Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1995 z dne 14. 7. 1995

Kazalo

1960. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1995, stran 3174.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji dne 8. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1995
1. člen
S proračunom Mestne občine Novo mesto za leto 1995 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Mestni občini Novo mesto v letu 1995.
2. člen
Občinski proračun za leto 1995 obsega 2.358,550.000 tolarjev, in sicer v:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov                  2.358,550.000 SIT
– odhodkov                   2.281,550.000 SIT
b) v računu financiranja
– odhodkov (izplač. obveznic Občine Novo mesto)  77,000.000 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku     2.358,550.000 SIT
se razporedi za:
– tekoče obveznosti proračuna         1.609,845.000 SIT
– investicijske odhodke             655,705.000 SIT
– rezerve občine                 16,000.000 SIT
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 77,000.000 SIT je kot presežek porabljen pri računu financiranja za izplačilo glavnice obveznic Občine Novo mesto.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in posebnem delu proračuna in so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerve občine (stalno proračunsko rezervo).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Višina sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke temelji na določbah zakona o lokalni samoupavi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91 in 4/93) in sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95).
Sredstva za materialne stroške in amortizacijo občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge odhodke se nakazuje na podlagi faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na podlagi predložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa.
Do sprejetja zakona o javnih naročilih se nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddaja s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
11. člen
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je odgovoren župan.
12. člen
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sredstev, razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
13. člen
Župan je pooblaščen da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– odloča o uporabi sredstev rezerve za namene iz 1. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 500.000 tolarjev v posameznem primeru,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
14. člen
Sekretariat za finance in podjetništvo je po pooblastilu župana pristojen, da
– odloča o porabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– daje soglasja k pogodbam za financiranje investicijskih objektov, nalog investicijskega značaja in nakupa opreme.
15. člen
Odredbodajalci sredstev proračuna po posebnem delu proračuna so:
1. Župan
za dejavnost občinskih organov in uprave (pod zap. št. 1.3.3., 1.3.5., 1.3.6., 1.4.1.)
za druge javne potrebe (pod zap. št. 21.1.1.)
za sredstva rezerv (pod zap. št. 23.1.2.)
2. Kabinet župana
za dejavnost občinskih organov in uprave (pod zap. št. 1.3.1., 1.3.2.,1.3.4., 1.4.2., 1.4.3. in 1.4.5.)
za vzdrževanje grobov (pod zap. št. 21.2.1.)
3. Sekretariat za splošno-pravne zadeve
za dejavnost občinskih organov in uprave (pod zap. št. 1.1., 1.2., 1.4.4., 1.4.6., 1.5.)
za dejavnost varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (pod zap. št. 20)
4. Sekretariat za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve
za dejavnost izobraževanje (pod zap. št. 2)
za dejavnost socialnega varstva ( pod zap. št. 3)
za dejavnost otroškega varstva (pod zap. št. 4)
za dejavnost na področju zdravstva (pod zap. št. 5)
za dejavnost na področju znanosti (pod zap. št. 6)
5. Sekretariat za kulturo, šport in mladino
za dejavnost na področju kulture (pod zap. št. 7)
za dejavnost na področju športa (pod zap. št. 8)
za interesne dejavnosti mladih (pod zap. št. 9)
6. Sekretariat za kmetijstvo in turizem
za področje kmetijstva (pod zap. št. 10)
za področje turizma (pod zap. št. 11)
7. Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora
za dejavnost na področju varstva okolja (pod zap. št. 16)
za dejavnost sklada stavbnih zemljišč (pod zap. št. 17, razen 17.3.6.)
za dejavnost na področju stanovanjskega gospodarstva (pod zap. št. 18)
za dejavnost na področju urejanja prostora (pod zap. št. 19)
8. Sekretariat za komunalne zadeve
za komunalno dejavnost (pod zap. št. 13)
za dejavnost na področju cestnega gospodarstva (pod zap. št. 14)
za dejavnost krajevnih skupnosti (pod zap. št. 15)
za dejavnost sklada stavbnih zemljišč (pod zap. št. 17.3.6.)
9. Sekretariat za finance in podjetništvo
za razvoj obrti in podjetništva (pod zap. št. 12)
za druge javne potrebe (pod zap. št. 21.1.2., 21.1.3.)
za plačilo anuitet obveznic Občine Novo mesto (pod zap. št. 22)
za oblikovanje rezerv (pod zap. št. 23.1.1.)
16. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Št. 401-1/95-12
Novo mesto, dne 8. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
               Bilanca
prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1995

----------------------------------------------------------------------
PRIHODKI
----------------------------------------------------------------------
Prihodki iz dohodnine                  1.242,748.000
Drugi prihodki v zagotovljeni porabi            92,922.000
Finančna izravnava                     369,557.000
Davki in druge dajatve                   409,791.000
Prihodki od premoženja                   172,638.000
Prihodki iz naslova sofinanciranja             25,000.000
Presežki iz preteklega leta                 45,894.000
----------------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki                     2.358,550.000
----------------------------------------------------------------------
ODHODKI
----------------------------------------------------------------------
Občinski upravni organi in uprava             260,800.000
Osnovno izobraževanje                   321,800.000
Socialno varstvo                      118,120.000
Otroško varstvo                      391,000.000
Zdravstvo                          19,080.000
Znanost                           8,500.000
Kultura                          165,567.000
Šport                            47,007.000
Interesne dejavnosti mladih                 5,600.000
Kmetijstvo                         55,000.000
Turizem                           7,000.000
Razvoj obrti in podjetništva                47,000.000
Komunalna dejavnost                    108,000.000
Cestno gospodarstvo                    135,000.000
Krajevne skupnosti                     63,000.000
Varstvo okolja                        7,500.000
Sklad stavbnih zemljišč                  271,000.000
Stanovanjsko gospodarstvo                  78,976.000
Urejanje prostora                      38,600.000
Varstvo pred narav. in drugimi nesrečami          81,000.000
Druge javne porabe                      2,400.000
Obveznosti iz zadolževanja                 110,600.000
Oblikovanje rezerv                     16,000.000
Skupaj odhodki                      2.358,550.000

AAA Zlata odličnost