Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1940. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1995, stran 3118.

Na podlagi 45. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 6. alinee četrtega odstavka 20. člena ter 77. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 7. seji dne 22. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 1995
1. člen
S proračunom Občine Bled za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog, opredeljenih v tem proračunu, v Občini Bled.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin, in drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.
3. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
Prihodki občine za financiranje javne porabe so:          SIT
– prihodki za zagotovljeno porabo             346,706.000
– prihodki za druge naloge                 171,718.500
– prenos prihodkov iz preteklaga leta            21,896.300
Prihodki skupaj                      540,320.800
Prihodki so razporejeni na:
– tekoče odhodke                      362,307.600
– investicijske odhodke                  149,509.400
– rezerve                          13,533.800
Razporejeni prihodki–odhodki skupaj            525,350.800
Presežek                          14,970.000
Račun financiranja vsebuje odplačeva- nje dolgov      14,970.000
Presežek prihodkov se nameni za odplačilo dolga v višini  14,970.000.
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture, gospodarstva in drugih razvojnih nalog, sredstva rezerv in sredstva za odplačilo dolgov.
5. člen
Sredstva dogovorjene porabe proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov.
6. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% prihodkov od zagotovljene porabe; za tekočo proračunsko rezervo se planira 8,000.000 SIT.
Sredstva rezerv se uporabljajo za namene, ki jih določa zakon o financiranju občin.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna in je sestavni del tega odloka.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim uporabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru posameznega namena proračunskih sredstev spremeni namen sredstev, razen za investicije,
– odloča o razporejanju sredstev tekoče proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne proračunske rezerve do višine 10% obvezne rezerve za posamezni namen,
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna do 5,000.000 SIT,
– odloča o izdajanju garancij za najeta posojila javnih podjetij in javnih zavodov do 5,000.000 SIT,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna in o vseh navedenih aktivnostih tekoče obvešča občinski svet.
10. člen
Finančna služba občine:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih proračunskih presežkih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih bankah,
– o finančnih zadevah obvešča nadzorni odbor.
11. člen
Upravni organ občine in zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunavajo amortizacijo v višini zagotovljenih sredstev v proračunu.
12. člen
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje lastnih materialnih stroškov.
13. člen
Uporabnik proračunskih sredstev sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 500.000 SIT.
14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1995 najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka, program investicij pa za celotno obdobje izvajanja investicije.
15. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Št. 402-1/95
Bled, dne 22. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost