Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991, Kazalo


REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

207. Odredba o določitvi cen koruze iz republiških blagovnih rezerv
208. Odredba o določitvi cen jedilnega olja, sladkorja, jedilne soli, masti in pralnih praškov iz republiških blagovnih rezerv
209. Pravilnik o pogojih za sofinanciranje izgradnje kadrovskih stanovanj na demografsko ogroženih območjih v letu 1991

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

210. Kolektivna pogodba za kemično, nekovinsko in gumarsko industrijo Slovenije

OBČINE

Brežice

211. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen

Cerknica

212. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju občine Cerknica
213. Sklep o spremembi sklepa o cenah za geodetske storitve

Idrija

214. Izid nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Idrija

Kamnik

215. Odlok o poslovnem času
216. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju skupnega pašnika Velika planina
217. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju dela k.o. Rakitovec
218. Odlok o preimenovanju Malograjskega prehoda in Mekinjskega drevoreda

Kranj

219. Odlok o zavarovanju vodnega vira Anclovo na Jezerskem
220. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi nalog, ki jih od 1.1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti
221. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991

Lenart

222. Odločba o spremembi odločb Skupščine občine Lenart o uvedbi komasacijskih postopkov

Litija

223. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Litija v letu 1991

Ljubljana Moste-Polje

224. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del planske celote M 6 Štepanjsko naselje-Hrušica-Bizovik
225. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za MM 8/1 Petrol Zalog

Ljubljana Vič-Rudnik

227. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju "Polhograjska dolina" (Butajnova, Šentjošt II, ureditev pašnika Setnik II)
228. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Golo - Zapotok (del k.o. Zapotok in del k.o. Krvava peč)
229. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Črni vasi za kulturni spomenik
230. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik v 7. volilni enoti
231. Sklep o preimenovanju osnovne šole 7. maja Dobrova
232. Sklep o preimenovanju osnovne šole Dolomitski odred Polhov Gradec, Podružnične osnovne šole Mivšek - Nagode Šentjošt
233. Sklep o preimenovanju osnovne šole Dolomitskega odreda Polhov Gradec
234. Sklep o preimenovanju osnovne šole Rakova jelša v ustanavljanju
235. Sklep o ukinitvi osnovne šole 7. maja Dobrova kot celodnevne
236. Sklep o ukinitvi Celodnevne osnovne šole I. bataljona Dolomitskega odreda Horjul kot celodnevne
237. Sklep o preimenovanju Celodnevne osnovne šole I. bataljona Dolomitskega odreda Horjul

Ljubljana-Šiška

226. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS 9/5 - Sora

Logatec

238. Odlok o krajevni taksi v občini Logatec

Mozirje

239. Odlok o zagotavljanju in uporabi sredstev namenjenih za odpiranje novih delovnih mest
240. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju pašnika Rovt

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o obrazcu za obračun davka od dobička
AAA Zlata odličnost