični prikaz na katastrskem načrtu M 1 : 5000.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-10/95-12
Novo mesto, dne 6. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost