Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1947. Odlok o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Cerknica, stran 3129.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski svet občine Cerknica na predlog župana na 5. seji dne 9. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovijo organi občinske uprave in določi organizacija in delovno področje uprave Občine Cerknica (v nadaljevanju: uprava).
2. člen
Organi občinske uprave v okviru svojih pravic in dolžnosti občine opravljajo upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge na področjih za katere so ustanovljeni.
Svoje naloge opravljajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter v skladu s statutom Občine Cerknica (v nadaljevanju: občina).
3. člen
Funkcije, položaj, pravice in obveznosti organov občinske uprave ter njihove odnose do župana, občinskega sveta, države, pokrajine ter občanov določa zakon in statut občine.
4. člen
Organi občinske uprave, ki neposredno poslujejo z občani, morajo opravljanje svojega dela organizirati tako, da je občanom omogočeno, da v čim krajšem času uveljavijo svoje pravice in izvršujejo svoje obveznosti.
5. člen
Organi občinske uprave morajo skrbeti za izpolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev, racionalizacijo svojega delovanja ter učinkovito notranjo organizacijo. Za izvajanje tega skrbi tajnik po predhodnem pooblastilu župana.
6. člen
Delo organov občinske uprave je javno. O delu posameznih organov občinske uprave obvešča javnost župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik ali vodja organa občinske uprave.
Organi občinske uprave so dolžni svoje delo opravljati učinkovito, hitro ter kvalitetno. V nasprotnem primeru se lahko prične postopek za oceno strokovnosti dela s strani župana oziroma po njegovem pooblastilu tajnika.
7. člen
Organi občinske uprave morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakoni ali drugim predpisom določeni kot državna ali uradna tajnost ter tajnost osebnih podatkov občanov.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE UPRAVE
2.1 Organizacija uprave
8. člen
Naloge iz pristojnosti občine po pooblastilu župana opravljajo tajnik, organi občinske uprave in občinske javne službe.
2.1.1 Organi občinske uprave
9. člen
Za opravljanje nalog iz 2. člena tega odloka se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
1. Referat za komunalno-cestno in stanovanjsko dejavnost
2. Referat za družbene dejavnosti
3. Referat za finance, računovodstvo in investicije
4. Referat za splošne zadeve
5. Referat za prostorsko planiranje in gospodarski razvoj
6. Občinska inšpekcija.
2.1.2 Javne službe
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb. Organizacija, pristojnosti, položaji in druga vprašanja se urejajo s posebnimi odloki.
2.2 Delovno področje uprave
10. člen
Referat za komunalno-cestno in stanovanjsko dejavnost opravlja naloge:
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada,
– skrbi za gospodarjenje obstoječega občinskega stanovanjskega sklada in vodi register vseh stanovanj v Občini Cerknica,
– v okviru svojih pristojnosti skrbi za delovanje lokalnih javnih služb,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje vodovodnih, energetskih, komunalnih objektov in naprav,
– skrbi za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, nekategoriziranih cest in poti ter drugih javnih površin itd.,
– skrbi za pridobivanje in komunalno urejanje stavbnih zemljišč,
– sodelovanje pri pripravi in izdelavi prostorskih aktov občine,
– sodelovanje z republiškimi službami s tega področja,
– opravlja normativno-pravna, analitična in strokovno-tehnična dela in naloge, izvršuje zakone in druge predpise.
11. člen
Referat za družbene dejavnosti opravlja naloge na področjih:
– upravnih, strokovnih, razvojnih nalog za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje odraslih, socialno skrbstvo, osnovno varstvo otroka in družine, zdravstveno varstvo ter za invalide in ostarele občane,
– pospešuje vzgojno, izobraževalno, informacijsko, raziskovalno, dokumentacijsko, društveno, turistično, kulturno in druge dejavnosti na svojem območju,
– pospešuje razvoj športa in rekreacije,
– sodeluje pri pripravi in izdelavi planskih aktov občine s teh področij,
– razpolaga in upravlja s sredstvi namenjenimi dejavnostim, ki jih pokriva,
– določa pogoje za gradnjo, oddajo in najem objektov, ki jih pokriva,
– skrbi za vprašanja mladine, njihovih programov ter prostorov.
12. člen
Referat za finance, računovodstvo in investicije opravlja naloge na področju:
– spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ,
– priprava odloka o proračunu občine, rebalansa proračuna ter odloka o zaključnem računu proračuna,
– izvrševanje proračuna,
– vodenja, knjigovodstva proračuna, analize in poročila o realizaciji proračuna,
– vodenje računov (občinskih), finančni načrti, analize, poročila, vodenje knjigovodstva itd.,
– finančno vodenje in sodelovanje pri pripravi in izvajanju investicij iz komunalnih dejavnosti, družbenih dejavnosti in ostalih dejavnosti v občini,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja,
– v sodelovanju s pristojnimi upravnimi organi oblikuje najemnine in zakupnine za oddajo zemljišč, objektov, lokalov in drugega občinskega premoženja in sodeluje pri izdajanju koncesij,
– določa pogoje in način subvencij in tekočih transferjev v gospodarsko podjetniške dejavnosti.
13. člen
Referat za splošne zadeve opravlja naloge na področju:
– priprava osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov s področja dela občinske uprave,
– izvensodne poravnave sporov,
– urejanje premoženjsko pravnih zadev,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– upravni nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
– volilnih opravil in izvajanje referendumov.
– nudenje strokovne pomoči občanom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnih postopkih,
– naloge, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje občinske uprave, kadrovske zadeve, plače delavcev, vzdrževanje objektov,
– pisarniškega poslovanja, urejanje dokumentarnega gradiva in ekonomat,
– zagotavljanje vseh organizacijskih, strokovno-tehničnih in administrativnih del za župana in občinsko upravo,
– naloge s področja obrambe in zaščite, reševanje in za primer elementarnih nesreč, požarne varnosti in organiziranje gasilstva,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v delovno področje drugih organov občinske uprave.
14. člen
Referat za prostorsko planiranje in gospodarski razvoj opravlja naloge na področjih:
– strokovne in druge naloge na področju družbenega planiranja in urejanja prostora, katere opravlja v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi s področja planiranja in urejanja prostora,
– vodenje aktivnosti v zvezi z izdelavo planskih aktov občine,
– spremlja in analizira tekoča gibanja na področju gospodarstva in negospodarstva in ugotavlja skladnost teh gibanj v odnosu do sprejetih planskih usmeritev,
– spremlja, analizira in pospešuje kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine v sodelovanju z drugimi organi,
– predlaga pogoje za gradnjo, oddajo in namen objektov in površin občine in sodeluje z drugimi organi,
– določa pogoje in način subvencij in tekočih transferjev v gospodarsko-podjetniške dejavnosti v sodelovanju z ostalimi organi,
– pospešuje gospodarski razvoj občine,
– pospešuje in razvija turistično dejavnost in skrbi za promocijo občine.
15. člen
Občinska inšpekcija opravlja naloge na področjih, ki jih pokriva oziroma iz svoje pristojnosti ter opravlja inšpekcijski nadzor:
– izreka mandatne kazni ter predlaga k občinskemu sodniku za prekrške za kaznovanje,
– skrbi za red v občini.
III. MEDSEBOJNA RAZMERJA IN USKLAJEVANJE DELA MED ORGANI OBČINSKE UPRAVE
16. člen
Za usklajevanje dela med posameznimi organi občinske uprave skrbi posvetovalno telo – kolegij, ki ga sestavljajo: župan, tajnik uprave in vodje posameznih organov občinske uprave.
Sejo sklicuje župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik uprave.
IV. DELAVCI OBČINSKE UPRAVE
17. člen
Župan vodi občinsko upravo in opravlja druge naloge iz pristojnosti občine določene v zakonih in statutu občine.
18. člen
Tajnik občinske uprave lahko vodi občinsko upravo in skrbi za neposredno izvajanje nalog uprave ter opravlja druge upravne, strokovne in organizacijske naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov, statuta občine ter pooblastil župana.
Tajnik občinske uprave ima položaj občinskega funkcionarja in se zanj smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih.
19. člen
Organe občinske uprave vodijo vodje referatov, ki opravljajo istočasno tudi dela in naloge kot samostojni strokovni sodelavci za dela in naloge posameznega organa občinske uprave.
20. člen
Tajnika občinske uprave imenuje občinski svet na predlog župana.
Vodje referatov pa imenuje župan.
21. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v upravi ter načrta delovnih mest uprave.
Za sprejemanje delavcev v delovno razmerje lahko župan pooblasti tajnika uprave.
22. člen
Za delavce v upravi se smiselno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državni upravi, zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalne skupnosti, pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, kakor tudi uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih in upravnih enotah.
O disciplinski odgovornosti v upravi odloča župan na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
V. ODLOČANJE V UPRAVNIH STVAREH
23. člen
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča tajnik uprave, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti odloča župan, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
V upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti na drugi stopnji odloča župan.
24. člen
O izločitvi zaposlenega v odločanju o upravnih stvareh v upravi odloča tajnik uprave. O izločitvi tajnika ali vodja referata odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči o upravni stvari v tisti zadevi, oziroma se upoštevajo določbe statuta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Uprava na podlagi pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter načrta delovnih mest v upravi prevzame od upravnih organov prejšnje Občine Cerknica delavce, ki opravljajo naloge iz delovnega področja uprave.
Do sprejema aktov iz prvega odstavka se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o notranjji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest upravnih organov prejšnje Občine Cerknica.
26. člen
Uprava mora svojo organizacijo in delo uskladiti s tem odlokom v roku enega meseca po njegovem sprejemu. Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 15/90 in 38/90).
28. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-5/95-5
Cerknica, dne 9. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Obreza, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost