Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2977. Zakon o spremembah zakona o notariatu
2978. Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev
2979. Zakon o spremembi zakona o gospodarskih družbah
2980. Zakon o obrambi
2981. Zakon o veterinarstvu
2982. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

Odloki

2983. Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
2984. Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2985. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1995
2986. Uredba o določitvi najvišjih cen rafiniranega sladkorja
2987. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva
3016. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti v upravnih organih
3017. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih

Sklepi

2988. Sklep o nalogah Urada vlade za informiranje

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2989. Odredba o dopolnitvi odredbe o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu in uvozu
2990. Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti
2991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
2992. Pravilnik o spremembi pravilnika o sestavi, načinu imenovanja in načinu dela Zdravstvenega sveta

OBČINE

Celje

2995. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta mestne občine Celje
2996. Tarifni sistem za prodajo toplotne energije iz vročevodnega in toplovodnega omrežja za območje občine Celje

Cerknica

2997. Poročilo o izidu lokalnih volitev v občinski svet občine Cerknica

Krško

2998. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta občine Krško

Laško

2999. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana občine Laško dne 4. 12. 1994
3000. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Laško

Ljubljana

2993. Sklep o spremembah in dopolnitvah pogojev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
2994. Sklep o spremembah in dopolnitvah tarifnega sistema za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana

Novo mesto

3001. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta "Na Kamenju" v Dolenjskih toplicah - sprememba

Slovenska Bistrica

3002. Odlok o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica
3003. Odredba o izvajanju zapore psov in mačk ter drugih preventivnih ukrepov zaradi zatiranja in preprečevanja širjenja stekline na območju občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

3004. Odlok o dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v občini Slovenske Konjice
3005. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Šmarje pri Jelšah

3006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so v skladu s sprejetimi planskimi dokumenti občine
3007. Odlok o komunalnih taksah
3008. Odlok o določitvi krajevne takse na območju občine Šmarje pri Jelšah
3009. Sklep o ugotovitvi lastnine na objektu doma gasilcev v Šmarju pri Jelšah
3010. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3011. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Tržič

3012. Odlok o spremembah odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Tržič

Vojnik

3013. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Vojnik
3014. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana občine Vojnik dne 18. 12. 1994

Žalec

3015. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v občini Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti