Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2993. Sklep o spremembah in dopolnitvah pogojev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, stran 5110.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 11. člena sklepa o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetjih (Uradni list RS, št. 37/94) ter 17. člena statuta javnega holdinga mestnih javnih podjetjih je Skupščina Holdinga mesta Ljubljane d.o.o. na 2. seji dne 7. 12. 1994 sprejela
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah pogojev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
(Uradni list RS, št. 13/92, 35/92)
1. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
"S pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: pogoji) se ureja oskrba s toploto, oziroma pravice, obveznosti in odgovornost dobavitelja in odjemalca toplote za:
- naprave dobavitelja toplote,
- naprave odjemalca toplote,
- priključitev na vročevodno omrežje,
- dobavo in kvaliteto toplote,
- odjemno mesto in merilne naprave,
- prijavo, odjavo in reklamacije,
- neupravičen odjem toplote,
- prekinitev dobave toplote,
- obveznosti dobavitelja,
- obveznosti odjemalca,
- prehodne in končne določbe."
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. je dobavitelj toplote (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj).
Odjemalec toplote po teh pogojih je vsaka fizična in pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: odjemalec), ki ji dobavitelj na podlagi predhodne pisne pogodbe dobavlja toploto po vročevodnem omrežju.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi: "Naprave odjemalca so:
- priključni vročevod,
- toplotna postaja, ki je sestavljena iz: priključne postaje in hišne postaje,
- interne toplotne naprave.
Naštete naprave so v upravljanju odjemalca. Stroški izgradnje in vzdrževanja bremenijo njihovega lastnika oziroma odjemalca."
4. člen
Peti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Y = faktor odjema toplote
- za redno obratovanje Y = 0,80
- za poskusno obratovanje toplotnih naprav obstoječih stanovanjskih objektov, ki menjajo lastni vir ogrevanja in se priključujejo na sistem daljinskega ogrevanja Y = 0,80
- do prevzema odjemalčevih toplotnih naprav v redno obratovanje Y = 1,00."
5. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Za obdobje, ko je vodomer ali toplotni števec za ogrevanje potrošne vode v okvari, se določi dobavljena količina na osnovi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je vodomer ali toplotni števec še pravilno deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote za ogrevanje potrošne vode.
Primerljivo obračunsko obdobje določi dobavitelj."
6. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi: "Za obdobje, ko je toplotni števec v okvari; se določi dobavljena količina na osnovi porabe toplote v primerljivem obračunskem obdobju, ko je toplotni števec še pravilno deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.
Primerljivo obračunsko obdobje določi dobavitelj."
7. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi: "Če pokaže preizkus merilnih naprav večja odstopanja, kot je dopustno po pravilniku o metroloških pogojih za merilnike količine toplote, se šteje, da je števec v okvari, obračun dobavljene toplote pa se za tisto časovno obdobje izvede skladno z 32. in 34. členom teh pogojev."
8. člen
V 45. členu se v 1. odstavku izraz "toplotne energije" nadomesti z izrazom "toplote". Sedma alinea se v celoti črta.
9. člen
V 50. členu se spremeni tretja alinea tako, da se glasi:
"- da na osnovi plačila mesečnega pavšalnega zneska skrbi za odpravo motenj pri delovanju toplotne postaje, ki ne zahtevajo vgradnje novih elementov,"
10. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi: "Dobavitelj na osnovi plačila mesečnega pavšalnega zneska skrbi za odpravo motenj pri delovanju toplotne postaje, ki ne zahtevajo vgradnje novih elementov (ugotavljanje vzrokov napak, nastavitev regulacijskih krogov, zagon črpalk, čiščenje lovilnikov nesnage in podobno)."
11. člen
52. člen se v celoti črta.
12. člen
V 53. členu se petnajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
"- da skrbi za vzdrževanje svojih toplotnih naprav"
13. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi: "Periodične preglede, popravila in zamenjave pokvarjenega toplotnega števca na odjemnem mestu v priključni postaji in glavnega vodomera, ki je vgrajen pred napravo za pripravo tople potrošne vode, opravlja dobavitelj proti plačilu mesečnega pavšalnega zneska."
14. člen
V določbah vseh členov pogojev se izraz "toplotna energija" nadomesti z izrazom "toplota" v ustreznem sklonu.
15. člen
Spremembe in dopolnitve pogojev se uporabljajo za vsa že sklenjena in nova dobavna razmerja.
16. člen
Spremembe in dopolnitve pogojev se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati 1. januarja 1995.
Ljubljana, dne 7. decembra 1994.
Predsednik Skupščine
Holdinga mesta Ljubljane d.o.o.
prof. dr. Janez Kranjc l. r.

AAA Zlata odličnost