Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2978. Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev, stran 5027.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev
Razglašam zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 1994.
Št. 012-01/94-163
Ljubljana, dne 27. decembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O ZAČASNI UREDITVI ORGANIZACIJE IN PRISTOJNOSTI OBČINSKIH SODNIKOV ZA PREKRŠKE IN OBČINSKIH JAVNIH PRAVOBRANILCEV
1. člen
Z 31. decembrom 1994 občinski in medobčinski sodniki za prekrške ter občinski in medobčinski javni pravobranilci kot samostojni organi občin prenehajo z delom.
2. člen
Od 1. januarja 1995 do uveljavitve novega zakona o prekrških (v nadaljnjem besedilu: zakon o prekrških) občinski in medobčinski sodniki za prekrške nadaljujejo z delom kot samostojni državni organi z imenom sodnik za prekrške in s pristojnostmi, ki jih imajo občinski sodniki za prekrške po zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93).
Od 1. januarja 1995 do uveljavitve novega zakona o državnem pravobranilstvu (v nadaljnjem besedilu: zakon o državnem pravobranilstvu) občinski in medobčinski javni pravobranilci in njihovi namestniki, ki so bili imenovani po zakonu o javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76 in 31/84 ter Uradni list RS, št. 8/90 in 5/91) (v nadaljnjem besedilu: javni pravobranilci) nadaljujejo z delom v Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije kot namestniki javnega pravobranilca Republike Slovenije.
3. člen
Za obdobje iz prejšnjega člena strokovni sodelavci, administrativni, računovodski, tehnični in drugi delavci, zaposleni pri občinskih in medobčinskih sodnikih za prekrške in pri občinskih in medobčinskih javnih pravobranilstvih, nadaljujejo z delom pri sodnikih za prekrške oziroma pri Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije s pravicami in dolžnostmi iz delovnega razmerja, kot jih določajo predpisi, ki urejajo te pravice in dolžnosti za delavce v državnih organih.
4. člen
Sodniki za prekrške obdržijo glede pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja in v zvezi z izvrševanjem funkcije položaj, ki je po veljavni zakonodaji predpisan za občinske sodnike za prekrške.
Dosedanji vodje občinskih in medobčinskih organov za postopek o prekršku imajo od uveljavitve tega zakona pristojnosti predstojnika organa.
5. člen
Javni pravobranilci obdržijo glede pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja in v zvezi z izvrševanjem funkcije položaj, ki je po veljavni zakonodaji predpisan za občinske in medobčinske javne pravobranilce.
6. člen
Do uveljavitve zakona o prekrških voli in razrešuje sodnika za prekrške Državni zbor Republike Slovenije ob smiselni uporabi določb o postopku in pogojih, določenih v zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93).
Postopke za izvolitev sodnikov za prekrške oziroma postopke za imenovanje javnih pravobranilcev, ki jim je potekel mandat pred uveljavitvijo tega zakona, pa postopki za njihovo ponovno izvolitev oziroma imenovanje niso bili začeti oziroma niso bili končani, začne oziroma nadaljuje Državni zbor Republike Slovenije.
7. člen
Sodniki za prekrške, strokovni sodelavci, administrativni, računovodski, tehnični in drugi delavci, nadaljujejo delo na sedežih sedanjih občinskih sodnikov za prekrške za območja, za katera so delovali občinski sodniki za prekrške.
Javni pravobranilci, strokovni sodelavci, administrativni, računovodski, tehnični in drugi delavci opravljajo delo na sedežih sedanjih občinskih javnih pravobranilcev.
8. člen
Sredstva za delo sodnikov za prekrške kot samostojnih državnih organov se od 1. januarja 1995 zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
Obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se določi po predhodni uskladitvi z ministrstvom, pristojnim za pravosodje.
9. člen
Sredstva za delo javnih pravobranilcev, strokovnih sodelavcev, administrativnih, računovodskih, tehničnih in drugih delavcev se od 1. januarja 1995 zagotavljajo v okviru letnega finančnega načrta Javnega pravobranilstva Republike Slovenije.
10. člen
Do uveljavitve zakona o državnem pravobranilstvu so javni pravobranilci po pooblastilu občine dolžni zastopati občine, njihove organe, občinske organizacije in sklade, ki so pravne osebe, kolikor to ni v nasprotju s koristmi in interesi Republike Slovenije.
11. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1995.
Št. 716-01/94-5/1
Ljubljana, dne 19. decembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l.r.

AAA Zlata odličnost