Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

226. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS 9/5 - Sora, stran 230.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 8. člena odloka o sestavi in pristojnosti sklepov Skupščine občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 1/90, 3/90) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 9. skupni seji zbora združenega dela, seji zbora krajevnih skupnosti ter družbenopolitičnega zbora dne 25. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS 9/5 – Sora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt za del območja urejanja ŠS 9/5 – Sora, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod – LUZ, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 23.
2. člen
Sestavni del zazidalnega načrta je tekstualni del s soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti, besedilo odloka in grafični del, ki obsega:
   A. – Izsek iz prostorskega dela dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986-2000,                    M 1:1000
  B. – Izsek iz prostorskega dela družbenega plana občine Ljubljana Šiška za
obdobje 1986-1990,                          M 1:5000
  1. Situacijski načrt                       M 1:1000
  2. Katastrski načrt                        M 1:2880
  3. Obodna parcelacija                       M 1:2880
  4. Zazidalna situacija                      M 1:1000
  5. Etapnost izvajanja                       M 1:1000
  6. Načrt ureditve zelenih površin                 M 1:1000
  7. Prometno tehnična situacija                  M 1:1000
  8. Ureditveni načrt komunalnih vodov               M 1:5000
  9. Uskladitveni načrt komunalnih vodov              M 1:1000
  10. Načrt gradbenih parcel                    M 1:1000
  11. Zakoličbeni načrt                       M 1:1000
  12. Idejno višinska regulacija                  M 1:1000
  13. Zaklanjanje, urgenca                     M 1:1000
II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Območje se nahaja v k. o. Sora.
Meja prične na severozahodnem delu območja v točki, ki je na robu obstoječe poti parc. št. 744/2, od koder poteka proti jugovzhodu preko parcel št. 179, 178, 176, 175, 172, 171, 168, 167, 162, 161, 158, 157 in 155 do točke v tej parceli, nakar se od tu usmeri proti jugozahodu preko parcele št. 155 do severozahodne meje parcele št. 741 (obstoječa pot).
Od tu meja poteka proti jugozahodu po severozahodni meji obstoječe poti (parc. št. 741 do točke, ki je na meji parcel št. 741 in 164, se od te točke usmeri proti severu preko parc. št. 164, 166/2, 166/1 in 163/1 do točke na parc. št. 163/1, nakar poteka proti severozahodu preko parcel, št. 163/1, 166/1, 169, 170/1, 173/1 in 174 do severovzhodne meje obstoječe poti, parc. št. 744/2.
Od te točke meja poteka proti severozahodu po severovzhodnem robu obstoječe poti parc. št. 744/2 do izhodiščne točke.
Območje je obdelano analitično s koordinatami lomnih točk. Izračunana površina območja znaša 1 ha 77 a 89 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Zazidalni načrt je izdelan za del območja urejanja ŠS 9/5 – Sora in je skoraj v celoti namenjen izgradnji nadomestne osemletne osnovne šole s telovadnico in zunanjimi športnimi površinami.
5. člen
Urbanistična zasnova območja:
Območje predstavlja skrajni severovzhodni del zazidalnega območja ŠS 9/5 in leži na jugu ob povezovalni cesti Medvode-Škofja Loka, ki bo v kasnejši fazi potekala po skrajnem severnem robu območja obdelave.
6. člen
Opredelitev programov po objektih:
– šolsko poslopje: učilnice in sanitarije, garderoba, prostori za šolsko osebje, knjižnica, večnamenski prostor z delilno kuhinjo, kotlovnica;
– telovadnica: telovadnica z garderobami in stranskimi prostori.
7. člen
Nepozidane površine območja:
– zunanje rekreacijske površine: igrišče za igre z žogo, tekaške steze, igralna ploščad za igro učencev nižjih razredov,
– urejene zelenice in nasadi: šolski sadovnjak, šolski zelenjavni vrt, zelenice z drevoredi.
8. člen
Obstoječi objekti, ki se ohranijo:
Trije individualni stanovanjski objekti s pripadajočimi objekti: skednji, kozolci in čebelnjakom in transformatorska postaja naselja Sora.
9. člen
Prizidave so možne k tistim stanovanjskim objektom, katerih tloris predstavlja manj kot polovica površine celotne parcele.
– parc. št. 166/1, možna je gradnja prizidka v izmeri max. 5 x 10m na zahodni strani stanovanjskega objekta.
Na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih objektov je možno postaviti pomožne objekte, ki ne presegajo skupne površine 15 m2.
Nadzidave obstoječih stanovanjskih objektov niso dovoljene.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN DOVOLJENE TOLERANCE
10. člen
Gradbene linije vseh elementov šolskega kompleksa so načeloma vzporedne in pravokotne z osjo bodoče povezovalne ceste Medvode-Škofja Loka.
11. člen
Horizontalni in vertikalni gabariti objektov in naprav so podani v minimalnih velikostih. Tolerance so dopustne navzgor, objekti so lahko večji največ za 10%.
Tolerance v gradbeni liniji ob novopredvidenih oziroma rekonstruiranih cestah Medvode-Škofja Loka in Topol-Medvode, ni.
Gabariti objektov:
– Vstopni del z garderobami:
tlorisne dimenzije: 9,50 m x 10,50 m
vertikalni gabarit: P + M
streha: dvokapna
naklon: min. 35 st.
kritina: eternit, opečna
– Šolsko poslopje z učilnicami in prostori za šolsko osebje:
tlorisne dimenzije: 38 m x 17 m
vertikalni gabarit: K (del) + P + M
streha: dvokapna s strešnimi odprtinami »kukerli«
kritina: eternit, opečna
naklon: min 35 st.
– Objekt telovadnice s pomožnimi prostori:
tlorisne dimenzije: 22 x 28 m
vertikalni gabarit: P (ca 7 m)
streha: dvokapnica
kritina: eternit, opečna
naklon: min. 35 st.
– Garderobe ob telovadnici:
tlorisne dimenzije: 3 x 28 m
vertikalni gabarit: P
streha: poševna
kritina: eternit, opečna
naklon: min 35 st.
Gabariti za utrjene rekreacijske površine so:
– večnamensko športno igrišče:
tlorisne dimenzije: 65 m x 30 m
– tekaške steze:
tlorisne dimenzije: 4 steze po 80 m
– igralna ploščad:
tlorisne dimenzije: 30 m x 25 m
12. člen
Objekti šolskega kompleksa naj bodo oblikovani skladno: poenoteni fasadni elementi, strešni naklon in kritina ter barve.
13. člen
Zazelenitev območja
Zasaditev območja soustvarja harmoničnejši odnos med zazidavo in okolico.
Urejanje zelenih površin se prilagodi faznosti gradnje območja.
V. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
14. člen
Promet
Območje leži na presečišču dveh prometnih smeri: Medvode-Sora-Škofja Loka in Topol-Sora. V razvojnem programu je predvidena deviacija ceste Škofja Loka-Medvode, rezervati za deviirano cesto poteka v 30 m pasu, ki omejuje območje na severni strani. Ob vzhodnem robu območja je 30 m širok varovalni pas, v katerem je predvidena podaljšana in deloma deviirana cesta.
Uvoz v območje urejanja ŠS 9/5, kjer je predviden šolski kompleks je z vzhodnega dela obstoječe ceste Medvode-Škofja Loka. Dovoz in manipulativna površina po kateri je omogočen dostop motornih vozil do obeh objektov s severne strani sta asfaltirana. Poleg te interventne poti je predviden še interventni dostop do južne strani šolskega kompleksa z zahoda, mimo večnamenskega športnega igrišča.
15. člen
Kanalizacija
Za odpadno kanalizacijo je potrebno zgraditi kanalizacijo do obstoječega zbiralnika Brod-Medvode v Ladji.
Izjemoma je možno za I. etapo izgradnje šole reševati problem odpadnih voda pred izgradnjo primarnega kanala z izgradnjo triprekatne, nepretočne greznice kapacitete 30 m (dim. 3, 50 m x 4,50 m x 3 m) za računskih 60 populacijskih enot PE (na osnovi 1 PE na 10 učencev v šolah brez prh po DIN 4261 in 19 250).
Za II. etapo šole je potrebna izgradnja kanalizacijskega zbiralnika.
Meteorna voda se bo preko lovilca olj stekala v Ločnico.
16. člen
Vodovod
Za zagotavljanje vode (tudi požarne) je potrebno zgraditi nov vodovod 0100 mm do vodohrana nad vasjo, zgraditi vodovod do Sp. Senice 050 mm in povečati kapaciteto obstoječega vodohrana nad vasjo. V končni fazi se bo območje oskrbovalo z vodo iz vodarne Sorško polje.
Začasno je možno objekt napajati iz obstoječega vodovoda s tem, da se požarna zaščita zagotovi iz drugih virov (Ločnica).
17. člen
Elektrika
Zaradi gradnje šole je potrebno povečati kapaciteto obstoječe transformatorske postaje na 400 kVA, prestaviti priklopni 10 (20) kV daljnovod in izvesti nizkonapetostni priključek novega objekta. Ob gradnji ceste, ki poteka po dolgoročnem planu severno od objekta, bo potrebno prestaviti tudi obstoječi 10 (20) kV daljnovod Medvode-Škofja Loka izven trase ceste.
18. člen
Telefon
Za priključitev novega objekta je potrebno izvesti priključek iz obstoječega kabla. Priključek je potrebno izvesti z zemeljskim kablom, ki bo pod utrjeno površino preložen v plastično cev.
19. člen
Javna razsvetljava
Predvidena javna razsvetljava območja obdelave se bo napajala iz obstoječe TP Sora. Priključna omarica s pripadajočo opremo bo pritrjena na zunanjo steno obstoječe transformatorske postaje.
20. člen
Ogrevanje
Za ogrevanje objekta je predvidena energija gorilnega olja. V ta namen je potrebno zgraditi v šolskem kompleksu lastno kotlovnico.
21. člen
Odpadki
Komunalne odpadke zbira in odvaža Komunalno podjetje Ljubljana – Javna higiena.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA NAČRTA
22. člen
I. etapa predstavlja gradnjo šolskega poslopja, telovadnice z zunanjo igralno ploščadjo, vseh dostopnih poti, dovoza in manipulacijskega dvorišča s parkirnimi mesti, ureditev zelenih površin s sadovnjakom, drevoredi okoli šole in zelenjavnim vrtom v cestnem rezervatu. Streha nad šolskim objektom je v I. etapi simetrična dvokapnica.
II. etapa predstavlja izgradnjo štirih učilnic za predmetno stopnjo z izkoriščanjem podstrešnih površin. Potrebno je naknadno izvesti južno orientirane okenske odprtine za osvetljevanje dodatnih učilnic.
Prav tako je pogojena z. izgradnjo učilnic v mansardi šolskega objekta v II. etapi izvedba rekreacijskih površin: športnega igrišča s tekaškimi stezami na zahodni strani šolskega kompleksa.
Rekreacijske površine je možno v celoti izvesti že v I. etapi oziroma vmesnem času med I. in II. etapo, neodvisno od izgradnje II. etape šole.
Do izgradnje rekreacijskih površin ostane namembnost tega zemljišča nespremenjena. Enako velja za območje med funkcionalnim zemljiščem šole in osjo bodoče regionalne ceste za katero še ni izdelanih projektov.
23. člen
Za potrebe ljudske obrambe in zaščite je potrebno upoštevati pogoje iz elaborata »Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito«.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
24. člen
Investitor mora predhodno nivelirati in sanirati zemljišče za gradnjo. Z izgradnjo šolskega kompleksa mora izvesti tudi hortikulturno in drugo ureditev zunanjega prostora.
VIII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, delovnim organizacijam ter samoupravnim organizacijam in skupnostim pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Ljubljana Šiška, pri Ljubljanskem urbanističnem zavodu LUZ, Podjetju za urejanje stavbnega zemljišča, pri Zavodu za prostorsko in urbanistično načrtovanje, pri Geodetski upravi mesta Ljubljane, pri Krajevni skupnosti Sora, pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana – Sanitarna inšpekcija.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe Ljubljana – Urbanistična inšpekcija.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-352-113/91
Ljubljana, dne 25. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.