Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3016. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti v upravnih organih, stran 5133.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93). 10. in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), 64. in 65. člena ter v zvezi s 27. členom zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih organih
Uredba o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih organih (Uradni list RS, št. 22/94, 32/94 in 56/94) se spremeni in dopolni tako, da se v prečiščenem besedilu glasi:
UREDBA
o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, upravnih organih in upravnih enotah
1. člen
S to uredbo se določijo v skladu z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon) količniki za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, upravnih organih in upravnih enotah.
2. člen
Količniki za določitev osnovne plače delovnih mest, ki niso določeni z zakonom in s to uredbo, se določijo v aktih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest: Pri tem se upoštevajo količniki za določitev osnovne plače delovnih mest iste stopnje zahtevnosti, določene z zakonom.
Za službe Vlade Republike Slovenije in upravne organe, ki nimajo usklajenih aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z uredbo o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91), se uporabljajo obstoječi nazivi delovnih mest.
Za zaposlene v upravnih enotah se, za čas do sprejetja aktov o organizaciji, uporabljajo količniki, ki so jim bili določeni ob prvi razporeditvi v skladu z zakonom, potrjeni s strani pristojnega ministra oziroma količniki za določitev osnovne plače.
Za delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot, ki nimajo statusa višjega upravnega delavca, se določi količnik tako, da se količnik za najzahtevnejša dela v organizacijski enoti poveča do 10%.
3. člen
Za delovna mesta višjih upravnih delavcev v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih se določijo naslednji količniki za določitev osnovne plače:
- višji svetovalec 4,40,
- svetovalec predstojnika 4,70,
- pomočnik predstojnika 5,30,
- podsekretar 5.60,
- svetovalec Vlade Republike Slovenije 6,00,
- državni podsekratar 6,40,
- generalni sekretar 6,80.
Za delovno mesto šefa kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije in šefa kabineta generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije se smiselno uporabljata količnika, ki sta določena za državnega podsekretarja in generalnega sekretarja, za šefe kabinetov ministrov pa se smiselno uporabljajo količniki, ki so določeni za ostale višje upravne delavce.
4. člen
Za delovna mesta načelnikov upravnih enot se določijo količniki za določitev osnovne plače v višini 5,60, 6,00, 6,40 ali 6,80, za delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot in vodij izpostav v upravni enoti pa količniki v višini 4,40, 4,70, 5,30 ali 5,60.
5. člen
Za delovna mesta funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, se določijo naslednji količniki:
- za delovna mesta predstojnikov organov v sestavi in služb Vlade Republike Slovenije ter državnih sekretarjev v razponu od 6,50 do 9,00;
- za delovna mesta namestnikov predstojnikov organov v sestavi in služb Vlade Republike Slovenije v razponu od 5,00 do 7,50.
6. člen
Količnik za posamezno delovno mesto oziroma funkcijo iz 3., 4. in 5. člena te uredbe določi organ, pristojen za imenovanje funkcionarja, višjega upravnega delavca oziroma višjega upravnega delavca v upravni enoti ali od njega pooblaščeno telo.
7. člen
Za delovna mesta inšpektorjev in drugih delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi se za vrednotenje posebnih pogojev dela in posebne odgovornosti, osnovna plača poveča za:
- inšpektorje v višini 15%;
- druge delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (delovna mesta na področju upravnega nadzora in davčne službe) v višini do 12%.
Višino sredstev določi organ, pristojen za imenovanje delavca, v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
8. člen
Za delovna mesta višjih upravnih delavcev v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih ter višjih upravnih delavcev v upravnih enotah, ki ne smejo opravljati posameznih del v drugem državnem organu, podjetju, drugi organizaciji in skupnosti, zasebnem delodajalcu ter samostojnega osebnega dela, ki je neposredno povezano z delom v državnem organu, se osnovna plača poveča za 15%.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za višje upravne delavce v organih za notranje zadeve, Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, kazensko poboljševalnih zavodih, Republiški carinski upravi in Ministrstvu za obrambo, ki jim pripada dodatek iz 9. člena.
9. člen
Za vrednotenje posebnih obremenitev, omejitev in prepovedi, ki se nanašajo na delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve, delavcev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, pooblaščenih uradnih oseb kazensko poboljševalnih zavodov, pooblaščenih uradnih oseb v Republiški carinski upravi in delavcev Ministrstva za obrambo, ki opravljajo posebej zahtevna operativna dela obrambe in zaščite, se osnovna plača poveča za 15%.
10. člen
Na območjih lokalnih skupnosti, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se za delovna mesta, za katera je v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest predpisan pogoj znanje jezika narodne skupnosti, se osnovna plača poveča za:
- aktivno znanje jezika narodne skupnosti v višini 6%,
- pasivno znanje jezika narodne skupnosti v višini 3%.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-02/93-7
Ljubljana, dne 27. decembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost