Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3007. Odlok o komunalnih taksah, stran 5124.

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91) ter 13. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/94 in 66/93) na 30. seji z dne 7. 12. 1994 sprejela prečiščeno besedilo
ODLOKA
o komunalnih taksah
1. člen
Na področju občine Šmarje pri Jelšah predpisujemo komunalne takse za uporabo naslednjih predmetov, in sicer:
1. igralnih sredstev v javnih lokalih (igralni avtomati, biljardi itd.)
2. za reklamne napise, objave in oglase; ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
3. vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe,
4. za uporabo javnega prostora za začasne namene,
5. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti na pločniku,
6. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene.
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za posamezne takse predmete oziroma storitve določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Z uveljavitvijo tega odloka se določi vrednost točke v višini 2 tolarjev.
Vrednost točke določa občinski svet in jo med letom lahko valorizira ter usklajuje z rastjo indeksa cen na drobno.
Občinski svet lahko v posebnih primerih oprosti posamezne taksne zavezance plačila komunalne takse.
2. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse.
3. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil občinsko upravo za družbene prihodke o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe. Dejstvo, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan občinski upravi za družbene prihodke v 15 dneh prijaviti nastanek taksne obveznosti, če ni v taksni tarifi določeno drugače.
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse.
4. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti občinsko upravo za družbene prihodke in plačati predpisano takso, razen, če je v tarifi drugače določeno.
5. člen
Če s tem odlokom ni drugače določeno, zapade taksna obveznost v plačilo v 30 dneh od vročitve odločbe.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja.
6. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravlja po veljavnih davčnih predpisih, od pravnih oseb pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti.
Pravica izterjati komunalno takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
7. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna lokalne skupnosti. Zbrana sredstva komunalne takse v proračunu občine se kot dohodek zbirajo in vodijo ter razporejajo po realiziranih vplačilih po posameznih naseljih. Zbrana. sredstva so vir financiranja za programe krajevnih skupnosti.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava za družbene prihodke.
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravno osebo ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v določenem roku ne prijavi predmeta ali storitve za katero je predpisano plačilo komunalne takse.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o komunalnih taksah (Uradni list SRS. št. 10/85, 11/86, 11/87, 14/88. 13/89. 25/89, 42/89 in Uradni list RS. št. 25/90).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifa št. 1
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:
točk
  - za elektronski igralni avtomat      2000
  - za biljard (navadni in avtomatski)    800
  - za druga igralna sredstva         500
1. Javni lokali so poslovni lokali (gostilne, restavracije, menze, bifeji, itd.) kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so razni stenski avtomati, namizne igre, marjance in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe teh sredstev.
3. Taksa se ne plačuje za uporabo balinišč in kegljišč.
4. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.
5. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu glasbeni avtomat, ne glede na to, ali je lastnik avtomata ali ne.
Tarifa št. 2
Za reklamne napise, objave, oglase na panojih, tablah itd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača letna taksa od m2.
1. če so trajnega značaja glede na velikost:
točk
- do 2 m2               150
- od 2 m2 do 5 m2           250
- nad 5 m2              400
2. za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki nimajo trajnega značaja glede velikosti:
točk
- do 2 m2               50
- od 2 m2 do 5 m2           80
- nad 5 m2              120
Opombe:
1. Taksa iz te tarifne številke se ne plačuje za napise firm, ki so po zakonu ali odloku občinske skupščine obvezni. V primeru, da je na poslovni stavbi več označb firme, se taksa ne plača od ene označbe, nadaljnje označbe pa se štejejo kot reklamni napisi v smislu te tarifne številke.
2. Takse po tej tarifni številki je oproščeno propagiranje kulturnih, športnih in humanitarnih prireditev ter turističnih znamenitosti, objave državnih organov, političnih organizacij in društev, občasni reklamni napisi v izložbah itd. Plačila takse so oproščeni tudi tisti propagandni objekti, katerih dohodki so neposredno namenjeni za financiranje kulturnih in športnih dejavnosti in so nameščeni v prostorih za kulturo in športno dejavnost.
3. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, za katero se objavlja reklamni napis, objava ali oglas. Zavezanec iz 2. točke te tarifne številke je dolžan namestitev taksnega predmeta še pred namestitvijo prijaviti upravi za družbene prihodke občine, na območju katere bo predmet nameščen, če je višina takse odvisna od površine, mora v prijavi navesti tudi kvadraturo taksnega predmeta. Površina taksnega predmeta se računa tako, da se okoli napisa zariše četverokotnik, ki zajema še največji in najširši del predmeta.
4. Taksno obveznost po 1. točki te tarifne številke je zavezanec dolžan poravnati v občini, na območju katere je nameščen taksni predmet.
Tarifa št. 3
Za uporabo vitrine, v kateri se prodaja, razstavlja ali nudi blago zunaj poslovne stavbe, se plača taksa v vrednosti 600 točk.
Tarifa št. 4
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača naslednja taksa:
- za kioske: 10 točk za vsak m2 dnevno
- za stojnice: 10 točk za vsak m2 dnevno
- za cirkus: 8 točk za vsak m2 dnevno
- parkirišča: 10 točk za parkirišče dnevno.
Tarifa št. 5
Za uporabo javnega pločnika pred poslovnim prostorom ter za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti na njem se plača za vsak m2 površine dnevno 4 točke.
Tarifa št. 6
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene se plača za vsak m2 10 točk.
Taksni zavezanec po tej tar. št. je uporabnik javne površine.
Št. 41700-0147/94-001
Šmarje pri Jelšah, dne 7. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti