Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1991 z dne 12. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1991 z dne 12. 7. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

163. Sklep o sprejetju Skupne deklaracije, vključno s prilogama I in II

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

165. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1991-1993

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

164. Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička

USTAVNO SODIŠČE

166. Odločba o razveljavitvi treh določb odloka Skupščine občine Radovljica o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost
167. Odločba o razveljavitvi 4. in 5. člena odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj- 15. člena pravilnika prostorskih ureditvenih pogojev ter 15. točke četrtega poglavja prostorskih ureditvenih pogojev za iste krajevne skupnosti

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

168. Sklep o potrditvi delovnega učbenika Dober dan, zemlja za spoznavanje narave in družbe v 3. razredu osnovne šole
169. Sklep o potrditvi učbenika Organska kemija I. del za 8. razred osnovne šole
170. Sklep o potrditvi učbenika Gospodinjstvo za 8. razred osnovne šole
171. Sklep o potrditvi učbenika Tehnologija v tapetništvu - Blazinjenje pohištva, Tehnologija dela za 3. letnik srednjega izobraževanja
172. Sklep o potrditvi učbenika Splošna in anorganska kemija za 1. in 2. letnik gimnazije in programa kemijski tehnik in farmacevtski tehnik
173. Sklep o ustreznosti učbeniškega gradiva Regionalna geografija sveta
174. Sklep o potrditvi učbenika Vrtnarstvo za kmetijsko-gospodinjske šole, za predmet Kmetijska pridelava in reja

OBČINE

Grosuplje

176. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest
177. Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Višnja Gora s Starim gradom in grajskim pobočjem za kulturni in zgodovinski spomenik
178. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območjih "Ponova vas - Cerovo" in "Vrbičje - Vino"
179. Odlok o tržnem in sejemskem redu v občini Grosuplje

Kamnik

180. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 23.6.1991 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Šmarca

Lenart

181. Odlok o uvedbi agromelioracijskih postopkov na območju občine Lenart
182. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lenart
183. Odredba o pristojbinah za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja na območju občine Lenart
184. Odredba o plačevanju pristojbin za veterinarsko-higiensko službo, odstranjevanje neregistriranih psov in obdukcijo poginjenih živali, če obstaja sum na kužno bolezen v občini Lenart

Ljubljana

175. Sklep o soglasju k statutu o organiziranju javnega podjetja Parkirišča

Postojna

185. Odlok o proračunu občine Postojna za leto 1991
186. Odlok o spremembi odloka o urejanju in varovanju zunanjega izgleda mesta in naselij v občini Postojna
187. Odlok o spremembi odloka o hišnem redu
188. Odlok o spremembi odloka o oskrbi z vodo
189. Odlok o spremembi odloka o obveznem čiščenju in vzdrževanju manjših potokov in jarkov na območju občine Postojna
190. Odlok o spremembi odloka o varstvu gozdov pred požari
191. Odlok o spremembah odloka o potrditvi tržnega reda v občini Postojna
192. Odlok o spremembi odloka o pokopališkem redu na območju občine Postojna
193. Odlok o spremembi odloka o določitvi odlagališč za odpadni gradbeni material za območje občine Postojna
194. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda v občini Postojna
195. Odlok o spremembi odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v občini Postojna
196. Odlok o spremembi odloka o ureditvi zimske službe v občini Postojna

Slovenska Bistrica

197. Odredba o pristojbinah za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Slovenska Bistrica
198. Odredba o plačevanju pristojbin za veterinarsko higiensko službo na območju občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

199. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta družbeno usmerjene blokovne gradnje Nova Dobrova - spremembe in dopolnitve

Šmarje pri Jelšah

200. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju agromelioracijskih polj Vršna vas, Trebče II, Križan vrh III in Križan vrh IV
201. Odlok o ureditvi namakalno - oroševalnega sistema Škrbnik in Zagaj pri Bistrici
202. Odlok o spremembi odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
203. Sklep o potrditvi davčnega zaključnega računa za leto 1990

Tržič

204. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pokopališča Praproše

Žalec

205. Spremembe in dopolnitve statuta občine Žalec
206. Izid glasovanja občinske volilne komisije Žalec na nadomestnih volitvah delegatov zbora združenega dela Skupščine občine Žalec
AAA Zlata odličnost