Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1972. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov Grič - Lesno Brdo, stran 3190.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet Krajevne skupnosti Drenov Grič–Lesno Brdo na seji dne 27. 6. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov Grič–Lesno Brdo
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Drenov Grič–Lesno Brdo se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
a) asfaltiranje krajevnih cest,
b) asfaltiranje manjših odsekov,
c) gradnje mrliške vežice,
d) dokončanje izgradnje gasilskega doma,
e) izgradnje javne razsvetljave,
f) priprave na izgradnjo novega pokopališča.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah marec 1995 ocenjen na 46,000.000 SIT, in sicer:
a) asfaltiranje krajevnih cest v dolžini 4.500 m 21,600.000 SIT,
b) asfaltiranje manjših odsekov 600.000 SIT,
c) grdnja mrliške vežice 14,000.000 SIT,
d) dokončanje izgradnje gasilskega doma 4,000.000 SIT,
e) izgradnja javne razsvetljave v dolžini 3.000 m 5,200.000 SIT,
f) priprava na izgradnjo novega pokopališča 600.000 SIT.
3. člen
S sredstvi samoprispevka se bodo financirala dela v višini 31,000.000 SIT, s sredstvi prispevkov krajanov in društev 6,000.000 SIT in s sredstvi proračuna v višini 9,000.000 SIT.
4. člen
Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1995 do 31. 7. 2000.
5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Drenov Grič–Lesno Brdo na št. 50110-842-140-82000. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet Krajevne skupnosti Drenov Grič–Lesno Brdo.
O realizaciji programa mora svet redno in najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov.
6. člen
Samoprispevek plačujejo delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Drenov Grič–Lesno Brdo, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti:
– od povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje po stopnji 2%, če so zavarovani iz tega naslova in
– od ugotovljenega dobička po stopnji 2%;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 2% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem členu, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke - izpostava Vrhnika.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Drenov Grič–Lesno Brdo dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
9. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Vrhnika, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Drenov Grič, dne 27. junija 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Drenov Grič–Lesno Brdo
Lojze Dolenc l. r.

AAA Zlata odličnost