Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2988. Sklep o nalogah Urada vlade za informiranje, stran 5104.

Na podlagi 26. in 33. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 120. seji dne 22. decembra 1994 sprejela
SKLEP
o nalogah Urada vlade za informiranje
1. člen
Urad vlade za informiranje (v nadaljnjem besedilu: urad) je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), ki opravlja naloge, ki se nanašajo na:
- obveščanje domače javnosti o delu vlade, predsednika vlade in ministrstev;
- obveščanje tuje javnosti o delu vlade, predsednika vlade, ministrstev in predsednika države;
- organiziranje in izvajanje splošne promotivne dejavnosti države;
- spremljanje politike vlade na področju obveščanja javnosti, razvoj množičnih medijev in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, katerih dejavnost je povezana z množičnimi mediji in javnim obveščanjem.
Po dogovoru opravlja urad strokovne naloge s svojega delovnega področja tudi za druge državne organe.
2. člen
Na področju obveščanja domače javnosti o delu vlade, predsednika vlade in ministrstev opravlja urad naslednje naloge:
- obvešča javnost o delu vlade in sklepih, ki jih vlada sprejme na svojih sejah:
- pripravlja novinarske konference o aktualnih vprašanjih s področja dela vlade, predsednika vlade in ministrstev,
- pripravlja sporočila za javnost o delu vlade, njenih delovnih teles ter druga uradna sporočila za javna glasila;
- posreduje javnim glasilom gradiva vlade ter sporočila za javnost posameznih ministrstev in predsednika vlade;
- koordinira delovanje predstavnikov za tisk oziroma svetovalcev za odnose z javnostmi posameznih ministrstev;
- pripravlja in vodi organizirane medijske kampanje v sodelovanju z ministrstvi, predvsem takrat ko gre za temeljne vladne programske projekte;
- pripravlja izbore prispevkov (klipinge), ki so objavljeni v domačih medijih;
- opravlja analitično dokumentacijsko dejavnost, ki se nanaša na spremljanje, dokumentiranje in analiziranje prispevkov objavljenih v javnih glasilih.
3. člen
Na področju obveščanja tuje javnosti o delu vlade, predsednika vlade, ministrstev in predsednika države opravlja urad naslednje naloge:
- pripravlja novinarske konference ob državnih obiskih iz tujine in obiskih predstavnikov mednarodnih organizacij v Sloveniji;
- spremlja in analizira poročanje tujega tiska, radia in televizije o dogajanju v Sloveniji in v zvezi z mednarodno aktivnostjo naše države;
- načrtuje in organizira posamezne in skupinske obiske tujih novinarjev v Sloveniji ter zagotavlja osnovni informacijski servis tujim novinarjem, ki prihajajo v Slovenijo.
4. člen
Na področju organiziranja in izvajanja splošne promotivne dejavnosti države urad opravlja naslednje naloge:
- posreduje splošne informacije o Sloveniji tujcem in tujim organizacijam;
- načrtuje, izdaja in sofinancira splošno-promotivna gradiva o Sloveniji, namenjena tujim javnostim, ki so povezana s predstavitvijo države;
- organizira splošne promotivne nastope v tujini;
- načrtuje izbor ciljnih držav za izvajanje promocijskih dejavnosti:
- načrtuje in zagotavlja izbor sporočil in celostno podobo nastopanja države v tujini;
- načrtuje, financira in izvaja promocijske kampanje v tujini ter oglaševanje;
- sofinancira in komunikacijsko podpira pomembne dogodke z mednarodno udeležbo (konference, razstave, kongresi, obiski);
- pripravlja splošno-informativne razstave o Sloveniji;
- analitično spremlja pojavljanje Slovenije v tujih medijih in učinke promocijskih aktivnosti.
5. člen
Na področju spremljanja politike vlade na področju obveščanja javnosti, razvoja množičnih medijev ter sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, katerih dejavnost je povezana z množičnimi mediji in javnim obveščanjem urad opravlja naslednje naloge:
- spremlja, analizira in daje predloge v zvezi s politiko vlade na področju obveščanja javnosti;
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami in ustanovami s tega področja.
6. člen
Urad opravlja naloge samostojno in v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami ter strokovnimi in znanstvenimi ustanovami oziroma strokovnjaki z ustreznih področij.
7. člen
Urad vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog generalnega sekretarja.
Direktor urada opravlja tudi funkcijo predstavnika za tisk vlade.
Direktor urada ima namestnika, ki ga nadomešča v času njegove odsotnosti in zadržanosti.
8. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji urada izda direktor urada v 45 dneh po uveljavitvi tega sklepa po predhodnem soglasju Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve.
9. člen
Urad nadaljuje z delom v skladu s 33. členom zakona Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93).
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-02/93-16/4-8
Ljubljana, dne 22. decembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost