Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1938. Pravilnik Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. Ljubljana o postopkih javnih razpisov za kreditiranje, stran 3103.

Na podlagi tretjega odstavka 88. člena zakona o varstvu okolja ter 22. in 27. člena statuta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana in po predhodnem mnenju Ministrstva za okolje in prostor z dne 20. 6. 1995 je Upravni odbor Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana dne 27. 6. 1995 na 1. seji sprejel
P R A V I L N I K
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. Ljubljana o postopkih javnih razpisov za kreditiranje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina pravilnika
Ta pravilnik opredeljuje vrste in postopke javnih razpisov za kreditiranje investicij iz prvega in drugega odstavka 10. člena statuta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: statut) s sredstvi Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, (v nadaljevanju: sklad), po načelih 21. člena statuta.
2. člen
Izvajalec razpisa
Tehnično izvedbo razpisa opravi Sektor za uvajanje projektov sklada.
Če zahtevnost razpisa to zahteva, lahko UO za tehnično izvedbo razpisa imenuje začasno delovno telo - komisijo za izvedbo razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki ima vsaj tri člane, vodi pa jo praviloma pomočnik direktorja sklada za uvajanje projektov. Za opravljanje strokovnih nalog (v skladu s 95. členom ZVO) mora biti v komisijo imenovan vsaj en predstavnik Ministrstva za okolje in prostor (MOP).
Naloge izvajalca razpisa so:
– priprava gradiva za objavo javnega razpisa;
– sprejem vlog in odločanje o formalni ustreznosti vloge;
– vrednotenje vlog in priprava predloga dodelitve sredstev.
3. člen
Dokumentacija
Postopek javnega razpisa mora biti v celoti dokumentiran. Dokumentacijo hrani sektor za uvajanje projektov sklada najmanj eno leto po zaključku posameznega razpisa. Dokumentacija je dostopna javnosti po določilih 14. člena zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO) in 37. člena statuta sklada.
4. člen
Sklep o pripravi
Sklep o pripravi javnega razpisa sprejme UO sklada na podlagi strateških aktov MOP, dolgoročne in srednjeročne finančne strategije sklada in sprejete naložbene politike s finančnim načrtom sklada.
UO sklada za sklep iz prejšnjega odstavka pridobi soglasje MOP.
Sklep o pripravi javnega razpisa opredeljuje vrsto razpisa, predmet razpisa, okvirno višino razpisanih sredstev in roke ter določi izvajalca razpisa.
5. člen
Vrste razpisov
Poleg enostopenjskega razpisa (v nadaljevanju: razpis) sklad razpisuje še naslednje vrste razpisov:
– poenostavljen razpis;
– dvostopenjski razpis.
Poenostavljen razpis UO sklada predpiše takrat, kadar zaradi tehnične ali organizacijske enostavnosti projektov ni smiselna uporaba vseh določil razpisa. Za poenostavljen razpis UO sklada predpiše redukcijo zahtevanih elementov.
Dvostopenjski razpis UO sklada predpiše takrat, kadar je zaradi značaja projektov smotrna porazdelitev elementov zahtevanih v objavi razpisa med stopnji, kadar se izvede reducirana pripravljalna faza projekta, kadar gre za razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in podobno – po oceni UO sklada.
II POSTOPEK ZBIRANJA VLOG
6. člen
Objava razpisa
UO sklada sprejme na predlog izvajalca razpisa sklep o objavi javnega razpisa sklada v Uradnem listu RS in v najmanj enem sredstvu javnega obveščanja. Objava praviloma opredeljuje naslednje elemente:
– predmet razpisa;
– višino razpisanih sredstev;
– pogoje kreditiranja;
– vsebino vloge kandidata;
– informiranje kandidatov;
– rok in način prijave;
– postopek odpiranja vlog;
– postopek in merila za vrednotenje vlog;
– elemente sklepa o dodelitvi kreditov;
– postopek za pritožbo.
7. člen
Predmet razpisa
Predmet razpisa podrobneje opredeljuje naložbe po enem ali več namenih iz 21. člena statuta, ki se kreditirajo iz sredstev sklada na osnovi razpisa iz predhodnega člena tega pravilnika. Opredelitev vsebuje vrsto naložb (novogradnje, sanacije...) in stopnjo kompleksnosti naložb (prostorska, tehnološka...).
8. člen
Višina razpisanih sredstev
V objavi razpisa je navedena skupna višina razpisanih sredstev. Kadar razpis vsebuje več delnih predmetov razpisa se v okviru skupne višine razpisanih sredstev določi orientacijsko razmerje med njimi.
9. člen
Pogoji kreditiranja
Pogoji kreditiranja morajo praviloma vsebovati naslednje elemente:
a) zahtevana usposobljenost kandidata:
– organizacijska usposobljenost;
– usposobljenost za dejavnost;
– dovoljenja ali koncesije za opravljanje dejavnosti;
– finančna usposobljenost;
b) finančni pogoji kreditiranja:
– delež kreditiranja projekta s sredstvi sklada;
– najvišji posamični kredit;
– način odplačevanja kreditov;
– odplačilna doba;
– letna obrestna mera;
– način zavarovanja kreditov;
c) ostale določbe:
– zahtevan rok zaključka investicije;
– datum, na katerega se preračunavajo vrednosti investicije;
– valuta, v kateri se prikazujejo vrednosti investicije;
– po potebi podrobnejša opredelitev siceršnjih določb pravilnikov sklada;
– sankcije za neresnične navedbe v prijavi, nenamensko uporabo, oziroma nedoseganje predvidenih učinkov.
10. člen
Vsebina vloge
Vloga za pridobitev kredita (prijava na razpis) mora praviloma vsebovati:
– naziv, naslov in registracijo kandidata;
– naziv investicije;
– dokazila o usposobljenosti kandidata po določilih predhodnega člena;
– investicijski program z elementi vsaj idejnega projekta, izdelan v skladu s pravilnikom Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, o izdelavi investicijskih programov, vključno s poročilom o vplivih na okolje;
– kontaktno osebo kandidata;
– izjavo o strinjanju z določili pravilnikov sklada in z razpisnimi pogoji.
11. člen
Informiranje kandidatov
Opredelitev informiranja kandidatov vsebuje kraj, datum, čas in osebo, pri kateri se lahko dvigne razpisna dokumentacija ter naslov, številka telefona in faxa kontaktne osebe za dodatne informacije – praviloma pomočnik direktorja sklada za uvajanje projektov.
12. člen
Rok in način prijave
V razpisu je določen skrajni rok (datum in ura), do katerega sklad sprejema prijave. Rok za prijavo na razpis je praviloma vsaj 60 dni od dneva objave v Uradnem listu.
Za pravočasno vloženo šteje vloga, ki jo je prejel sklad do roka, določenega v predhodnem odstavku.
Vlogo s predpisano dokumentacijo izroči kandidat skladu na način, ki je določen v razpisu.
Vloga mora biti poslana ali izročena v zaprti kuverti, z oznako Vloga za razpis, z navedbo naziva razpisa in z naslovom pošiljatelja.
III. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
13. člen
Postopek odpiranja vlog
Če UO sklada predpiše javno odpiranje vlog, v razpisu opredeli čas in kraj javnega odpiranja vlog. Odpiranje vlog je praviloma takoj po preteku roka iz prvega odstavka predhodnega člena.
Če izvajalec razpisa ob odpiranju ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih elementov iz 9. člena tega pravilnika, tako vlogo zavrne in o tem obvesti kandidata v osmih dneh po odpiranju.
Vlogo, prispelo po preteku roka iz prvega odstavka predhodnega člena, izvajalec razpisa zavrne in jo neodprto vrne pošiljatelju.
14. člen
Postopek in merila za vrednotenje vlog
Izvajalec razpisa opravi vrednotenje vlog in poda UO sklada predlog za dodelitev kreditov v 45 dneh od roka iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.
Pri vrednotenju vlog se upoštevajo določila 21. člena statuta ter omejitve pri kreditiranju po 19. členu statuta in pravice delničarjev po 16. členu statuta.
Vrednotenje se opravi po pravilniku Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. Ljubljana, o vrednotenju vlog za pridobitev kreditov.
Med vrednotenjem lahko izvajalec razpisa od kandidatov zahteva dodatne informacije in pojasnila. ki so jih ti dolžni dostaviti v rokih vrednotenja. Če kandidat zahtevanih podatkov ne priskrbi pravočasno, se izvajalec razpisa odloča na osnovi znanih podatkov.
15. člen
Sklep o dodelitvi kreditov
UO sklada na podlagi predloga izvajalca razpisa in mnenja MOP sprejme sklep o dodelitvi kreditov.
Sklep iz prejšnjega odstavka vsebuje imena in naslove vseh kandidatov, namene kreditov, višine sredstev, roke za sklenitev pogodb in eventualne druge pogoje ter kratko obrazložitev vsake odločitve.
UO sklada obvesti vse kandidate o sklepu o dodelitvi kreditov praviloma v 60 dneh od roka iz prvega odstavka 13. člena tega pravilnika.
16. člen
Postopek za pritožbo
Kandidat se lahko pisno pritoži na UO sklada v roku 10 dni po datumu, ko je sklad s priporočeno pošiljko odposlal obvestilo iz 13. ali 15. člena tega pravilnika.
UO sklada mora v roku 15 dni po izteku roka iz predhodnega odstavka odločiti o pritožbi. Če UO sklada pri reševanju pritožbe ne ugotovi nepravilnosti, zadevo preda drugostopenjskemu organu, pri čemer se smiselno uporabijo predpisi, veljavni za izvedbo javnih naročil.
17. člen
Sklepanje pogodb
Kreditne pogodbe se smejo sklepati takoj po izteku roka iz prvega odstavka predhodnega člena. Če kateri od kandidatov vloži pritožbo, se kreditne pogodbe smejo sklepati šele po zaključku pritožbenega postopka.
Če kandidat pogodbe o kreditiranju ne sklene v roku, določenem v sklepu o dodelitvi kreditov, se smatra, da je odstopil od vloge.
IV. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Veljavnost pravilnika
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-3/95
Ljubljana, dne 27. junija 1995.
Predsednik
upravnega odbora
Ekološko razvojnega
sklada Republike Slovenije
Marko Slokar l. r.

AAA Zlata odličnost