Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2984. Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru, stran 5092.

Na podlagi 86. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 1994 sprejel
ODLOK
o preoblikovanju Univerze v Mariboru
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ustanovitelj Univerze v Mariboru je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. STATUSNA OPREDELITEV UNIVERZE V MARIBORU
2. člen
Ime: Univerza v Mariboru.
Skrajšano ime: UM.
Sedež: Maribor, Krekova 2.
Univerza v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba.
3. člen
Fakultete in visoke strokovne šole univerze (v nadaljnjem besedilu: članice) so:

Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Skrajšano ime: UM EPF
Sedež: Maribor, Razlagova 14

Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UM FERI
Sedež: Maribor, Smetanova 17

Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo
Skrajšano ime: UM FG
Sedež: Maribor, Smetanova 17

Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UM FKKT
Sedež: Maribor, Smetanova 17

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Skrajšano ime: UM FOV
Sedež: Kranj, Prešernova 11

Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UM FS
Sedež: Maribor, Smetanova 17

Univerza v Maribora
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UM PEF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160

Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UM PF
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9

Univerza v Maribora
Visoka kmetijska šola
Skrajšano ime: UM VKŠ
Sedež: Maribor, Vrbanska ulica 30

Univerza v Mariboru
Visoka zdravstvena šola
Skrajšano ime: UM VZŠ
Sedež: Maribor, Žitna 15
4. člen
Članice lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju oziroma za posamezno znanstveno ali umetniško disciplino ali strokovno področje oblikujejo organizacijske enote.
Če organizacijska enota pridobiva del prihodka z opravljanjem dejavnosti iz 10. člena tega odloka, ima pooblastila v pravnem prometu, ki jih izvršuje v imenu in za račun članice.
S statutom univerze se določijo organizacijske enote članic, ki imajo pooblastila v pravnem prometu, obseg teh pooblastil in odgovornost za njihovo poslovanje.
5. člen
Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti in dejavnosti članic ter ob predhodnem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, fundacijo, sklad ali drugo pravno osebo.
Z javnimi sredstvi se lahko ustanovi samo zavod.
6. člen
Statut univerze določi pogoje za vključitev samostojnih visokošolskih in drugih zavodov kot pridruženih članic ter njihove pravice in obveznosti.
III. DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC
7. člen
Univerza zagotavlja razvoj znanosti in strok ter prek fakultet ali visokih strokovnih šol v izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z naravoslovnega, tehniškega in tehnološkega, zdravstvenega, kmetijskega, družboslovnega in humanističnega znanstvenega oziroma strokovnega področja.
Univerza lahko neposredno organizira izvajanje znanstveno-raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih programov s področij, naštetih v prvem odstavku tega člena.
Univerza organizira in usklajuje tudi izvajanje dejavnosti, potrebnih za uresničevanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena.
8. člen
Članice opravljajo na posameznih študijskih področjih izobraževalno in znanstveno-raziskovalno dejavnost, ki temelji na eni ali več sorodnih ali med seboj povezanih znanstvenih disciplin ter strok.
Studijska področja po posameznih članicah so:
- Ekonomsko-poslovna fakulteta: ekonomija, poslovodenje;
- Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: elektrotehnika, računalništvo, informatika;
- Fakulteta za gradbeništvo: gradbeništvo, promet;
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: kemijska tehnologija;
- Fakulteta za organizacijske vede: organizacija dela, informatika;
- Fakulteta za strojništvo: strojništvo, tekstilna tehnologija;
- Pedagoška fakulteta: izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev;
- Pravna fakulteta: pravo;
- Visoka kmetijska šola: agronomija, zootehnika;
- Visoka zdravstvena šola: zdravstvena nega.
Študijske programe z dveh ali več študijskih področij lahko izvaja več članic skupaj.
9. člen
Fakultete razvijajo znanstvene discipline, na katerih temeljijo njihovi študijski programi, ter znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij.
Znanstveno-raziskovalno delo opravljata tudi Visoka kmetijska šola in Visoka zdravstvena šola, vsaka na področju znanstvenih disciplin, na katerih temeljijo njuni študijski programi.
Članice lahko organizirajo oziroma izvajajo tudi dejavnosti, ki so potrebne za uresničevanje dejavnosti, določenih v 8. členu ter v prvem in drugem odstavku tega člena.
10. člen
Članice izvajajo temeljno-raziskovalne, aplikativno-raziskovalne, razvojne in druge projekte ter javna pooblastila. Pri izvajanju teh dejavnosti obračunavajo nastale stroške v skladu s predpisi.
Članice lahko opravljajo tudi strokovno, razvojno in svetovalno delo ter druge dejavnosti, opredeljene s statutom, če to ne ovira izvajanja dejavnosti iz 8. in 9. člena tega odloka in prvega odstavka tega člena in če zagotovijo povračilo stroškov, nastalih pri njihovem opravljanju. Za taka dela članice pripravljajo predračune in obračune stroškov v skladu z računovodskimi standardi.
11. člen
S statutom Univerze se podrobneje opredelijo dejavnosti iz zadnjega odstavka 9. člena in 10. člena tega odloka ter pogoji za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena tega odloka.
IV. ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC
12. člen
Organi univerze in članic se v skladu z zakonom določijo v statutu.
Dekan predstavlja in zastopa članico univerze v okviru njenih pravic in obveznosti, določenih z zakonom, tem odlokom in statutom univerze.
S statutom se lahko določi, da sta funkcija vodenja strokovnega dela in poslovodna funkcija ločeni.
13. člen
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje mandata in način odločanja organov univerze in članic se podrobneje uredijo s statutom v skladu z zakonom in tem odlokom.
V. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC
14. člen
Univerza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
- iz proračuna Republike Slovenije,
- iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
- s plačili za opravljene storitve,
- iz dotacij, dediščin in daril, iz drugih virov.
15. člen
S premoženjem upravljajo in razpolagajo univerza oziroma članice, na način in po postopku, določenem z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
Univerza lahko razpolaga z nepremičnino, namenjeno za opravljanje dejavnosti iz 8. in 9. ter prvega odstavka 10. člena tega odloka in pridobljeno iz javnih sredstev, v soglasju z ustanoviteljem, z nepremičnino, namenjeno za opravljanje teh dejavnosti in pridobljeno iz drugih virov, pa v skladu z namenom, za katerega je bila pridobljena.
Članice upravljajo in razpolagajo z nepremičnino, namenjeno za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena tega odloka v soglasju z ustanoviteljem.
Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, ki je namenjena več članicam.
Z drugimi premičninami, namenjenimi za opravljanje dejavnosti posameznih članic, upravljajo in razpolagajo članice.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki univerze in članic se uporablja, za opravljanje in razvoj dejavnosti, in sicer za poplačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
17. člen
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev univerze ter članic, ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz 8. in 9. oziroma prvega odstavka 10. člena tega odloka, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora univerze oziroma s statutom določenega organa članice.
Ne glede na določila iz prejšnjega odstavka tega člena vsaka članica poravnava primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz drugega odstavka 10. člena tega odloka. Primanjkljaja ni mogoče poravnati iz javnih sredstev.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI UNIVERZE IN ČLANIC V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, določene v tem odloku in statutu, brez omejitev.
Članice nastopajo v pravnem prometu v imenu in za račun univerze, vsaka v okviru svoje dejavnosti iz 8. in 9. člena tega odloka, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom.
Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena z vsem premoženjem, s katerim upravlja oziroma razpolaga, za obveznosti članic iz drugega odstavka tega člena pa s premoženjem, ki ga članice uporabljajo pri opravljanju te dejavnosti.
Pri izvajanju dejavnosti iz 10. člena tega odloka članice nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom, odgovarjajo pa s premoženjem, s katerim v ta namen razpolagajo.
Sredstva univerze in članic se lahko vodijo na več računih v skladu s predpisi.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI UNIVERZE, ČLANIC V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti univerze in članic do višine vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim univerza oziroma članice upravljajo in razpolagajo.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN UNIVERZE
20. člen
Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za delo univerze na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.
21. člen
Ob koncu poslovnega leta je univerza dolžna ustanovitelju predložili poslovno poročilo in temeljne računovodske izkaze.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Univerza začne poslovati v pravnem prometu po tem odloku s 1. 1. 1995.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha kot članica Univerze Tehniška fakulteta.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom kot nove članice univerze:
- Tehniška fakulteta - Oddelek za elektrotehniko, računalništvo in informatiko kot Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
- Tehniška fakulteta - Oddelek za gradbeništvo kot Fakulteta za gradbeništvo,
- Tehniška fakulteta - Oddelek za kemijsko tehnologijo kot Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Tehniška fakulteta - Oddelek za strojništvo kot Fakulteta za strojništvo,
- Višja zdravstvena šola kot Visoka zdravstvena šola.
25. člen
Visokošolski zavodi iz prejšnjega člena prevzamejo tudi delavce in študente, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka zaposleni oziroma so se izobraževali na oddelkih Tehniške fakultete oziroma na Višji zdravstveni šoli.
Visokošolski zavodi iz prejšnjega člena prevzamejo tudi premoženje Tehniške fakultete in njenih oddelkov ter Višje zdravstvene šole. Za upravljanje in razpolaganje z nepremičninami in drugim premoženjem veljajo določbe 15. člena tega odloka.
Visokošolski zavodi iz prejšnjega člena uporabljajo smiselno do sprejema statuta univerze oziroma do oblikovanja organov iz 27. člena tega odloka veljavne statute tistih visokošolskih zavodov, iz katerih so nastali.
26. člen
Ustanoviteljske pravice gospodarskih družb, zavodov ali drugih pravnih oseb, ki so jih ustanovile ali soustanovile fakultete, visoke in višje šole, z dnem uveljavitve tega odloka prevzame Univerza.
27. člen
Univerza mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka sprejeti statut, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi statuta pa oblikovati organe.
28. člen
Rektor Univerze in dekani članic, ki to funkcijo opravljajo na dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do izteka mandata oziroma najkasneje do izteka roka iz prejšnjega člena.
Na predlog znanstveno-pedagoških svetov članic iz 24. člena tega odloka imenuje rektor vršilce dolžnosti dekanov teh članic v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
29. člen
Na podlagi zakona, tega odloka in bilance stanja na dan 31. 3. 1991 ter 31. 12. 1993 se opravi na univerzi in članicah popis premoženja. To premoženje se v skladu z zakonom in s 15. členom tega odloka knjigovodsko razporedi na univerzo oziroma članice.
S tem popisom se posebej določi premoženje, pridobljeno iz javnih sredstev, in posebej premoženje, pridobljeno iz drugih virov.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/7
Ljubljana, dne 21. decembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l.r.

AAA Zlata odličnost