Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

217. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju dela k.o. Rakitovec, stran 226.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in RS, št. 9/90 in 5/91) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 12. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju dela k. o. Rakitovec
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmetijske zadruge Emona Domžale uvede agromelioracijski postopek za izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih v delu k. o. Rakitovec.
2. člen
Agromelioracijsko območje obsega 44 ha. Meje območja so vrisane v katastrskem preglednem načrtu v merilu 1:5000, ki je na vpogled v Sekretariatu za gospodarstvo in družbene dejavnosti občine Kamnik.
3. člen
Investitor agromelioracijskih del je Kmetijska zadruga Emona Domžale. Investitor zagotovi sredstva od Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ljubljani v višini 90% od predračunske vrednosti agromelioracijskih del, 10% pa je udeležba lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč.
4. člen
Agromelioracijska dela na območju iz 2. člena tega odloka obsegajo: odstranitev grmovja in dreves, razen na zelo strmih površinah, odstranitev skal in korenin, planiranje zemljišča, meliorativno gnojenje, obnova obstoječih dovoznih poti in zajetje vodnih izvirov.
5. člen
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni do začetka strojnih del odstraniti grmovje na agromelioracijskem območju. Rok za izvedbo del določi investitor.
Upravni organ občine Kamnik, pristojen za kmetijstvo, odredi v upravnem postopku izvedbo del iz prvega odstavka tega odloka na stroške lastnikov zemljišč, če jih le-ti ne bi izvedli v določenem roku.
6. člen
Način rabe zemljišč po izvedeni agromelioraciji mora ustrezati kulturi in kvaliteti zemljišča v skladu z investicijskim programom.
7. člen
Lastniki in uporabniki zemljišč so po izvedeni agromelioraciji dolžni na lastne stroške vzdrževati agromelioracijske objekte in naprave v uporabnem stanju.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-4/91
Kamnik, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc l. r.