Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2996. Tarifni sistem za prodajo toplotne energije iz vročevodnega in toplovodnega omrežja za območje občine Celje, stran 5115.

Na podlagi 9. člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86), odloka o gospodarskih javnih službah v občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94), odloka o obvezni vgraditvi in uporabi merilnikov toplotne energije (Uradni list RS, št. 65/94), je delavski svet JP Komunala Celje, na seji dne 12. 12. 1994 sprejel
TARIFNI SISTEM
za prodajo toplotne energije iz vročevodnega in toplovodnega omrežja za območje občine Celje
1. člen
S tarifnim sistemom se določajo tarifni elementi in tarifne postavke za obračunavanje toplotne energije, ki jo dobavitelj, Javno podjetje Komunala Celje, PE Toplotna oskrba Celje, Škapinova la dobavlja odjemalcem toplotne energije iz vročevodnega in toplovodnega omrežja.
Nadalje se s tem tarifnim sistemom določajo kriteriji in merila za določanje ravni cen toplotne energije, načela in kriteriji za določanje tarifnih postavk in to tako, da stimulira racionalno rabo toplotne energije in koriščenje proizvodnih in distribucijskih objektov.
2. člen
Tarifni sistem velja praviloma za vse odjemalce, toplotne energije iz vročevodnega omrežja na območju Celja in Štor. Po potrebi se lahko z določenimi odjemalci nestanovanjskega odjema sklenejo posebne pogodbe.
3. člen
Tarifna elementa, za katere se ugotavljajo tarifne postavke sta:
1. priključna moč v MW,
2. dobavljena količina toplotne energije v MWh.
4. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
- cena za enoto priključne moči v SIT/MW mesec,
- cena za toplotno energijo v SIT/MWh,
- cena za potrošno vodo v SIT/m3,
- števnina v SIT/m2.
5. člen
Priključna moč se določa po določilih pogojev za dobavo in odjem toplotne energije in vročevodnega in toplovodnega omrežja na območju Celja in Štor, ter se obračunava v MW, vrednost pa se zaokroži na pet decimalnih mest.
6. člen
Dobavljena količina toplotne energije se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem, posredno pa z vodomerom, ali pa določa pavšalno, kot je določeno v 53. in 54. členu splošnih in tehničnih pogojev, za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega in toplovodnega sistema na območju Celja in Štor. Pri obračunu se vrednosti merjene v MWh zaokrožijo na dve decimalni mesti, merjenje v m3 pa na celo število.
7. člen
Letni znesek za priključno moč, ki predstavlja fiksni del stroškov ogrevanja in se praviloma obračuna mesečno. Mesečni znesek se določi tako, da se mesečna tarifna postavka za priključno moč (SIT/MWh mesec) množi s priključno močjo. Znesek je neodvisen od dobavljene energije in pokriva naslednje neodvisne stroške poslovanja:
- amortizacijo,
- vzdrževanje,
- neodvisen del prispevkov davkov ter obveznosti,
- osebne dohodke,
- stroške vodenja in upravljanja.
8. člen.
V stanovanjski gradnji se znesek za priključno moč razdeli sorazmerno ogrevani površini stanovanj.
9. člen
Znesek za dobavljeno količino toplotne energije ugotovljene neposredno s toplotnim števcem ali določene pavšalno, predstavlja variabilni del stroškov ogrevanja ter se dobi tako, da se število dobavljenih MWh pomnoži z ustrezno tarifno postavko za enoto dobavljene količine toplotne energije (SIT/MWh).
Mesečni znesek za dobavljeno količino toplotne energije, izmerjeno na glavnem števcu, za ogrevanje prostorov v stanovanjski izgradnji se razdeli v skladu z odlokom o obvezni vgraditvi in uporabi merilnikov toplotne energije na osnovi:
- velikosti ogrevalne površine zaključene enote - stanovanja ali poslovnega prostora,
- oziroma razdelilnikov stroškov ogrevanja.
10. člen
Znesek za dobavljeno količino toplotne energije za ogrevanje potrošne vode, ki se ugotavlja posredno preko vodomera, se ugotovi tako da se količina, porabljene vode, merjene v m3, zmnoži s tarifno postavko za ogrevanje potrošne vode (SIT/m3).
11. člen
Števnina zajema letne stroške vzdrževanja in zamenjave, dotrajanih števcev in se praviloma zaračunava mesečno tako, da se strošek porazdeli na m2 stanovanjske površine.
RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTNE ENERGIJE
12. člen
Vsi odjemalci so razdeljeni v dve skupini:
1. stanovanjski odjem,
2. nestanovanjski odjem.
13. člen
Stanovanjski odjem zajema: stanovanja, domovanja ostarelih, šolske ustanove, dijaške domove, vzgojno varstvene ustanove in objekte v občinski lasti.
14. člen
Tarifna skupina nestanovanjski odjem zajema vse odjemalce, ki niso zajeti v 13. členu tega pravilnika, vključno objekte v gradnji oziroma med preizkusom delovanja toplotnih naprav. Izjemoma se za obstoječe stanovanjske objekte, ki menjajo lastni vir ogrevanja in se priključujejo na sistem daljinskega ogrevanja, med preizkusom delovanja toplotnih naprav uporablja tarifna skupina stanovanjski odjem.
OBRAČUN DOBAVE TOPLOTNE ENERGIJE
15. člen
Obračun dobave toplotne energije se pri posameznem odjemalcu izvrši z:
- razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
- obračunom priključne moči po veljavni tarifi,
- obračunom dobavljenih količin toplotne energije po veljavni tarifi,
- obračunom števnine.
16. člen
Če se več odjemalcev različnih tarifnih skupin oskrbuje s toplotno energijo preko ene merilne naprave, se obračun dobavljene energije načeloma izvrši v razmerju pavšalnih količin, določenih v splošnih, tehničnih pogojih dobave in odjema toplotne energije ter tarifnih postavk določenih v 4. členu.
17. člen
Do prevzema odjemalčevih toplotnih naprav v redno obratovanje to je do prejema kopije uporabnega dovoljenja oziroma komisijske ugotovitve, da so odjemalčeve toplotne naprave pravilno izvedene, se pri obračunu toplotne energije upošteva korekcijski faktor 1,2.
18. člen
Strošek za priključno moč se obračuna v odvisnosti od števila dni v obračunskem obdobju praviloma mesečno. Letni strošek za priključno moč se deli s 365 (366) dnevi in pomnoži s številom obračunskih dni.
19. člen
Dobavljena količina toplotne energije se obračuna na naslednji način:
- pri obračunu po toplotnem števcu se količina dobavljene toplotne energije obračuna na podlagi odčitkov glavnega toplotnega števca,
- pri obračunu po vodomeru se količina dobavljene toplotne energije obračuna na podlagi odčitkov glavnega vodomera za toplo potrošno vodo,
- pri pavšalnem obračunu se od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta obračunava dobavljena količina toplotne energije v odvisnosti od števila dni v obračunskem obdobju na enak način kot strošek priključne moči.
20. člen
Odjemalec je dolžan plačati dobavljeno toplotno energijo in storitve, ki se zaračunavajo skupaj s toplotno energijo, najkasneje v 15 dneh po dnevu odčitka, pri pavšalno izračunanih količinah pa najkasneje v 15 dneh po dnevu odčitka, pri pavšalno izračunanih količinah pa najkasneje v 15 dneh od datuma izstavitve računa.
Odjemalec je dolžan poravnati svoje obveznosti z gotovino, čekom, z virmanom ali s splošno položnico.
V primeru dvoma o plačilni sposobnosti odjemalca ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj zahteva plačilo vnaprej, je enako največjemu mesečnemu odjemu v zadnjih 12 mesecih ali 25% največjega možnega mesečnega odjema, izračunanega na osnovi priključne moči porabnika.
21. člen
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj od zapadlosti računa do dneva plačila zaračunava zamudne obresti skladno z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/92 in 13/93).
22. člen
Odjemalec mora poravnati fiksni del stroškov dobave toplotne energije za čas, ko mu je bila po določbah 31. in 32. člena splošnih pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega in toplovodnega omrežja na območju občine Celje prekinjena dobava toplotne energije.
23. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vodovodne vode plača odjemalec dobavitelju vodovodne vode.
24. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeno toplotno energijo oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na osnovi dobavnih pogojev oziroma dogovora z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki, v osmih dneh po prejemu računa ali obračuna.
Pripombe oziroma ugovor na prejeti račun ali obračun ne odložijo plačila računa oziroma obračuna za nesporni del.
OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTNE ENERGIJE
25. člen
Cene toplotne energije iz sistema vročevodnega in toplovodnega omrežja ter števnina, se določajo v skladu z veljavnimi predpisi ter politiko cen in razvoja daljinske oskrbe s toplotno energijo v Celju.
26. člen
Na podlagi tarifnega sistema se tarifne postavke za posamezne tarifne elemente določajo na osnovi veljavnega postopka in se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena, in nova dobavna razmerja.
28. člen
Tarifni sistem sprejme Delavski svet JP Komunale Celje.
29. člen
Soglasje k tarifnemu sistemu da IS Občine Celje.
30. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifni sistem, preneha veljati dosedanji tarifni sistem za prodajo toplotne energije iz vročevodnega in toplovodnega na območju občine Celje (Uradni list SRS, št. 14/89).
31. člen
Ta tarifni sistem začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 1995 oziroma od uveljavitve cen po tem tarifnem sistemu.
Celje, dne 20. oktobra 1994.
Predsednik delavskega sveta
Javnega podjetja
Komunale Celje
Vladimir Žirovec l. r.

AAA Zlata odličnost