Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1935. Pravilnik o priznanjih ministrstva za obrambo, stran 3085.

Na podlagi tretjega odstavka 54. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o priznanjih ministrstva za obrambo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrste, oblike, pogoji in pristojnosti za podeljevanje priznanj za zasluge in krepitev obrambe države.
2. člen
Za zasluge in krepitev obrambe države in za zasluge, hrabrost ter uspehe pri opravljanju vojaške službe v miru in v vojni podeljuje Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) naslednja priznanja:
– častni vojni znak;
– red in medaljo generala Maistra;
– red in medaljo Slovenske vojske;
– medaljo za hrabrost;
– medaljo za ranjence;
– priznanja za najboljše vojake.
Ministrstvo podeljuje tudi priznanja za najboljše strelce, za dolgoletno službo, priznanja za sodelovanje z ministrstvom ter spominske znake.
Generalštab Slovenske vojske, vojaška teritorialna poveljstva, operativna poveljstva, samostojni bataljoni, njim enake ali višje enote, zavodi in center vojaških šol lahko podeljujejo svoja priznanja.
K vrsti in obliki priznanj poveljstev, enot in zavodov iz prejšnjega odstavka ter merilom za njihovo podeljevanje, mora predhodno dati soglasje Generalštab Slovenske vojske.
3. člen
Priznanja po tem pravilniku se lahko podeljuje pripadnikom stalne, mirnodobne in vojne sestave, vojaškim poveljstvom, enotam in zavodom, delavcem in organom v sestavi ter organizacijskim enotam ministrstva, drugim osebam, organom in organizacijam.
V miru morata od zadnje podelitve priznanja posamezniku, poveljstvu, enoti ali zavodu oziroma drugemu organu ali organizaciji praviloma preteči najmanj dve leti.
II. VRSTE PRIZNANJ
2.1 Častni vojni znak
4. člen
Priznanje častni vojni znak se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske kot najvišje priznanje ministrstva za izkazano izjemno hrabrost v vojni ali za posebno požrtvovalnost v bojnih akcijah v vojni ali miru. Znak se lahko podeli tudi posmrtno.
Priznanje častni vojni znak je oblikovano kot oznaka pripadnosti Slovenski vojski, ki jo obkroža venec zelenih lipovih listov. V ozadju sta prekrižana meča, ki imata vidna ročaja in konici rezil. Sredi znaka je na modrem polju napis SLOVENIJA, pod njim je na rdečem polju letnica, na katero se podelitev nanaša. Na zadnji strani znaka sta vgravirana ime in priimek nosilca. Častni vojni znak je izdelan iz srebra, pozlačen in emajliran.
Nadomestna oznaka za častni vojni znak je belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima v sredini oznako pripadnosti Slovenski vojski obdano z zelenim lipovim vencem.
2.2 Red in medalja generala Maistra
2.2.1 Red generala Maistra
5. člen
Priznanje red generala Maistra se lahko podeli častnikom Slovenske vojske za izjemne zasluge v vojni, za uspešno poveljevanje v vojni in miru ter za posebne zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.
Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot red generala Maistra z meči, za zasluge v miru pa kot red generala Maistra. Red ima tri stopnje.
6. člen
Red generala Maistra I. stopnje se lahko podeli častnikom na najvišjih poveljniških dolžnostih v Slovenski vojski za izjemno uspešno poveljevanje oziroma vodenje poveljstev, enot ali zavodov Slovenske vojske.
Red generala Maistra II. stopnje se lahko podeli častnikom na poveljniških ali visokih operativnih dolžnostih za uspešno poveljevanje oziroma vodenje poveljstev, enot ali zavodov Slovenske vojske.
Red generala Maistra III. stopnje se lahko podeli častnikom Slovenske vojske za pomembne ali posebne zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.
Priznanje red generala Maistra se lahko podeli tudi posmrtno.
7. člen
Priznanje red generala Maistra vseh treh stopenj je oblikovano kot okrogla medalja z likom generala Maistra in napisom GENERAL MAISTER. Medaljo obkroža venec lipovih listov. Nad medaljo je majhen venec z obročkom za trak. Pri redu prve stopnje je lik generala Maistra zlate barve, pri drugi stopnji srebrne barve in pri tretji stopnji bronaste barve. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto, ko je bilo priznanje podeljeno.
Red generala Maistra z meči za vojne zasluge ima dodana meča, od katerih so vidni ročaja in konici rezil.
Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra in visijo na belo-modro-rdečem traku.
8. člen
Nadomestne oznake za rede generala Maistra so:
– za red generala Maistra I. stopnje belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima v sredini zlat lik generala Maistra;
– za red generala Maistra II. stopnje belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima v sredini srebrn lik generala Maistra;
– za red generala Maistra III. stopnje belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima v sredini bronast lik generala Maistra.
2.2.2 Medalja generala Maistra
9. člen
Priznanje medalja generala Maistra se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva, ki opravljajo vojaško službo, za zasluge v miru in vojni ter za pomembne uspehe pri opravljanju vojaške službe oziroma del na obrambnem področju.
Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot medalja generala Maistra z meči, za zasluge v miru pa kot medalja generala Maistra.
Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja generala Maistra.
10. člen
Zlata medalja generala Maistra se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva, ki opravljajo vojaško službo, za izjemno pomemben oseben prispevek pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske oziroma obrambe Republike Slovenije.
Srebrna medalja generala Maistra se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva, ki opravljajo vojaško službo, za:
– pomemben oseben prispevek pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske oziroma obrambe Republike Slovenije;
– uspešno izveden projekt, ki je posebnega pomena za razvoj in delo Slovenske vojske.
Bronasta medalja generala Maistra se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva, ki opravljajo vojaško službo, za pomembne zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske oziroma obrambe Republike Slovenije.
Za zasluge in uspehe v miru se praviloma najprej podeli bronasta medalja, nato srebrna in zlata medalja.
11. člen
Priznanje medalja generala Maistra je okrogle oblike, na njem je upodobljen general Maister in ob njem napis GENERAL MAISTER. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve. Priznanja so v skladu s stopnjo zlate, srebrne in bronaste barve.
Priznanje medalja generala Maistra z meči za vojne zasluge ima na obročku, ki veže medaljo in trak, dodana prekrižana meča.
Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra in visijo na modrem traku.
12. člen
Nadomestne oznake za medalje generala Maistra so:
– za zlato medaljo generala Maistra moder pravokotnik, ki ima na sredini zlat lik generala Maistra;
– za srebrno medaljo generala Maistra moder pravokotnik, ki ima na sredini srebrn lik generala Maistra;
– za bronasto medaljo generala Maistra moder pravokotnik, ki ima na sredini bronast lik generala Maistra.
2.3 Red in medalja Slovenske vojske
2.3.1 Red Slovenske vojske
13. člen
Priznanje red Slovenske vojske se lahko podeli častnikom Slovenske vojske, delavcem ministrstva, vojaškim poveljstvom, enotam, zavodom ter organom v sestavi in notranjim organizacijskim enotam ministrstva za izjemen prispevek pri krepitvi in razvoju Slovenske vojske.
Priznanje se lahko podeli tudi tujim državljanom, organom in organizacijam za uspešno sodelovanje s Slovensko vojsko in z ministrstvom.
Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot red Slovenske vojske z meči, za zasluge v miru pa kot red Slovenske vojske.
14. člen
Priznanje red Slovenske vojske ima tri stopnje:
– red Slovenske vojske na lenti;
– red Slovenske vojske z zvezdo;
– red Slovenske vojske.
Red Slovenske vojske na lenti se lahko podeli častnikom na najvišjih dolžnostih v Slovenski vojski ali delavcem ministrstva na vodstvenih položajih ter poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske za izjemno pomemben, dolgoleten prispevek pri krepitvi in razvoju Slovenske vojske.
Red Slovenske vojske z zvezdo se lahko podeli častnikom, poveljstvom, enotam ter zavodom Slovenske vojske, delavcem na vodstvenih položajih, organom v sestavi ter organizacijskim enotam ministrstva za pomemben, dolgoleten prispevek pri krepitvi in razvoju Slovenske vojske.
Red Slovenske vojske se lahko podeli častnikom, poveljstvom, enotam ter zavodom Slovenske vojske, delavcem na vodstvenih položajih, organom v sestavi in organizacijskim enotam v ministrstvu za pomembne uspehe in zasluge pri krepitvi Slovenske vojske.
Red Slovenske vojske se praviloma podeli tujemu vojaškemu atašeju, ko zapušča Republiko Slovenijo, če je opravljal to dolžnost najmanj eno leto.
Red Slovenske vojske se lahko podeli tudi posmrtno.
15. člen
Priznanje red Slovenske vojske vseh treh stopenj je oblikovano kot oznaka pripadnosti Slovenski vojski, izza katere enakomerno izhajajo na vse strani porazdeljeni srebrni žarki. Na zadnji strani priznanja so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
Priznanje za vojne zasluge ima dodana prekrižana meča.
Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra.
Red Slovenske vojske na lenti se nosi na lenti, ki pada z desne rame proti levemu boku. Lenta je svetlo modre barve.
Red Slovenske vojske z zvezdo je oblikovan kot zvezda in se nosi na levi strani prsi.
Red Slovenske vojske je oblikovan kot okrogla medalja.
16. člen
Nadomestne oznake za red Slovenske vojske so:
– za red Slovenske vojske na lenti moder pravokotnik, ki ima na sredi rdečo črto na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, ki je obdana z zelenim lipovim vencem;
– za red Slovenske vojske z zvezdo moder pravokotnik, ki ima na sredi rdečo črto na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, ki je obdana z zlatim lipovim vencem;
– za red Slovenske vojske moder pravokotnik, ki ima na sredi rdečo črto.
2.3.2 Medalja Slovenske vojske
17. člen
Priznanje medalja Slovenske vojske se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske, delavcem, organom v sestavi in organizacijskim enotam ministrstva, posameznikom, vojaškim poveljstvom, enotam ter zavodom Slovenske vojske za zasluge pri razvoju obrambe, za dolgoletno prizadevno delo ali opravljanje dolžnosti na obrambnem področju. Priznanje se lahko podeli tudi tujim državljanom.
Za vojne zasluge se priznanje podeli kot medalja Slovenske vojske z meči, za zasluge v miru pa kot medalja Slovenske vojske.
Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja.
18. člen
Zlata medalja Slovenske vojske se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske na poveljniških dolžnostih in delavcem ministrstva na vodstvenih položajih, poveljstvom, enotam ter zavodom Slovenske vojske in organom v sestavi ter organizacijskim enotam ministrstva za:
– izjemne uspehe pri izvajanju nalog, povezanih s krepitvijo in razvojem obrambnega sistema Republike Slovenije;
– izjemno pomemben prispevek pri razvoju in ugledu ministrstva.
Srebrna medalja Slovenske vojske se lahko podeli:
– pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva, ki so se izkazali pri opravljanju dolžnosti na obrambnem področju ali pri izvajanju nalog Slovenske vojske;
– posameznikom, ki so pomembno prispevali pri razvoju in ugledu ministrstva.
Bronasta medalja Slovenske vojske se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva za uspešno opravljanje dolžnosti na obrambnem področju.
Medalja Slovenske vojske se lahko podeli tudi posmrtno.
19. člen
Priznanje medalja Slovenske vojske se lahko podeli tudi tujim državljanom, in sicer:
– zlata medalja Slovenske vojske se lahko podeli vodji tuje vojaške delegacije z visokim vojaškim činom;
– srebrna medalja Slovenske vojske se lahko podeli vodji ali članu tuje vojaške delegacije z visokim činom;
– bronasta medalja Slovenske vojske se lahko podeli članu tuje vojaške delegacije.
20. člen
Priznanje medalja Slovenske vojske vseh treh stopenj je okrogle oblike, na njej je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Na zadnji strani medalje so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve. Priznanja so glede na stopnjo zlate, srebrne in bronaste barve. Priznanje visi na rdečem traku z belo-modro-rdečo črto.
Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra.
Priznanje medalja Slovenske vojske z meči za vojne zasluge ima na obročku, ki veže medaljo in trak, dodana prekrižana meča.
21. člen
Nadomestne oznake za medaljo Slovenske vojske so:
– za zlato medaljo Slovenske vojske rdeč pravokotnik, ki ima na sredini belo-modro-rdečo črto, na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, obdana z zlatim lipovim vencem;
– za srebrno medaljo Slovenske vojske rdeč pravokotnik, ki ima na sredini belo-modro-rdečo črto, na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, obdana s srebrnim lipovim vencem;
– za bronasto medaljo Slovenske vojske rdeč pravokotnik, ki ima na sredini belo-modro-rdečo črto, na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, obdana z bronastim lipovim vencem.
2.4 Medalja za hrabrost
22. člen
Priznanje medalja za hrabrost se lahko podeli posameznikom, ki so se izkazali z izjemno hrabrostjo v vojni ali so opravili izjemno hrabro dejanje v miru in so pri tem tvegali svoje življenje.
Medalja za hrabrost se lahko podeli tudi posmrtno.
23. člen
Priznanje medalja za hrabrost je okrogle oblike, na njem je napis ZA HRABROST, pod njim sta stilizirana puška in lipova vejica. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
Priznanje je izdelano iz srebra in pozlačeno ter visi na belo-modro-rdečem traku.
Nadomestna oznaka za medaljo za hrabrost je belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano medaljo.
2.5 Medalja za ranjence
24. člen
Priznanje medalja za ranjence se podeli pripadnikom Slovenske vojske, ki so bili ranjeni med bojnim delovanjem ali brez svoje krivde pri opravljanju vojaške službe v miru.
25. člen
Priznanje medalja za ranjence je okrogle oblike. Na njem je stilizirana kaplja krvi, na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter datum, ko je bil prejemnik ranjen.
Priznanje je izdelano iz srebra in visi na rdečem traku.
Nadomestna oznaka za medaljo za ranjence je rdeč pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano medaljo.
2.6 Priznanja za najboljše vojake
26. člen
Za zgledno, uspešno in prizadevno opravljanje vojaške službe se najboljšim vojakom lahko podeli:
– medalja najboljšega vojaka;
– znak najboljšega vojaka.
2.6.1 Medalja najboljšega vojaka
27. člen
Priznanje medalja najboljšega vojaka se lahko podeli najboljšim vojakom ob koncu služenja vojaškega roka za izjemno prizadevno in uspešno opravljanje vojaške službe in pripadnikom vojne sestave za večletno opravljanje vojaške službe v vojni sestavi.
Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja.
Zlata medalja se praviloma podeli najboljšemu vojaku v bataljonu ali drugi enaki ali višji enoti, srebrna najboljšemu vojaku v četi in bronasta najboljšemu vojaku v vodu.
28. člen
Priznanje medalja najboljšega vojaka je okrogle oblike. Spredaj je lik vojaka. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek vojaka ter leto podelitve. Priznanja so glede na stopnjo zlate, srebrne in bronaste barve, visijo pa na traku zelene barve.
Nadomestne oznake za medaljo najboljšega vojaka so:
– za zlato medaljo najboljšega vojaka zelen pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano zlato medaljo najboljšega vojaka;
– za srebrno medaljo najboljšega vojaka zelen pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano srebrno medaljo najboljšega vojaka;
– za bronasto medaljo najboljšega vojaka zelen pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano bronasto medaljo najboljšega vojaka.
2.6.2 Znak najboljšega vojaka
29. člen
Znak najboljšega vojaka se lahko podeli najboljšim vojakom praviloma ob koncu prvega dela usposabljanja med služenjem vojaškega roka oziroma pripadnikom vojne sestave za uspešno opravljanje vojaške službe v vojni sestavi. Znak ima tri stopnje in se podeljuje kot zlati, srebrni in bronasti znak.
Zlati znak se lahko podeli najboljšemu vojaku v učnem centru, bataljonu ali drugi enaki ali višji enoti, srebrni najboljšemu vojaku v četi in bronasti najboljšemu vojaku v vodu.
Določbi prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljata tudi za vojake , ki se med vojaškim rokom usposabljajo v bojnih enotah ves čas vojaškega roka.
30. člen
Znak najboljšega vojaka ima obliko oznake pripadnosti Slovenski vojski in ga obdaja venec zlatih, srebrnih ali bronastih lipovih listov glede na stopnjo znaka. Na znaku je leto podelitve.
2.7 Priznanje za najboljše strelce
31. člen
Priznanji za najboljše strelce so zlati, srebrni in bronasti strelski znak.
Strelski znak se praviloma podeli ob koncu prvega dela vojaškega usposabljanja oziroma po opravljeni polovici vojaškega roka.
Zlati strelski znak se podeli najboljšemu strelcu v bataljonu.
Srebrni strelski znak se podeli najboljšemu strelcu v četi.
Bronasti strelski znak se podeli najboljšemu strelcu v vodu.
Strelski znak se lahko podeli tudi pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske in drugim delavcem ministrstva, če na uradnih strelskih preskusih dosežejo predpisano število zadetkov.
Generalštab Slovenske vojske določi število zadetkov, ki jih je treba doseči, za posamezno stopnjo strelskega znaka.
32. člen
Strelski znak ima obliko značke na kateri je lik strelca. Glede na stopnjo je znak zlate ali srebrne barve.
2.8 Priznanje za dolgoletno službo
33. člen
Za dolgoletno službo v ministrstvu se lahko podelita znak za dolgoletno službo in zahvalna listina.
Znak za dolgoletno službo se podeli pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske in drugim delavcem ministrstva za dopolnjeno določeno število let v poveljstvih, enotah oziroma ministrstvu.
Prvi znak za dolgoletno službo se podeli po petih letih službe, nadaljnji pa za vsakih naslednjih neprekinjenih pet let.
Znak za dolgoletno službo je oblikovan kot oznaka pripadnosti Slovenski vojski z venčkom lipovih listov, na sredi ima rimske številke V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV in XL. Znak za dolgoletno službo je izdelan iz srebra.
Nadomestna oznaka za znak za dolgoletno službo je moder pravokotnik, ki ima na sredini zlato rimsko številko glede na število delovnih let, za katero se znak podeli.
34. člen
Zahvalna listina se lahko podeli delavcem ministrstva in pripadnikom stalne sestave ter vojne sestave Slovenske vojske, ko prenehajo opravljati delo oziroma dolžnost.
Zahvalna listina ima na vrhu napis Republika Slovenija, pod njim pa Ministrstvo za obrambo. Pod napisom je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, ki jo obkroža zelen lipov venec. Pod oznako je napis ZAHVALA in pod napisom še besedilo: “Za dolgoletno delo v Ministrstvu za obrambo in za osebni prispevek pri krepitvi obrambe Republike Slovenije”. Pod besedilom je prostor za ime in priimek prejemnika. V spodnjem delu listine je prostor za datum, žig in podpis tistega, ki listino podeljuje.
Prejemniku zahvalne listine se lahko izroči tudi ustrezno spominsko darilo.
2.9 Priznanje za sodelovanje
35. člen
Priznanje za sodelovanje z ministrstvom ter s poveljstvi, z enotami in zavodi Slovenske vojske se lahko podeljuje gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom za zasluge in dosežene uspehe pri razvoju obrambnega sistema Republike Slovenije.
Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot velika plaketa, plaketa ali listina.
Velika plaketa za sodelovanje se lahko podeli gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom za dolgoletni izjemen prispevek pri krepitvi, razvoju, delu in ugledu ministrstva ter Slovenske vojske.
Plaketa za sodelovanje se lahko podeli gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom, ki so pomembno pripomogli pri krepitvi, razvoju, delu in ugledu ministrstva in Slovenske vojske.
Listina za sodelovanje se lahko podeli gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom, ki so prispevali pri krepitvi, razvoju, delu in ugledu ministrstva in Slovenske vojske.
36. člen
Priznanje velika plaketa je oblikovano kot pokončen pravokotnik. Na njem je pritrjena oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Obkroža jo venec lipovih listov. Pod njo je napis ZA SODELOVANJE. Pod napisom sta napisana ime prejemnika priznanja in leto podelitve.
Plaketa je enake oblike in manjše velikosti.
Listino za sodelovanje, ki je rumene barve, v zgornjem levem kotu križa belo-modro-rdeča črta. Na vrhu je napis Republika Slovenija, pod njim pa Ministrstvo za obrambo. Pod napisom je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, ki jo obkroža zelen lipov venec. Pod oznako je napis ZAHVALA. Pod napisom je prostor za ime in priimek oziroma naziv dobitnika priznanja. Pod tem je napisano ZA ZASLUGE PRI RAZVOJU IN KREPITVI SLOVENSKE VOJSKE IN MINISTRSTVA ZA OBRAMBO. V spodnjem levem kotu je letnica na katero se podelitev nanaša. V sredini je prostor za žig in v desnem kotu podpis ministra za obrambo.
2.10 Spominski znaki
37. člen
S spominskimi znaki se označujejo pomembnejši dogodki ali aktivnosti obrambnega pomena v miru in vojni.
Spominski znaki so oblikovani kot znaki ali značke.
Spominske znake ustanavlja minister za obrambo.
2.11 Priznanja poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske
38. člen
Priznanja, ki jih ustanavljajo in podeljujejo Generalštab Slovenske vojske, poveljstva, enote in zavodi Slovenske vojske ter Center vojaških šol se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske ter drugim za uspešno in prizadevno delo, za uspešno opravljanje določenih nalog, za sodelovanje na vajah in drugih aktivnostih, pomembnih za Slovensko vojsko.
Priznanja iz prejšnjega odstavka so lahko stalna ali se podeljujejo ob posebnih priložnostih.
III. NOŠENJE PRIZNANJ
39. člen
Priznanje častni vojni znak se nosi na traku okoli vratu.
Vsa druga priznanja, ki se podeljujejo kot redi ali medalje, se nosijo na levi strani prsi nad zgornjim žepom uniforme za državnimi odlikovanji Republike Slovenije, razen če ni v tem pravilniku pri posameznih priznanjih določeno drugače.
Namesto priznanj, ki se podeljujejo kot redi ali medalje, ter spominskih znakov, se na službenih in slavnostnih uniformah praviloma nosijo nadomestne oznake.
Podrobneje se način nošenja priznanj določi s predpisi o uniformah v Slovenski vojski.
IV. PODELJEVANJE PRIZNANJ
40. člen
Minister za obrambo podeljuje:
– častni vojni znak;
– red in medaljo generala Maistra;
– red in medaljo Slovenske vojske;
– medaljo za hrabrost;
– medaljo za ranjence;
– priznanje za sodelovanje;
– priznanje za dolgoletno službo.
Druga priznanja, določena s tem pravilnikom, podeljuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske oziroma poveljniki, ki jih načelnik pooblasti. Priznanja poveljstev, enot, zavodov in Centra vojaških šol podeljujejo pristojni poveljniki oziroma predstojnik Centra vojaških šol.
Minister za obrambo določi število priznanj iz prvega odstavka tega člena, ki se lahko podelijo v tekočem letu.
41. člen
Predloge za priznanja, ki jih podeljuje minister za obrambo, razen za priznanja za dolgoletno službo in zahvalne listine, pošljejo organi v sestavi ter organizacijske enote ministrstva Upravi za vojaške zadeve.
Generalštab Slovenske vojske predlaga priznanja za pripadnike, poveljstva, enote in zavode Slovenske vojske. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske določi postopek dajanja predlogov za podrejena poveljstva, enote in zavode.
Podelitev priznanja tujim državljanom, organom in organizacijam predlagata Generalštab Slovenske vojske in kabinet ministra. Kabinet ministra vloži prošnjo za predhodno soglasje za podelitev priznanja pri državi, iz katere je kandidat za priznanje.
Komisija za priznanja, ki jo imenuje minister za obrambo, prispele predloge pregleda in predlaga ministru tiste, ki izpolnjujejo pogoje za podelitev priznanja.
42. člen
Uprava za vojaške zadeve zbira in ureja pravočasno prispele predloge za priznanja ter skrbi za izdelavo in razdelitev priznanj ter listin, ki se izdajo skupaj s priznanjem. Obliko listin določa Uprava za vojaške zadeve.
Predlogi za priznanja z ustreznimi utemeljitvami morajo biti praviloma dostavljeni Upravi za vojaške zadeve do konca marca tekočega leta.
Predlogi za priznanja se pošljejo na obrazcu, ki ga določi Uprava za vojaške zadeve.
Uprava za vojaške zadeve posreduje komisiji za priznanja zbrane predloge do 20. aprila v tekočem letu.
43. člen
Uprava za organizacijo in kadre ministrstva posreduje ministru za obrambo predloge za podelitev priznanj za dolgoletno službo v Ministrstvu za obrambo in zahvalnih listin ter skrbi za izdelavo in razdelitev znakov za dolgoletno službo in zahvalnih listin.
Zahvalne listine za pripadnike stalne in vojne sestave predlaga Generalštab Slovenske vojske.
44. člen
Evidenco priznanj, ki jih podeljuje minister za obrambo, razen priznanj za dolgoletno službo in zahvalnih listin, vodi, obdeluje, uporablja in hrani Uprava za vojaške zadeve.
Evidenco podeljenih priznanj za dolgoletno službo v ministrstvu in zahvalnih listin za delavce ministrstva vodi, obdeluje, uporablja in hrani Uprava za organizacijo in kadre.
Evidenco podeljenih priznanj ministrstva iz pristojnosti Generalštaba Slovenske vojske vodi, obdeluje, uporablja in hrani Generalštab Slovenske vojske.
45. člen
Priznanja, določena s tem pravilnikom, razen medalje najboljšega vojaka, znaka najboljšega vojaka, priznanja za najboljše strelce, znaka za dolgoletno službo in zahvalne listine ter spominskih priznanj, se praviloma podeljujejo 15. maja ob dnevu Slovenske vojske.
46. člen
Podelitve priznanj, določenih s tem pravilnikom, razen priznanj za dolgoletno službo in sodelovanje, se praviloma javno objavijo.
V. KONČNE DOLOČBE
47. člen
Priznanja ministrstva, ki so bila podeljena do uveljavitve tega pravilnika, po odredbi o priznanjih (Uradni list RS, št. 2/92) in odredbi o priznanjih (Uradni list RS, št. 25/93) in njihove nadomestne oznake se štejejo za enakovredne priznanjem določenim s tem pravilnikom:
– častni znak Teritorialne obrambe Republike Slovenije Častnemu vojnemu znaku;
– priznanje generala Maistra I. stopnje redu generala Maistra I. stopnje;
– priznanje generala Maistra II. stopnje redu generala Maistra II. stopnje;
– priznanje generala Maistra III. stopnje redu generala Maistra III. stopnje;
– zlati znak generala Maistra zlati medalji generala Maistra;
– srebrni znak generala Maistra srebrni medalji generala Maistra;
– priznanje za hrabrost medalji za hrabrost;
– priznanje za ranjence medalji za ranjence;
– zlata strelska vrvica zlatemu strelskemu znaku;
– srebrna strelska vrvica srebrnemu strelskemu znaku.
Spominska priznanja, ustanovljena po predpisih iz prejšnjega odstavka, so enakovredna spominskim znakom določenim s tem pravilnikom.
48. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati odredba o priznanjih (Uradni list RS, št. 25/93) in navodilo o priznanjih Ministrstva za obrambo pripadnikom tujih oboroženih sil (št. 902/73 z dne 11. marca 1994).
49. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-124/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.
Jelko Kacin l. r.
Minister za obrambo

AAA Zlata odličnost