Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

228. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Golo - Zapotok (del k.o. Zapotok in del k.o. Krvava peč), stran 234.

Na podlagi.105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86) in 11. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov skupščine občine in določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na predlog M Ljubljanske mlekarne Kmetijska proizvodnja, na seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 26. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Golo – Zapotok (del k. o. Zapotok in del k. o. Krvava peč)
1. člen
S tem odlokom se uvede agromelioracijski postopek in ureditev pašnika na delu k. o. Zapotok in delu k. o. Krvava peč, določi ureditveni načrt in investicijski program, rok izvedbe in financiranje investicije, način rabe zemljišč po izvedenih delih ter vzdrževanje pašnih naprav.
2. člen
Agromelioracijska dela in ureditev pašnika se izvajajo kot drugi del investicije Golo – Zapotok in sicer na parcelah: 587, 591/3, 584/1, 584/2, 594, 591/1, 591/2, 580, 579, 572/1, 576/1, 564, 548, 560/1, 561, 630/1, 636, 538/1, 526/1, 522/2, 522/1, 521, 509, 515, 506, 514, 513, 516, 505, 552, 590, 535, 493, 534, 567, 604, 526/3, 550, 551, 569, 573, 575, 517, 518, 520, 519 in v k. o. Krvava peč 560/1, 593, 594/1, 594/2, 594/3, 562/1, 559/4. Parcele so last M Ljubljanske mlekarne Kmetijska proizvodnja in kmetov. Lastniki in prejšnji lastniki parcel se strinjajo z izvedbo agromelioracijskih del na navedenih parcelah, kar so potrdili s pisnimi izjavami.
Izvedba agromelioracijskih del ne bo ovira za vračanje navedenih parcel prejšnjim lastnikom.
3. člen
Agromelioracijsko območje iz 2. člena tega odloka obsega 67,54 ha. Meja območja je vrisana v Katastrski pregledni karti v merilu 1:5000 in je na vpogled pri M-Ljubljanske mlekarne, Kmetijska proizvodnja, Cesta v Mestni log 1 in pri občinskem Sekretariatu za gospodarstvo občine Ljubljana Vič-Rudnik.
4. člen
Zemljišča na agromelioracijskem območju so z dolgoročnim in srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič-Rudnik trajno namenjena kmetijski rabi. Agromelioracija zemljišč in usposobitev pašnika je predvidena v družbenem planu občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1991-1995 in v republiškem programu usposabljanja kmetijskih zemljišč 1991-1995.
5. člen
Agromelioracija obsega odstranjevanje kamenja, grmovja, izravnavo terena, urejanje poti in založno gnojenje.
6. člen
Agromelioracija se bo izvajala po ureditvenem načrtu in investicijskem programu za pašnik Zapotok, ki so ga izdelale M-Ljubljanske mlekarne, Kmetijska proizvodnja, maj 1991. Dela bodo opravljena v letu 1991.
7. člen
Investitor del za izvedbo agromelioracije je Mercator-Ljubljanske mlekarne, Kmetijska proizvodnja. Investitor pridobi sredstva od Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 90% od predračunske vrednosti nepovratno, 10% pa je udeležba investitorja.
8. člen
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča na agromelioracijskem območju mora po končani agromelioraciji prilagoditi kulturo in način rabe kmetijskega zemljišča proizvodnemu programu, v s tem odlokom določenem ureditvenem načrtu in investicijskem programu.
9. člen
Investitor je dolžan redno vzdrževati pašnik in pašne naprave.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava inšpekcijskih služb Kmetijska inšpekcija Skupščine mesta Ljubljana.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/91
Ljubljana, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.