Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1951. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Murska Sobota za leto 1994, stran 3135.

Na podalgi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93) in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 28. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Murska Sobota za leto 1994
1. člen
S tem odlokom se sprejema zaključni račun proračuna Občine Murska Sobota za leto 1994, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Murska Sobota z vsemi podpartijami tega žiro računa in žiro računom rezervnega sklada proračuna občine za leto 1994.
2. člen
Po bilancah prihodkov in odhodkov proračuna, podpartij proračuna in rezervnega sklada proračuna se s tem odlokom sprejema stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1994, z naslednjo vsebino:
1. Redni žiro račun proračuna:                SIT
a) V okviru javne porabe občine
– Prihodki                   2.597,190.090,61
– Odhodki                    2.559,347.968,77
b) V okviru namenske javne porabe
– Prihodki                    533,991.042,29
– Odhodki                     499,817.617,34
2. Podpartija žiro računa proračuna za 
financiranje programa živalskih kužnih bolezni:
– Prihodki                    117,566.928,28
– Odhodki                     87,971.483,10
3. Podpartija žiro računa proračuna za stanovanjske potrebe
– Prihodki                    100,044.977,52
– Odhodki                     26,787.773,60
4. Podpartija žiro računa proračuna za urejanje kmetijskih zemljišč
– Prihodki                     10,503.847,54
– Odhodki                      7,372.031,00
5. Žiro račun rezervnega sklada proračuna občine
– Prihodki                       43.136,53
– Odhodki                           –
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov po posameznih računih iz 2. člena tega odloka, se ugotavljajo naslednji poslovni izidi:
1. Redni žiro račun proračuna
a) Presežek prihodkov nad odhodki v okviru javne porabe proračuna občine v višini 37,842.121,84 SIT
b) Presežek prihodkov nad odhodki v okviru namenske porabe
– iz naslova odprave posledic po suši
v višini                    33,946.733,20 SIT
– iz naslova pomoči za begunce
v višini                     226.691,50 SIT
2. Presežek prihodkov nad odhodki v okviru 
posebne partije žiro računa proračuna za 
živalske kužne bolezniv višini         29,595.445,18 SIT
3. Presežek prihodkov nad odhodki v okviru 
posebne partije žiro računa proračuna za 
stanovanjske zadeve v višini          73,257.203,92 SIT
4. Presežek prihodkov nad odhodki v okviru 
posebne partije žiro računa proračuna za 
urejanje kmetijskih zemljiščv višini      3,131.816,54 SIT
5. Presežek prihodkov nad odhodki v okviru 
žiro računa rezervnega sklada 
proračuna občine v višini             43.136,53 SIT
Nerazporejeni prihodki kot presežki iz prejšnjega odstavka tega člena se razporedijo za naslednje namene:
1a) Presežek iz okvira javne porabe občine v višini 36,908.990,84 predstavlja preveč odstopljena sredstva v okviru finančne izravnave in je del prihdkov novih občin v letu 1995 v skladu z izračunom Ministrstva za finance.
Del presežka okviru javne porabe občine v višini 933.131,00 pa se nameni v skladu z uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest za vzdrževanje gozdnih cest po programu vzdrževalca.
1b) Presežki namenskih sredstev v okviru rednega računa proračuna se v skladu s sprejetim programom namenijo za nadaljevanje
– pokrivanja programa odprave
po suši v višini                33,946.733,20 SIT
– za pomoč beguncem v višini           226.691,50 SIT
2. Presežki sredstev za program živalskih kužnih bolezni se razporedijo po občinah v okviru delitvene bilance novih občin ustanovljenih na območju bivše Občine Murska Sobota za namene intervencij v kmetijstvu v skladu s sprejetimi programi novih občin v višini 29,595.445,18 SIT.
3. Presežki stanovanjskih sredstev se vključijo v okvir delitvene bilance novih občin ustanovljenih na območju bivše Občine Murska Sobota, v višini 73,164.568,42 SIT.
4. Presežki sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč, se razporedijo po občinah v okviru delitvene bilance novih občin, ustanovljenih na območju bivše Občine Murska Sobota, za namene intervencij v kmetijstvu v skladu s sprejetimi programi novih občin, v višini 3,131.816,54 SIT.
5. Presežki sredstev rezervnega sklada v višini 43.136,53 SIT se vključijo v delitveno bilanco novih občin ustanovljenih na območju bivše Občine Murska Sobota.
Do sprejetja premoženjske-delitvene bilance novih občin na območju bivše Občine Murska Sobota se vsi presežki iz točk 2., 3., 4. in 5. prejšnjega odstavka, prenesejo na skupni zbirni račun pri Mestni občini Murska Sobota, z namenom vezave pri ustrezni finančni organizaciji, oziroma banki.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejmejo občine na sejah občinskih svetov občin:
– Mestna občina Murska Sobota
– Občina Beltinci
– Občina Puconci
– Občina Moravske Toplice
– Občina Cankova-Tišina
– Občina Rogašovci
– Občina Gornji Petrovci
– Občina Kuzma
– Občina Hodoš-Šalovci
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32/95
Kuzma, dne 3. maja 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost