Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3017. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih, stran 5134.

Na podlagi 6. člena in v zvezi s 26. členom zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih
1. člen
Spremeni se naslov uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91) tako, da se glasi:
»Uredba o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih enot v upravnih organih in upravnih enotah.«
2. člen
V besedilu uredbe se besedi »Izvršni svet« nadomestita z besedami »Vlada Republike Slovenije« v vseh ustreznih sklonih.
V besedilu uredbe se v zvezi z navedbo upravnih organov, črta beseda »republiški« v vseh ustreznih sklonih.
3. člen
Na koncu 1. člena se dodajo besede »in upravnih enotah:«
4. člen
V 2. členu se za besedama »upravni organi« dodajo besede »in upravne enote.«.
5. člen
V petem odstavku 6. člena se za besedama »upravni organi« dodajo besede »in upravne enote.«.
6. člen
Druga alinea prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
- »odsek, referat, službo in izpostavo - vodja...«.
7. člen
V 14. členu se besedilo pred prvo alineo spremeni tako, da se glasi:
»V sistemizaciji se delovna mesta višjih upravnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili v upravnih organih in v upravnih enotah določijo v skladu z zakonom, tako:«
Na koncu druge alinee 14. člena se črta besedilo »ali odlok občinske skupščine.«
8. člen
V 15. členu se za besedama »upravni organi« dodajo besede »in upravne enote« ter za besedama »upravnega organa« besedi »upravne enote«.
Na koncu besedila tretje alinee 15. člena se črta beseda »organ«.
9. člen
21. člen se nadomesti tako, da se glasi: »Za delovna mesta višjih, svetovalcev se določi pet let delovnih izkušenj, svetovalcev predstojnika osem let delovnih izkušenj, za delovna mesta pomočnikov, podsekretarjev, svetovalcev Vlade Republike Slovenije, državnih podsekretarjev in generalnih sekretarjev pa deset let delovnih izkušenj.
Za delovna mesta načelnikov upravnih enot se določi deset let delovnih izkušenj, za delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot in vodij izpostav v upravni enoti pa pet let delovnih izkušenj.«
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-02/93-7
Ljubljana, dne 27. decembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Janez Drnovšek l. r.
       DOPOLNITEV SISTEMA NAZIVOV IN NALOG DELOVNIH MEST
 
  V prvem odstavku se za besedami "v upravnih organih" dodajo besede "in
upravnih enotah" ter v drugem odstavku za besedami "v upravnem organu" besede
"in upravni enoti".
 
        DOPOLNITEV RAZVRSTITVE DELOVNIH MEST IN NALOG
 
  SKUPINA: 8
  Besedilo skupine 8 se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
  "Višji upravni delavci v upravnih organih
  Zahtevani pogoji:
  - strokovna izobrazba: visoka (VII/1), specializacija (VII/2), magisterij
(VII/2), doktorat znanosti (VIII),
  - delovne izkušnje: od 5 do 10 let
  Nazivi: Generalni sekretar, državni podsekretar, svetovalec Vlade
Republike Slovenije, podsekretar, pomočnik predstojnika, svetovalec
predstojnika, višji svetovalec
  1. Generalni sekretar
  - pomoč ministru pri vodenju organa ter zagotavljanju usklajevanja in
kontinuitete dela,
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 10 let delovnih izkušenj
  2. Državni podsekretar
  - vodenje posameznega strokovnega dela na ožjem področju v ministrstvu,
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 10 let delovnih izkušenj
  3. Svetovalec Vlade Republike Slovenije
  - oblikovanje novih sistemskih rešitev na posameznem področju,
  - vodenje zelo zahtevnih projektnih nalog
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 10 let delovnih izkušenj
  4. Podsekretar
  - vodenje posameznega področja v ministrstvu in neposredno opravljanje
nalog na tem področju,
  - pomoč ministru pri vodenju ministrstva,
  - usklajevanje dela posameznih notranjih organizacijskih enot,
  - skrb za napredek organizacije in metod dela,
  - organiziranje ustreznih oblik sodelovanja z drugimi organizacijskimi
enotami ter drugimi organi
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 10 let delovnih izkušenj
  5. Pomočnik predstojnika
  - vodenje posameznega področja v upravnem organu v sestavi ali v
strokovni službi in neposredno opravljanje določenih nalog na tem področju,
  - organiziranje ustreznih oblik sodelovanja z drugimi organizacijskimi
enotami
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 10 let delovnih izkušenj
  6. Svetovalec predstojnika
  - priprava sistemskih zakonov in drugih najzahtevnejših predpisov,
  - priprava najzahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij,
poročil in drugih gradiv, ki se nanašajo na sistemske rešitve
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 8 let delovnih izkušenj
  7. Višji svetovalec
  - izdelava sistemskih zakonov in drugih najzahtevnejših pravnih aktov,
  - izdelava najzahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij,
poročil in drugih gradiv, ki se nanašajo na sistemske rešitve,
  - nadzorstvo nad uporabo predpisov v upravnem postopku in pisarniškem
poslovanju
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 5 let delovnih izkušenj
  Višji upravni delavci v upravnih enotah:
  Zahtevani pogoji:
  - strokovna izobrazba: visoka (VII/1), specializacija (VII/2), magisterij
(VII/2),
  - delovne izkušnje: od 5 do 10 let
  Nazivi: načelnik upravne enote, vodja notranje organizacijske enote v
upravni enoti in vodja izpostave v upravni enoti
  1. Načelnik upravne enote
  - vodenje upravne enote,
  - izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
  - koordiniranje dela notranjih organizacijskih enot,
  - zagotavljanje opravljanja strokovnih in drugih nalog, ki so skupne
notranjim organizacijskim enotam,
  - opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem upravne
enote,
  - skrb za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja upravne enote
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 10 let delovnih izkušenj
  2. Vodja notranje organizacijske enote v upravni enoti
  - vodenje notranje organizacijske enote v upravni enoti,
  - odločanje v upravnih stvareh
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 5 let delovnih izkušenj
  3. Vodja izpostave v upravni enoti
  - vodenje izpostave v upravni enoti,
  - odločanje v upravnih stvareh
  Zahtevani pogoji: visoka (VII/1), 5 let delovnih izkušenj.
  SKUPINA: 7 (podskupina od 7/1 do 7/4)
  V prvem odstavku se v točki a) Nazivi upravnih delavcev za nazivom
"Republiški inšpektor I" dodata naziva "upravni inšpektor" in "inšpektor".
  V točki a) Upravni delavci se za točko "1. Republiški inšpektor I" dodata
dve novi točki, ki se glasita:
  2. Upravni inšpektor (podskupina 7/4)
  - neposredno opravljanje nadzorstva nad izvrševanjem predpisov v upravnem
postopku
  Zahtevani pogoji:
  visoka (VII/1), 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta pri reševanju
upravnih zadev
  3. Inšpektor (podskupina 7/4)
  - neposredno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva Zahtevani pogoji:
  visoka (VII/1), 5 let delovnih izkušenj, strokovni izpit za inšpektorje
  Zaporedne dosedanje številke 1 do 6 se preštevilčijo tako, da postanejo
zaporedne številke 1 do 8.


AAA Zlata odličnost