Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2994. Sklep o spremembah in dopolnitvah tarifnega sistema za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, stran 5111.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 11. člena sklepa o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij (Uradni list RS, št. 37/94) ter 17. člena statuta javnega holdinga mestnih javnih podjetij je Skupščina Holdinga mesta Ljubljana d.o.o. na 2. seji dne 7. 12. 1994, sprejela
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah tarifnega sistema za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
(Uradni list RS, št. 13/92)
1. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S tem tarifnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: tarifni sistem), se določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) dobavlja odjemalcem toplote iz vročevodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
S tem tarifnim sistemom se določajo tudi načela in kriteriji za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov in to tako, da se stimulira racionalna raba toplote in da je boljše izkoriščanje proizvodno distribucijskih objektov.
2. člen
V 2. členu se v prvem in drugem odstavku izraz »toplotne energije« nadomesti z izrazom »toplote«.
V prvem odstavku se črta izraz »ljubljanskih občin«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
- cena za enoto priključne moči v SIT/MW, leto
- cena za enoto dobavljene količine:
- za toploto v SIT/MWh
- za toplo potrošno vodo v SIT/m3.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Letni znesek za priključno moč se dobi tako. da se letna tarifna postavka za priključno moč (SIT/MW, leto) pomnoži s priključno močjo in se obračunava mesečno, glede na število dni v obračunskem obdobju. Znesek je neodvisen od dobavljene količine toplote.«
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek za dobavljeno količino toplote, ugotovljene neposredno z toplotnim števcem ali določene pavšalno, se dobi tako, da se število dobavljenih MWh pomnoži z ustrezno tarifno postavko za enoto dobavljene količine toplote (SIT/MWh).«
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek za dobavljeno količino toplote za ogrevanje vode, ki se ugotavlja posredno preko vodomera, se ugotovi tako, da se količina porabljene vode, merjene v m3, pomnoži s tarifno postavko za ogrevanje potrošne vode (SIT/m3).«
7. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj od zapadlosti računa do dneva plačila zaračunava zamudne obresti.«
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in prekinitve dobave toplote po veljavnem ceniku.
Osnova za izračun stroškov je normativ porabe delovnega časa.«
9. člen
V 24. členu se beseda »otroški« nadomesti z izrazom »stroški«.
10. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi: »Dobavitelj je po prevzemu odjemalčevih toplotnih naprav v redno obratovanje dolžan proti plačilu mesečnega pavšalnega zneska opravljati dela navedena v 51. členu dobavnih pogojev.«
11. člen
V določbah vseh členov se izraz »toplotna energija« nadomesti z izrazom »toplota« v ustreznem sklonu.
12. člen
Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema se uporabljajo za vsa že sklenjena in nova dobavna razmerja.
13. člen
Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati 1. 1, 1995.
Ljubljana, dne 7. decembra 1994.
Predsednik Skupščine
Holding mesta Ljubljana, d.o.o.
prof. dr. Janez Kranjc l. r.

AAA Zlata odličnost